لیست استانداردهای ایزو

لیست استانداردهای ایزو

لیست استانداردهای ایزو ، گواهی ایزو عمومی شامل انواع استاندارد عمومی مانند ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ، ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمتی و بهداشت شغلی ، HSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و محیط زیست ، IMS سیستم مدیریت یکپارچه ، ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان ، ایزو 10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان کدهای منشور رفتاری ، ایزو 10001 سیستم مدیریت رضایت مشتریان میباشدو انواع استانداردهای ایزو مورد استفاده تمامی حوزه های مختلف فارغ ازتوع فعالیت و فرآیند. لیست استانداردهای ایزو عمومی اگربخواهیم مهمترینشان رامعرفی کنیم بایستی ازاین پنج استاندارد نام ببریم: مهمترین و مادر و پیش نیاز وپایه واساس لیست استانداردهای ایزو ISO9001 میباشد باعنوان سیستم مدیریت کیفیت ، سپس دو استاندارد مکمل یکدیگر ISO45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و ISO14001 سیستم مدیریت زیست محیطی همچنین بایستی اشاره کردکه دو استاندارد ایزو 14001 و استاندارد ایزو 45001 درکنار استاندارد ایزو 9001 هرسه باهمدیگر طراحی و پیاده سازی میشوند وبایستی اشاره کردکه بااین طراحی و پیاده سازی همزمان سه استاندارد ودر حقیقت سه سیستم مدیریتی درکنار یکدیگر سیستم مدیریت یکپارچه بدست میایدو اصطلاحا میگویند سازمان موفق شده یک سیستم یکپارچه رادرون سازمانش راه اندازی کندکه اصطلاحا همان IMS میباشد همچنین دو استاندارد 14001 وهمچنین استاندارد 45001 درکنار یکدیگر HSE رابوجود میاورند. 5 استاندارد ایزو 14001 ، استاندارد ایزو 45001 ، استاندارد ایزو 9001 ، استاندارد HSE وهمچنین استاندارد IMS گواهینامه های مورد استفاده در مناقصات میباشدکه کارفرمایان مناقصه گزار ممکنست ازانواع شرکتهای پیمانکاری ، خدماتی وهمینطور فنی و مهندسی وهر گونه شرکت باهر نوع فعالیت درخواست گردد.

لیست استانداردهای ایزو تخصصی نیز شامل انواع استاندارد تخصصی شرکتها میباشد. ازاین لیست استانداردهای ایزو تخصصی چندین موردرا شرح میدهیم.

ایزو 22000 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ازانواع استاندارد ایزو میباشدکه مورد استفاده بسیاری داردو درون صنایع غذایی ویا هرگونه صنعت و سازمان درگیر بنوعی بااین صنایع غذایی کاربردی میباشد. قبلا استاندارد ایزو 22000 باعنوان HACCP مطرح بودو بدلیل اینکه هسپ نقایصی داشت سازمان استاندارد ایزو بارفع نقایص استانداردی راپدید آوردکه درون مستنداتش نقایص درون استاندارد HACCP رفع شده بودو باعنوان ISO22000 تصویب و تعریف گردید. وممکنست ازانواع گواهینامه های مورد نیاز در مناقصات باشدکه امکان دارد ازطریق کارفرمای مناقصه گزار ازاین شرکتهای فعال حوزه صنایع غذایی خواسته شود.

ISO/TS29001 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و مورد استفاده شرکتهای بهر صورت فعال درون حوزه نفت و گاز و پتروشیمی . وممکنست ازانواع گواهینامه های مورد نیاز در مناقصات باشدکه امکان دارد ازطریق کارفرمای مناقصه گزار ازاین شرکتهای فعال حوزه نفت و گاز و پتروشیمی خواسته شود.
ایزو 13485 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت در صنایع و تجهیزات پزشکی و مورد استفاده تمامی شرکتها وهمچنین سازمانهاکه بنوعی درحوزه صنایع و تجهیزات پزشکی فعالیت میکنندو بنوعی تولید کننده درحوزه صنایع پزشکی میباشند. وممکنست ازانواع گواهینامه های مورد نیاز در مناقصات باشدکه امکان دارد ازطریق کارفرمای مناقصه گزار ازاین شرکتهای فعال حوزه صنایع و تجهیزات پزشکی خواسته شود.

