گواهینامه REACH

گواهینامه REACH چیست؟

REACH وعنوان رسمی REACH : مقرره (EC) شماره 1907/2006 درمورد ثبت ،ارزیابی ،مجاز ومحدودیت مواد شیمیایی (REACH)

گواهینامه REACH مخفف ثبت نام تولید کنندگان مواد شیمیایی موظفند داده های ایمنی راجهت کلیه مواد شیمیایی تولید شده ثبت کنند. ارزیابی: کارشناسان کشورهای عضو وهمچنین آژانس اروپایی داده های ایمنی راجهت مواد شیمیایی باحجم بالاتر وسایر مواد شیمیایی مورد نگرانی ارزیابی میکنند. مجوز: مواد شیمیایی ازنگرانی بسیار بالایی برخوردار هستند ، بایداز بین بروندو بامواد جایگزین ایمن جایگزین شوند محدود کردن مواد شیمیایی: ممکنست مواد شیمیایی کاملاً ممنوع باشد یابرخی ازکاربردهای مواد شیمیایی فوق محدود شوند.

گواهی نامه REACH این یک آیین نامه اتحادیه اروپا است.تنها هدف REACH پرداختن میباشدبه تولید واستفاده ازمواد شیمیایی وتأثیرات احتمالی آنهابر سلامتی انسان و محیط زیست.REACH بجهت کلیه شرکتهایی کاربردی میباشدکه دریک سال مقادیر یک تن یابیشتر مواد شیمیایی تولید ویا وارد میکنندبه اتحادیه اروپا ، چون نیاز دارد تااین مواد رادر آژانس شیمی اروپا (ECHA) ثبت کنند. تولید کنندگان ، واردکنندگان وهمچنین مشتریانشان موظف هستندتا اطلاعات خودرا درمورد مواد شیمیایی درسراسر زنجیره تأمین برقرار کنند تااز اطلاعات مرتبط باسلامتی وایمنی محصولات عرضه شده آگاه شوند.

گواهی REACH ودو هدف اصلی مقررات REACH : درمرحله اول ، وضع قوانینی بابت مواد ودوم ، ایجاد آژانس شیمیایی اروپاست. اهداف اصلی REACH اطمینان ازسطح بالایی ازحفاظت ازسلامت انسان و محیط زیست دربرابر خطرات ناشی ازمواد شیمیایی ، ترویج روشهای آزمایش جایگزین ، گردش آزاد مواد درون بازار داخلی وافزایش رقابت و نوآوری میباشد.
دستورالعمل REACH باعث میشود صنعت مسئول ارزیابی و مدیریت خطرات ناشی ازمواد شیمیایی وارائه اطلاعات ایمنی مناسب کاربران خودباشد. باموازات آن ، اتحادیه اروپا میتواند اقدامات اضافی رادر مورد مواد بسیار خطرناک انجام دهد ، درجاییکه نیازبه انجام اقدامات اضافی درسطح اتحادیه اروپا باشد.

گواهینامهREACHکدامیک ازمحصولات راپوشش میدهد؟ هدف ازاین آیین نامه تضمین سطح بالایی ازحفاظت ازسلامت انسان و محیط زیست ، ازجمله ارتقاء روش های جایگزین بابت ارزیابی خطرات مواد وهمچنین گردش آزاد مواد درون بازار داخلی ودر عین حال افزایش رقابت ونوآوری هست.برخی مواد شیمیایی که مورد توجه بسیاری قرار گرفته اند عبارتنداز:سرطان زا، جهش زا، سموم تولید مثل، مواد شیمیایی پایدار ، زیست تجمعی وسمی. بنابراین کلیه مواد شیمیایی ازجمله آنهاکه بابت تهیه یک محصول استفاده میشود ، دسترسی داشته باشیدواین میتواند شامل مواد ، حلالها ، رنگها ، مواد شیمیایی وموارد دیگر باشد.امیدواریم همین امربه شما امکان دهد تااین مقررات رابهتر بشناسید وچگونگی اجرای آنرا رعایت کنید.

REACH ونحوه رعایت مقررات REACH: شرکتها وظیفه دارند اطلاعاتی راجع خواص و کاربردهای آندسته موادکه آنها تولید میکنند یابالاتر ازیک تن درسال دارند ، جمع آوری کنند. آنها همچنین بایدخطرات احتمالی موجود توسط ماده راارزیابی کننداین اطلاعات اطریق یک پرونده ثبت نام شامل اطلاعات خطر ودر صورت لزوم ، ارزیابی خطرات ناشی ازاستفاده ازاین ماده وچگونگی کنترل این خطرات ارسال میشودبه ECHA .ثبت نام درموادبه تنهایی ، مواد مخلوط شده وموارد خاصی ازمواد موجود درمواد اعمال میشود. مواد شیمیایی تنظیم شده قبلاً توسط قوانین دیگری مانند داروها یا مواد رادیواکتیو . جزئی یاکاملاً ازاین الزامات REACH معاف هستند.

ثبت نام براساس اصل یک ماده ، یک ثبت میباشد واین بدان معنامیباشدکه تولیدکنندگان ونیز واردکنندگان همین ماده موظفند ثبت خودرا بطور مشترک ارائه دهند
.