تمدید اعتبار ایزو

تمدیداعتبار ISO

تمدید ایزو تمدید ممیزی مراقبتی شرکتها دارای مراحلی میباشد. ما قصد داریم موارد تمدید ایزو توضیح دهیم.

اولین قدم برای تمدید ایزو صدور گواهینامه ایزو میباشد صدور ایزو ۹۰۰۱ توسط مراجع مختلف انجام میگیرد مراجع مختلف صدور IZO انجام میدهند وقتی صدور انجام میشود تحویل شرکت داده خواهد شد

مرحله بعد رجیستری شرکت دارنده گواهینامه ایزو میباشد مراجع صادرکننده موظف هستند رجیستری ارائه نمایند.

گواهینامه صادر شده مدت دوسال اعتبار دارد اما سالی یکبار باید تمدید ممیزی مراقبتی انجام شود البته شرکت دارنده گواهینامه تمایل داشتن خود اعلام میکنند. مراجع صدور نامه ایی کتبی ارسال کرده شرکت دارنده ایزو تصمیم نهایی جهت تمدید ممیزی گرفته اعلام میکنند تمدید انجام شود یا خیر.

اگر شرکتها قصددارد مناقصه برگذار کنند نیاز دارند تمدید ممیزی مراقبتی انجام دهند رجیستری برایشان اهمیت داشته کارفرمایان شرکت دارنده ISO9001 اطمینان خاطر میخواهند همکاری داشته باشند پس تمدید ایزو حتما انجام شود شرکتها سازمانها اهمیت تمدید ایزو نمیدانند مراجع صدور موظف هستند اهمیت تمدید ممیزی توضیح داده شرکتها بتوانند، آگاهی کامل تصمیم نهایی اتخاذ نمایند.

دیگر اهمیت تمدید ایزو توانایی رقابت رقبا میباشد رقابت گواهینامه ایزو بسیار زیاد شده گرفتن گواهینامه ایزو بسیار بوده همچنین تمدید ممیزی مراقبتی اهمیت فراوانی داشته رقبای شرکتها همیشه درصدد پیشی گرفتن بازار رقابتی میباشند پس تلاش تمدید ممیزی شرکتهای دارنده گواهینامه ایزو بیشتر شده بتوانند جلوتر رقبا حرکت نمایند بازار رقابتی گواهینامه ایزو امکان گرفتن گواهینامه، شرکت سازمان نهاد آسان نموده میتوانند مشاوره گرفتن کامل صدور ایزو برایشان انجام شود. وقتی بازار رقابتی بیشتر میشود تمایل گرفتن ایزو بیشتر نمایان خواهد شد اهمیت دیگر تمدید ممیزی مراقبتی شرکتها برندسازی شرکت میباشد اهمیت داشتن گواهی ایزو بسیار مهم میباشد. شرکت تمایل دارد بالابردن شرکت، سازمان، نهادها برندسازی انجام شود. برندسازی نیاز بداشتن گواهی ایزو هست پس تمدید ممیزی مراقبتی اهمیت پیدا خواهد کرد، صدور ایزو انجام شده تمدید، انجام شده حال ممیزان مراجع صدور بازرسی شرکت دارنده گواهینامه ایزو انجام خواهند داد سرکشی ممیزان مراجع صدور اطمینان داشتن بجهت انجام اصول ایزوی اجرا شده توسط شرکت دارنده گواهینامه میباشد. بازرس ممیزی تمام موارد گفته شده ایزو توسط شرکت دارنده گواهی ایزو سرکشی میکند مطمئن شود موارد تمام، کامل اجرا خواهد شد. مورد بیان شده اهمیت دیگر تمدید ایزو میباشد.

نمونه دیگر اهمیت تمدید ایزو اعتباردهی شرکت توسط تمدید ممیزی میباشد. تمدید انجام شده بدلیل ثبت شرکت توسط مرجع صادرکننده همچنین رجیستری شرکت توسط مشتریان اهمیت زیادی داشته باعث اعتباردهی شرکت خواهد شد.
بعضی شرکتها تمدید انجام نمیدهند توسط مشتریان رجیستری نمشوند همان پرینت گواهی کفایت میکند.

تمدید ممیزی باعث خواهد شد ریسکها، فرصت های طرح ریزی، پیاده سازی، سیستم مدیریت کیفیت، نتایج بهبود یافته سازمانها ایجاد کند.

تمدید ممیزی مراقبتی توسط سازمان بین المللی بهبود هماهنگی میان سازمانهای ایجاد شده رضایت مشتریان منجر خواهد شد. تمدید ممیزی مراقبتی ISO انجام دهند.

مراجع مختلف صادرکننده ایزو سعی کنند مشتریان خود راضی کرده بدلیل اینکه دوره یکساله صدور اتمام رسیده تمدید ممیزی مراقبتی توسط مشتری انجام خواهد شد.

مراجع صادرکننده ISOبدانند مشتریان تمدید ایزو انجام دهنده راضی باشند معرف دوستان، آشنایان مشتریان دیگر خواهند بود.
مزایای دیگر تمدید ممیزی مراقبتی سیستم پیاده سازی ممیزی داخلی تعریف شده شرکت میباشد. پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت تمدید ممیزی داخلی بنفع شرکت دارنده گواهینامه ایزو میباشد. فرآیند تمدید ممیزی بحث شده توسط سازمان بین المللی ایجادشده. سازمانها، ارگانها، شرکتهای دارنده گواهینامه ایزو تمدید ممیزی مراقبتی انجام دهند، موظف هستند فرآیند تمدید ممیزی انجام دهند. حال شرکتها تمدید ممیزی مراقبتی تمایل ندارند انجام دهند مشکلی نیست اما بحث مناقصه، رجیستری شرکت دارننده پیش آید، تمدید ممیزی مراقبتی مهم خواهد شد.

ترغیب شرکتها، نهادها، سازمان مورد بحث تمدید ممیزی عهده مشتریست مراجع صادرکننده راهنمای مشتری تمدید ممیزی هستند. اصرار مراجع صدور جهت ممیزی امکان تمدید نکردن مشتری صدرصد خواهد کرد بدلیل اصرار فراوان امکان تمدید کردن ممیزی مراقبتی کنسل خواهد شد.

تمدیدممیزی مراقبتی برعهده مشتری واگذار کنیم. فرآیند تمدید ممیزی مراقبتی ارائه مستمر محصولات خدماتی جهت الزامات مشتری قانونی مقرراتی برآورده سازد.

تسهیل فرصت جهت افزایش پرداختن ریسکها، فرصتهای مرتبط، اهداف، بافت سازمان توانایی اثبات انطباق جهت الزامات مشخص شده سیستم مدیریت کیفیت تمدید ممیزی همراستای مستندات ساختار بندبه بند استاندارد بین المللی استفاده خاص استاندارد سازمان الزامات تمدید ممیزی سیستم مدیریت کیفیت مشخص شده استاندارد بین المللی مکمل الزامات محصولات خدمات میباشد. استاندارد بین المللی رویکرد فرآیندی استاندارد ریسک بکار گرفته شده امکان تعاملات طرح ریزی کند.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با دانش بروز شده مشاورین مرکز پاسخگوی سئوالات مشتریان گرامی میباشد