سامانه اخذ گرید IT

سامانه اخذ گرید IT

 

سامانه اخذ کرید IT درداخل کشوربرای سازمانهای انفورماتیکی بکار گرفته میشود واین شرکتها برای اینکه بتواننددر سطح کشور فعالیت کنندباین رتبه نیاز خواهند داشت شرکتهای انفورماتیکی بجهت اینکه بتوانند وارد بازار کاری جدید شوند بدین گرید هانیاز پیدا میکنند گرفتن این رتبه هااز پیش نیازهای سازمانهای متقاضی درداخل کشور بودست وباید مراحل قانونی آنرا طی کنند.

سامانه اخذ گرید IT و گرید IT بابت آندسته سازمان هاکه درزمینه IT و ITC فعالیت دارند واجب بودست درزمانهای پیش رتبه IT رادر سطح کشور سازمان شورای عالی بجهت متقاضیان خودصادر میکردولی درحال حاضر رتبه IT درسطح کشور توسط سازمان برنامه و بودجه بشرکتهای خواهان خودعرضه داده میشود شرکتهای پیمانکاری مجازبه دریافت رتبه IT درسطح کشور نیستندچون این رشته هابرای شرکتهای پیمانکاری میباشد و شرکتهای انفورماتیکی نمیتوانند دراین زمینه هافعالیت داشته باشند شرکتهای انفورماتیکی تنهادر رشته های فناوری و اطلاعات می توانند رتبه IT رابرای خوددریافت کرده وازآن درجهت توسعه شرکت خوداستفاده نمایند.

شرایط دریافت و اخذ رتبه IT درداخل کشور بیشتر بمنظور یکپارچه سازی شرکت ها خواهان بوده است و باعرضه دادن مدارک مورد نیازبه شرکتهای کار فرما رتبه IT ارائه داده میشود. ناگفته نمانداین شرایط بجهت سازمان دهی دادن بشرکتهای خواهان نیزصورت میگیردتا یک سازمان بابرنامه ریز منظم و دقیق بتوانددر کشور فعالیت داشته باشددر ابتدا شرکتهای بایدبرای خودیک سازمانی رامشخص کرده ودرآن مکان گردهم آیند مرحله بعدی دراین زمینه مشخص کردن زمینه فعالیت شرکت بودست وباید سازمان متقاضی زمینه فعالیت خودرا مشخص نمایدتا بتواند شرایط دریافت گرید IT رامشخص نماید.

سامانه اخذ گرید IT بعد اینکه شرکتهای خواهان بعداز اینکه اینمراحل راانجام دادند بایدبه فکر طراحی کردن یک سامانه بجهت شرکت خودباشندتا ازاین طریق بتوانندبا کارفرمایان خودمدارک مورد نظر خودرا بارگزاری کنند و ازطریق سایت مدارک و اطلاعات خودرا پیگیری نمایند. شرکتهای خواهان برای اینکه بتوانند دراین پروسه موفق بوده باشنداین شرکتها بایدتا جاییکه امکان دارداز مدیران ارشد تحصیل کرده باسابقه بیمه چندین ساله استفاده کنند بیمه افراد باتجربه نیزباید ازشرکتهای دارای رتبه مورد نظر بوده باشد دراین شرایط سازمان هابا امتیاز بالا برخوردار میباشند سابقه کاری مدیران نیزبا توجه قوانین باید12 سال برای مدیران بوده باشد درغیر اینصورت نیازبه کلاسهای توجیهی برگزار میشودکه ازسوی سازمانها برگزار میگردد. مرحله بعدی جهت اخذ این رتبه تهیه کردن یک چارت سازمانی بجهت شرکت متقاضی بودست وبایداین چارت بصورت کامل و دقیق طراحی شود دراین چارت وظایف شغلی پرسنل بصورت دقیق مشخص شدست و کارکنان باین صورت ازوظایف خودآگاه میشوند
سامانه اخذ گرید IT و ازشرایط دیگر اخذ گرید IT وجود اظهار نامه مالیاتی شرکتهای خواهان بودست وهر چقدر میزان حقوق دریافتی و سود و بیمه شرکت روند خوبی داشته باشدبه نفع خودشرکت هست و امتیاز بالای سازمان کمک خواهد کرد. شرایط دیگرکه این سازمانها دارند یکسری شرایط عمومی میباشدکه باین صورت میباشداین شرایط بررسی پیشینه سازمانهادر انجام پروژههای گذشته میپردازد شرکتهای کارفرمابا بررسی کردن این پیشینه روند سازمان هارا ارزیابی میکنند ازدیگر شرایط عمومی موجوداینست مدیران و پرسنل شرکت نبایددر سازمانهای دولتی و خصوصی شرکتهای دیگر مشغول بوده باشندکه باید باین موارد نیز دقت شود. شرایط دریافت و اخذ گرید IT درسطح کشور دغدغه برخی ازسازمانهای خواهان بودهست که میخواهنداین گرید رااخذ کنند ناگفته نماندکه دریافت رتبه IT نیزدر سطح کشور زمانبر بوده ست و شرکتها درحوزه دریافت و اخذ IT بایداین مورد باید مدتی منتظر باشندتا بتواننداین مدرک رابرای شرکت خوددریافت کنند و نمیتوان انتظار داشت ظرف مدت کوتاه بدان دست پیدا کنندچون سازمانهای متقاضی ازموتورهای جست و جو نیز میتوانند درزمینه بدست آوردن گرید IT درکشور کمک گیرند و راهها و روشهای بدست آوردن این رتبه رابراحتی میتوانند دراین سامانه هامشاهده کنند.

