گواهینامه HSE چیست؟

گواهینامهHSE  چیست

HSE مخفف Health,Safety & Envirement Management System بهداشت و ایمنی محیط زیست میباشدکه گواهینامه HSE رابه شرکتها و سازمانها میدهند.این نوع گواهینامه هارا از CB صادر کننده وهدف این نوع گواهینامه ها جلوگیری ازحوادث ناشی بهداشت وایمنی راداراست گواهینامه HSE باعث میشود کاهش مرگ ومیر درکار وکاهش آلودگیهای زیستی محیطی مانند ،گردو خاک ،آلودگیهای آب و هوا،کاهش بیماریهای تنفسی وبه طور کلی باعث میشودبه شرکتها و سازمانها میدهد. گواهینامه HSE رامیتوان دردو صورت دریافت نمود اول ازمراکز CB ازطرف کسانیکه گواهینامه HSE راتقلبی میسازند وارائه میدهند. گواهینامهHSE ازسه کلمه بهداشت، ایمنی، محیط زیست تشکیل شده هست کلمه بهداشت بمنظور بهداشت شخصی درون محیط کار میباشداگر نباشد باعث بیماریهای مختلف میشود. کلمه ایمنی یعنی ایمنی درکار بایدرعایت شود واگر رعایت نشود باعث خسارتهای جبران ناپذیر میشود ،کلمه محیط زیست بمعنی املاحی میباشدکه ما توی محیط کار باآنها مواجهه میشویم مانند: آب و هوا، خاک .

گواهینامه HSE راباچه اهدافی میتوان پیدا نمود؟ درگواهینامهHSE میتوان شناسایی خطرات رافهمید. ریسکهای ناشی ازکار رافهمید افزایش آگاهی کارگران وکارفرمایان وسیستماتیک کردن سازمانهارا پیدا کرد چنانچه شرکتها وسازمانها بخواهند گواهینامه HSE بگیرند سیستم HSE رادر شرکتشان رعایت کنند واعمال کنند تابه آن شرکتها گواهینامه HSE بدانها تعلق بگیرد. اگر استانداردهایی مانند ایزو 14001 و ایزو 45001 رادارا باشد اصولا میگویند اصطلاحا HSE دارند. گواهینامه HSE استانداردی هست که باعث حذف خطرات ارزیابی ریسک و مناسب هست تابتوان بااین استانداردها حذف مرگ ناشی ازکار وکاهش تعداد مرگ و میر درسال راکاهش داد یاحوادث راکاهش بدهد. گواهینامهHSE  رابابت شرکتها یاسازمانی میدهندکه این نوع استانداردها رادارا باشد.

گواهینامه های ایزو متشکل ازروند HSE یکی ازانواع استانداردهای بنام ISO 14001 بوده و سیستم مدیریت زیست محیطی هست نکته قابل توجه اینکه طراحی وپیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی مطابق استاندارد ایزو 14001 طراحی و پیاده سازی میشود.و ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای طراحی وپیاده سازی این دوتا استاندارد درشرکتها وسازمانها باعث نظم خاصی میشود. استانداردهای مذکور لازمه ی شرکتهاست

نحوه دریافت گواهینامه HSE انتخاب مرجع صادر کننده گواهینامه IAF باشد یا غیر IAF باشد. وقتی یک گواهینامه ایزو توسط یک CB گواهی دهنده مدرک ایزو ، صادر میشود یعنی آن CB پیاده شدن استاندارد درسازمان شمارا تایید کرده است. همانگونه بسیاری ازسازمانها درکشورما وچه درکشورهای دیگر تحت نظارت واعتبارسنجی میشوند. AB سازنده CB هستند AB یادولتی هستند یاخصوصی. سازمان ملی استاندارد هرکشور بطور عمومی AB دولتی و معتبر آن کشور محسوب میشوند. ازدو استانداردی که تعریف کردم یک استاندارد لازمه تمام ایزو هاست استاندارد ISO9001 سیستم مدیریت کیفیت پرکاربرد ترین استاندارد در حال حاضر هست منتشر شده درسازمان استاندارد جهانی میباشداین استاندارد بعنوان استاندارد پایه تمام انواع استاندارد میباشد پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001)) بعنوان پیش نیاز تمام استاندارد مذکور استفاده میشوداز تشکیل استاندارد های ایزو 9001 ، ایزو 14001 و ایزو 45001 یک گواهی نامه بانام IMS بشما تعلق میگیردکه سیستم مدیریت یکپارچه نامیده میشود ازجمله مزایای طراحی ومستند سازی گواهینامه IMS کاهش هزینه مشاوره وطراحی کاهش هزینه اخذ گواهینامه ایزو ، مستند سازی و پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه کسب امتیاز درون مناقصات برگزار شده توسط کارفرمایان .شرایط و دریافت گواهینامه IMS :نحوه استعلام اصالت گواهی IMS .
گواهینامه HSE علاوه برنام سازمان متقاضی گواهینامه HSE نام و برند CB و آرم و لوگو CB درج میشود اگر CB انتخاب شده توسط سازمان ما دارای تاییدیه ازیک AB رادارا باشد آرم و لوگو AB هم برروی گواهینامه درج میشود.

کاربران ومتقاضیان معمولا درون گوگل بادرج عناوین زیربه دنبال مطلب خود جستجو مینمایند:گواهینامه HSE،گواهی HSE، نحوه دریافت گواهینامه HSE ، نحوه آشنایی CB ، گواهینامه HSE چیست ، نحوه آشنایی AB ، سازمان استاندارد جهانی ، اعتبار سنجی HSE ، گواهینامه HSE و تفاوت میان آنها، پیاده سازی HSE، اچ اس ای ، مراجع IAF ، مراجع غیر IAF ، دلایل پیاده سازی HSE ، مدرک اموزشی HSE ، آشنایی بانوع ISO9001 ، نحوه آشنایی با گواهی IMS ، گواهینامه IMS وغیره.