شرایط گرفتن ایزو برای شرکت

 

شرایط گرفتن ایزو برای شرکت

شرایط گرفتن ایزو برای شرکت عملا معنایی نداردو جای نگرانی نیست ودر حقیقت تمام شرکتها میتوانند گواهینامه ایزو دریافت کنندو گرفتن ایزو برای شرکت شرایط خاصی نیاز ندارداما درحین مراحل ثبت و صدور گواهی نامه ایزو ممکنست شرایطی پیش بیایدکه شرکت بایستی یکسری شرایط رادر شرکتها باتوجه بنوع استاندارد مورد نظر بوجود بیاوردکه بیشتر درمرحله پیاده سازی معنا پیدا میکند وهمچنین درمرحله ممیزی وباید انطباقها و عدم انطباقها رفع شود، اقدامات لازم و شرایط لازم جهت مقابله باانواع خطرات و ریسکها مهیا شود. میتوان اینگونه بیان کردکه باتوجه بدینکه شرکت متقاضی دریافت گواهی نامه iso چگونه فعالیتی دارد ودرچه حوزه ای فعالیت میکند شرایط گرفتن ایزو برای شرکت تعریف میگردد.

شرایط اخذ ایزو برای شرکت طی سه مرحله میباشدکه مرحله اول انتخاب مرجع صادر کننده ایزو میباشدکه درجهت شرایط گرفتن ایزو برای شرکت نیزمهم میباشد شرکت متقاضی ازچه مرجعی باچه سطح اعتبار میخواهد گواهینامه ایزو بگیرد. مراجع صادر کننده انواع گواهینامه ایزو رااصطلاحا cb مینامندکه خوداین CB تحت اعتبار یک مرجع بالا دست باعنوان AB اعتبار دهی میشودو AB نیز زیر نظر مرجع بالا دست تر باعنوان IAF اعتباردهی میشودو اینگونه گواهی ایزو دارای اعتبار IAF شرایط گرفتن ایزو برای شرکت راگاها خاص میکند زیرادر مرحله پیاده سازی گواهی ایزو بدلیل اینکه گواهینامه ایزو iaf زیر نظر مرجع بین المللی انجام میپذیرد ممکنست سختگیرانه تر صورت پذیرد وهمچنین ممیزی باسختگیری انجام شودکه ممیز انطباقها و عدم انطباقها وهمینطور رفع عدم انطباقها راسختگیرانه تر بررسی کرده وتاکید بررفع عدم انطباقها طبق راهنماییهای خودش باشد. دراینجا بایستی شرایط لازم جهت ریسکها و خطرات احتمالی ورفع خطرات وانواع ریسک مهیا شودتا ریسکها وخطرات ناشی ازانواع ریسک شامل خسارات مالی و صدمات جانی تاحد امکان کاهش یابد اینجا بحث شرایط گرفتن ایزو بمیان میایداما چنانچه گواهینامه ازنوع غیر iaf یعنی cb و ab ساختگی ایرانیها باشد شرایط دریافت ایزو برای شرکت عملا اغلب شرایط خاصی نیست و شرکت براحتی میتواند گواهینامه ایزو رابرای سازمانش دریافت کند.

شرایط گرفتن گواهی نامه ایزو برای شرکت درمرحله دوم طی مرحله پیاده سازی میباشدکه دراین مرحله چنانکه اختصارا توضیح داده شد اگرکه شرکت بخواهد پیاده سازی انجام دهد بایستی شرایط متناسب و استاندارد راکه مورد تایید مرجع صادر کننده وشخص ممیز میباشد مهیا کند وچنانچه پیاده سازی نکندکه اغلب شرکت اززیر پیاده سازی شانه خالی میکند زیراکه زمان زیاد وهمینطور هزینه زیادی میخواهدکه البته بنابر گستردگی شرکت وهمچنین توانایی مالی پیاده سازی صورت گرفته یانمیگیرد. بهرصورت شرایط گرفتن ایزو برای شرکت درهمین مرحله پیاده سازی مطرح میگرددکه مرجع صادرکننده گواهینامه ایزو یکسری شرایط تعریف شده رااز شرکت درخواست میکند.

اخذ ایزو و شرایط گرفتن ایزو برای شرکت درآخرین مرحله ثبت و صدور گواهینامه ایزو میباشدکه دراین مرحله باتوجه باشرایط تعریف شده وتایید مرجع صادر کننده ایزو ، گواهینامه ایزو جهت شرکت متقاضی گواهی نامه ایزو صادر میگردد.
شرایط دریافت گواهی نامه ایزو برای شرکت دغدغه مهمی میباشدکه درواقع دربطنش شرایط خاصی نیست اماشرکتها بدلیل حساسیت فکر میکنند شرایط خاصی نیاز هست فقط جهت اخذ گواهینامه ایزو تخصصی بایستی جهت گرفتن ایزو متناسب بانوع فعالیت شرکت اقدام کرد، شرکتها میتوانند باتماس بامراکز مشاوره همچون مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران درباره شرایط گرفتن ایزو برای شرکت اطلاعات لازم رادریافت کنند.

کاربران و متقاضیان دریافت گواهینامه ایزو اغلب بدلیل ندانستن شرایط گرفتن ایزو برای شرکت درون فضاهای مجازی و گوگل با درج عناوین زیر بدنبال مطلب مورد نظرشان جستجو میکنند:

شرایط گرفتن ایزو برای شرکت, شرایط گرفتن گواهینامه ایزو برای شرکت, شرایط اخذ ایزو برای شرکت, مراحل گرفتن ایزو برای شرکت, شرایط گرفتن ISO برای شرکت, شرایط گرفتن گواهینامه ISO برای شرکت, شرایط اخذ ISO برای شرکت, مراحل گرفتن ISO برای شرکت, شرایط اخذ نمایندگی ایزو, چگونه ایزو بگیریم, مراحل ثبت ایزو, شرایط ثبت ایزو, شرایط اخذ نمایندگی ISO, چگونه ISO بگیریم, مراحل ثبت ISO, شرایط ثبت ISO, گواهینامه ایزو تقلبی, اخذ استاندارد ISO9001, شرایط ISO9001, مراحل ثبت ایزو, نحوه گرفتن گواهینامه ایزو, مراحل و شرایط دریافت گواهینامه ایزو, روش گرفتن گواهینامه ایزو, صدور و دریافت گواهینامه ایزو وغیره.