ISO/IEC27001 سیستم مدیریت امنیت اطلاعات : قطعا هرکدام ازشرکتها یکسری اطلاعات محرمانه دارندکه نمیخواهند جزدر مواقع خاص دراختیار یکسری افراد خاص شاغل مرتبط قرار گیرد ودر زمان نیاز اطلاعات دراختیار افراد مرتبط قرار بگیرد. سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ایزو 27001 سازمان رادراین خصوص کمک و راهنمایی میکند وممکنست ازانواع گواهینامه های مورد نیاز در مناقصات باشدکه امکان دارد ازطریق کارفرمای مناقصه گزار ازانواع شرکتها درخواست گردد.

ISO/TS16949 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودروسازی ومورد نیاز و استفاده شرکتهای فعال درحوزه صنایع خودرو سازی وممکنست ازانواع گواهینامه های مورد نیاز در مناقصات باشدکه امکان دارد ازطریق کارفرمای مناقصه گزار ازاین شرکتهای فعال حوزه خودروسازی خواسته شود.

ایزو 50001 سیستم مدیریت انرژی

ISO/IEC 20000 باعنوان مدیریت خدمات فناوری اطلاعات وهمانطورکه میتوان ازنامش حدس زد مورد استفاده شرکتهای فعال درحوزه IT میباشدکه ممکنست درون مناقصات بهمراه گرید ویا رتبه انفورماتیک ازشرکتهای فعال حوزه IT ویااینکه ITC خواسته شود.

ISO15189 باعنوان سیستم مدیریت آزمایشگاههای پزشکی - الزامات کیفیت و صلاحیت ، الزامات مرتبط باحوزه کیفیت و صلاحیت آزمایشگاه رابیان میکندو درباره کیفیت آزمایشگاهها صحبت میکند. الزامات تعریف شده درون سیستم مدیریت کیفیت ویژه آزمایشگاه تشخیص طبی ارتباطات زیادی داردبا ISO17025 وبهترست درکنار یکدیگر طراحی و پیاده سازی شوند.
ایزو 21500 باعنوان سیستم مدیریت پروژه بیان کننده صفرتا صد الزامات تعریف شده یک پروژه میباشد. سیستم مدیریت پروژه تمامی پروژه های مهندسی و غیر مهندسی راشامل میشود. استاندارد ISO21500 تمامی فرآیند یک پروژه رابه کل مدیریت میکند. استاندارد 21500 وهمینطور استاندارد ایزو 10006 باهمدیگر الزامات مشترک بسیاری دارند وبهترست بهمراه یکدیگر پیاده سازی گردند.

گواهینامه ISO10006 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ازسری استانداردهای 10000 هست ودرباره سطح کیفی انواع پروژه صحبت میکند. ایزو 10006 تمام سطح کیفی پروژه شامل مدیریت تغییرات، زمان، هزینه، مدیریت ریسک، مدیریت برنامه ریزی و منابع راشامل میشود. استاندارد 10006 مشترکات بسیاری داردبا استاندارد ISO21500 بنابراین بهترست همزمان بایکدیگر طراحی و پیاده سازی گردند.

درخصوص لیست استانداردهای ایزو تخصصی بایستی گفت تمامی انواع استاندارد پیش نیازشان ایزو 9001 میباشدو توصیه اکید مراکز مشاوره و مراجع صادر کننده درابتدا طراحی و پیاده سازی ISO9001 میباشدو سپس طراحی و پیاده سازی انواع استانداردها .

گواهی نامه ایزو ازانواع گواهینامه های مورد نیاز جهت شرکت در مناقصات میباشدکه ممکنست ازطرف کارفرمای مناقصه گزار ازشرکتها درخواست گردد. سازمان ایزو مقرش درکشور ژنو میباشدکه تمامی استانداردهای ایزو درآنجا بررسی و تدوین و تصویب میشوند. مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باسابقه درخشان و مشاورین باتجربه اطلاعات کافی رابه صورت رایگان دراختیار متقاضیان دریافت گواهینامه ایزو قرار میدهد. ایزو شامل دو نوع میشود: استاندارد ایزو عمومی ، استاندارد ایزو تخصصی . لیست استانداردهای ایزو و انواع استاندارد باتوجه بدینکه شرکت متقاضی دریافت گواهینامه ایزو فعالیتش درچه حوزه ای میباشدمتفاوت میباشداما دریک نگاه کلی ایزو شامل دونوع ایزو عمومی و ایزو تخصصی میشود