مراحل صدور HSE

مراحل صدور HSE

HSE یکی ازانواع گواهینامه ایزو درسطح بازارست و شرکتهای متقاضی براینکه بتوانندبه فعالیتهای خودادامه دهند بایداین مجوز رااز شرکتهای صادر کننده اخذ نمایند. ازاین اعتبار درسطح کشور بعنوان فرهنگ یاد میکنند و میگویند HSE قبل ازاینکه یک گواهی نامه بوده باشد میتواند یک فرهنگ باشدکه بایدجهت فعالیت دریافت شود. باتوجه مطالب موجودتا زمانیکه فرهنگ بهداشت و ایمنی، محیط زیست دریک جامعه نهادینه نگردد. داشتن اعتبار HSE درقالب یک تبلیغ خواهد بود و بیشتر ازاین نیزکارایی درجامعه نخواهد داشت.

 مراحل صدور HSE نیزشرایط قانونی و فرایندهای مورد نیاز خودرا بایدطی کند. تاشرکت متقاضی بتواند گواهینامه HSE رابدست اورد. درکشورهای پیشرفته روی داشتن گواهینامه HSE اتفاق نظر دارند و برروی اینمطلب نیزصادق و محکم هستند و تمامی شرکتهاییکه دراین کشورها فعالیت دارند بخوبی قوانین مورد نیاز گواهینامه HSE رارعایت کرده و ملزومات ایزو مربوطه را پیاده سازی میکنند. زیر بنای گواهینامه HSE درهر کشور فرهنگ مورد نیازاین مجوز خواهد بود وباید پیادسازی گردد. درغیر اینصورت تمامی عملکرد هابه نتیجه خواهد بود.

مراحل صدور HSE ازآنجا بسیار مورد سوال و مهم میباشدکه امروزه اکثر کارفرمایان ازشرکتهای پیمانکاریشان مدرک راهمراه باضوابط و قوانین میخواهنداین مدرک بشرکتهای متقاضی این امکان رامیدهدکه بخوبی بتواننددر مناقصات و مزایدات براحتی بتوانند شرکت کنند. شرکتهای متقاضی درابتدای اخذ مدرک HSE بایدبه نیاز سنجی سازمان خودبپردازند وبعد اهداف خودرااز دریافت گواهی نامه HSE بیان کنندتا شرکتهای صادر کننده نیزبتوانند براحتی بدین مراکز دراین زمینه کمک کنند. پس تااهداف شفاف سازی نشده نمیتوان اقدامی انجام داد.بنابراین پروسه های گفته شده ممکنست برای هرسازمانی متنوع بوده باشد و براحتی نمیتواند ازروی اینمسئله رد شد.

مراحل صدور HSE برای اینکه بتواند اعتبار HSE رااز سازمانهای معتبر بدست آورد درایجاد عوامل داخلی و خارجی دخیل هستندکه بطور جداگانه بررسی تک تک اینعوامل پرداخت. عوامل داخلی شامل وجود فرهنگ بهداشت شغلی، فرهنگ تامل و تفکر ایمنی درکار و مسائل مربوطه زیست محیط است واین تنها یک پارادیوم کوچک ازاین عوامل داخلیست و توصیه میشود مورد بررسی قرار گیرد. عامل داخلی دیگر دراین زمینه رامیزان اگاهی و اموزش های لازم درزمینه گواهینامه HSE میباشدکه مدیران ارشد سازمان متقاضی بایدبه اینمرحله برسندتا بتوانند براحتی پروسه های بعدی راانجام دهند. مرحله بعدی درباره اخذ مجوز حجم فعالیتها و فرایندهای موجوددر سازمان میباشدکه توسط شرکت متقاضی مورد واسنجی و اعتبار سنجی قرار گیرد.
مراحل صدور HSE دراینجابه تعداد کارکنان فعال درون سازمان میرسیم وباید تعداد افراد شاغل درگستره شرکت باچارت کاری بجهت سازمانهای صادر کننده عرضه شود. دراخر نیزمیزان آموزش های مورد نیاز مدیران بایستی مورد ارزیابی قرار گیرد بنابراین بهمین دلیل توصیه میشودکه مدیران ارشد رادر سازمانهای متقاضی افراد آموزش داشته و باتجربه بکار گرفته شودتا مشکلی درفرایند اخذ مدرک پیش نیاید. سپس بهعوامل خارجی درزمینه دریافت گواهینامه HSE میرسیم و بایداین عوامل نیزبه صورت دقیق و مناسب مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرندتا روند اخذ مدرک راحت بوده باشد. باین صورتست درابتدای اینمراحل میزان انتظار کارفرمان و مصرف کنندگان ازشرکت های متقاضیست و شرکتهای دریافت کننده ایزو بایدخواسته ها و انتظارات سازمان ها رابر طرف کنند. عامل بعدی دراین پروسه کشورهای صادر کننده این برند هستندکه قوانین خاص خودرا دارند و شرکتهای خواهان بایستی بدین خواسته هاتوجه لازم راداشته باشند. قیمتهای صادر کننده سازمان های صادر کننده HSE هرکدام یک هزینه های خاص خودرا دارا میباشند. مرحله بعدی در پروسه مربوطه میزان اعتبار و ارزش شرکت صادر کننده گواهینامه HSE هست و شرکتهای خواهان بیشتر روی اینموضوع بایددقت بخرج دهندتا بعدا دچار مشکلی نشوند. مرحله اخر نیزدراین فرایندها وجود ویا عدم وجود رقیب کاریست. و توسط شرکت متقاضی مورد بررسی بایدقرار گیرد.