مراحل اخذ HSE

 

مراحل اخذ HSE

گواهینامه HSE بطور کلی میتوان گفت جهت شرکتهای مشمولش لازم و ضروری بودست درواقع یک سندیست توسط شرکتهای صادر کننده تحت یکسری قوانین تایید شده توسط سازمان اتحادیه اروپا ازسازمانهای متقاضی دریافت میشود وپس ازاینکه شرکت خواهان قوانین رادر عملکردها و فعالیت شرکت خودش پیاده سازی شد سند HSE بشرکت عرضه میشود.

ملزومات دریافت سند HSE درجهان درمورد پیش گیری ازصدمات احتمالی، اتفاقات بهداشتی، حوادث زیست محیطی و کلیه الزاماتش رابایدبرای پرسنل و اعضای شرکت رعایت نمود. بنابراین همین سند یکی ازاعتبارهای بین المللی درسطح جهان بودست و شرکتهای متعددی بدنبال اخذش هستند. ازاین سند درداخل کشور میتوان بابت فرآیندهای متنوعی استفاده بعمل آورد.

 

سوالات متعدد در حوزه مراحل اخذ HSE

مراحل اخذ HSE دراین زمینه سوالاتی متعددی پیش میآیدکه چگونه میتوانداین گواهینامه راگرفت مراحل اخذ گواهینامه چگونه میباشد و ازاین گونه سوالات مبهم ممکنست روزبرای شما نیز سوال بوده باشد.

 

گواهی HSE چیست؟

گواهی HSE بطور معمول تشکیل شده ازیک گواهینامه ایزو جهانی 14001 ودرزمینه سیستم مدیریت زیست محیطی درجهان درگیرست و ایزو بعدی بنام 45001 میباشدکه HSE نیزدر زمینه سیستم ایمنی بهداشت شغلی فعالیت میکنند پیش نیاز دریافت گواهینامه HSE میباشدکه شرکتهای متقاضی درابتدا بایدملزومات ایندو ایزو نام برده رادر شرکت خود پیاده سازی کنند و سپس بمراحل اخذ گواهینامه HSE برسند درابتدا بایدشرکتهای خواهان میزان نیازسنجی و اعتبار سنجی خودرا طی کنندکه این موارد نیز زیر نظر شرکتهای صادر کننده معتبر انجام میشود.

سازمانهای اخذ بایددر ابتدا مشخص کنندکه گواهینامه HSE رابرای کدام قسمت سازمان خوددریافت میکنند چون روند پشت سر گذاشتن پروسه HSE فعالیت های متنوع باهم فرق میکند وهر فعالیتی گواهینامه HSE خاص خودرا دارا میباشدکه طبق خواسته سازمان بین المللی بایدصورت گیرد.

مراحل دریافت گواهینامه HSE دارای بندها و بخشهای داخلی و خارجی میباشدکه بایدتمامی اینعوامل درهنگام دریافت گواهی نامه HSE مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد عوامل داخلی شامل مواردی چون داشتن فرهنگ تفکر و تامل بهداشت شغلی و ایمنی بجهت پرسنل مشغول درشرکت درابتدا بایداین پروسه های بابرگزاری آموزشهای لازم بابت پرسنل آموزش داده شود مرحله بعدی دراین زمینه مسائل مرتبط زیست محیط هست و مدیران ارشد بایددراین زمینه دانش لازم راداشته باشند. دارا بودن میزان آگاهی مدیران ارشد و پرسنل شرکت درزمینه گواهینامه HSE بودست. واین مورد نیزیا ازقبل درافراد موجود بوده ودر صورت نبودن نیزباید شرکت افراد شرکت خودرا دراین زمینه توجیه کند. حجم فرایندها و عملکردهای شرکت خواهان بایددر اینمرحله مشخص گردد. سپس بایدتعداد افراد و پرسنل مشغول فرایند های مورد ارزیابی و واسنجی قرار گیرد.

مراحل اخذ HSE باحل شدن این پروسه ها سطح تحصیلات و آگاهی کارکنان شرکت مورد بررسی قرار میگیرد اگرتا اینجا مشکلی وجود نداشت شرکت متقاضی وارد عوامل خارجی خودمیگرددکه بدین صورتست اینمراحل نیزکه میزان انتظار و توقع کارفرمایان و مشتریان ازسازمان متقاضی HSE بایدبه اینموارد شرکت متقاضی رسیدگی کند واین انتظارات رادر اسرع وقت برآورد کند. مرحله بعدی دراین زمینه شرکتهای صادر کننده گواهینامه HSE درداخل کشورست بایدبررسی گرددکه کدام یک ازاین شرکتهای معتبر هستند. هزینههای متنوع سازمانهای صادر کننده گواهینامه HSE درداخل کشور بودست و بهترست سازمان خواهان برروی اینمورد کمی دقت داشته باشد و ازشرکتهای معتبر گواهی نامه HSE خودرا دریافت کند هرچند هزینه ش شرکت بالا بوده باشد. بعد دراین پروسه شرکت بایدمیزان ارزش و اعتبار سازمان صادر کننده گواهینامه HSE رامورد بررسی خودقرار دهد. وجود یاعدم وجود شرکت های رقیب درکشور اخرین مرحله دریافت گواهینامه HSE درسطح کشور بودست. شرکتهای متقاضی بایدمراحل گفته شدرا بدرستی زیر نظر سازمانهای انجام دهند تادر روند دریافت گواهینامه مشکلی بوجود نیاید.