گروه مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باوجود مشاورین باتجربه و آگاه تمامی خدمات مشاوره خودرا درخصوص انواع گواهینامه ایزو ،  HSE ، CE ، گرید و رتبه پیمانکاری ، گرید و رتبه انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران بصورت رایگان دراختیار متقاضیان عزیز قرار میدهد. همچنین تمامی مستندات بصورت رایگان درون کانال موجودست و بصورت رایگان بمتقاضیان ارائه شده و دراختیارشان قرار داده میشود.

سامانه اخذ گرید IT

 سامانه اخذ کرید IT درداخل کشوربرای سازمانهای انفورماتیکی بکار گرفته میشود واین شرکتها برای اینکه بتواننددر سطح کشور فعالیت کنندباین رتبه نیاز خواهند داشت شرکتهای انفورماتیکی بجهت اینکه بتوانند وارد بازار کاری جدید شوند بدین گرید هانیاز پیدا میکنند گرفتن این رتبه هااز پیش نیازهای سازمانهای متقاضی درداخل کشور بودست وباید مراحل قانونی آنرا طی کنند.

سامانه اخذ گرید IT و گرید IT بابت آندسته سازمان هاکه درزمینه IT و ITC فعالیت دارند واجب بودست درزمانهای پیش رتبه IT رادر سطح کشور سازمان شورای عالی بجهت متقاضیان خودصادر میکردولی درحال حاضر رتبه IT درسطح کشور توسط سازمان برنامه و بودجه بشرکتهای خواهان خودعرضه داده میشود شرکتهای پیمانکاری مجازبه دریافت رتبه IT درسطح کشور نیستندچون این رشته هابرای شرکتهای پیمانکاری میباشد و شرکتهای انفورماتیکی نمیتوانند دراین زمینه هافعالیت داشته باشند شرکتهای انفورماتیکی تنهادر رشته های فناوری و اطلاعات می توانند رتبه IT رابرای خوددریافت کرده وازآن درجهت توسعه شرکت خوداستفاده نمایند.

شرایط دریافت و اخذ رتبه IT درداخل کشور بیشتر بمنظور یکپارچه سازی شرکت ها خواهان بوده است و باعرضه دادن مدارک مورد نیازبه شرکتهای کار فرما رتبه IT ارائه داده میشود. ناگفته نمانداین شرایط بجهت سازمان دهی دادن بشرکتهای خواهان نیزصورت میگیردتا یک سازمان بابرنامه ریز منظم و دقیق بتوانددر کشور فعالیت داشته باشددر ابتدا شرکتهای بایدبرای خودیک سازمانی رامشخص کرده ودرآن مکان گردهم آیند مرحله بعدی دراین زمینه مشخص کردن زمینه فعالیت شرکت بودست وباید سازمان متقاضی زمینه فعالیت خودرا مشخص نمایدتا بتواند شرایط دریافت گرید IT رامشخص نماید.

سامانه اخذ گرید IT بعد اینکه شرکتهای خواهان بعداز اینکه اینمراحل راانجام دادند بایدبه فکر طراحی کردن یک سامانه بجهت شرکت خودباشندتا ازاین طریق بتوانندبا کارفرمایان خودمدارک مورد نظر خودرا بارگزاری کنند و ازطریق سایت مدارک و اطلاعات خودرا پیگیری نمایند. شرکتهای خواهان برای اینکه بتوانند دراین پروسه موفق بوده باشنداین شرکتها بایدتا جاییکه امکان دارداز مدیران ارشد تحصیل کرده باسابقه بیمه چندین ساله استفاده کنند بیمه افراد باتجربه نیزباید ازشرکتهای دارای رتبه مورد نظر بوده باشد دراین شرایط سازمان هابا امتیاز بالا برخوردار میباشند سابقه کاری مدیران نیزبا توجه قوانین باید12 سال برای مدیران بوده باشد درغیر اینصورت نیازبه کلاسهای توجیهی برگزار میشودکه ازسوی سازمانها برگزار میگردد. مرحله بعدی جهت اخذ این رتبه تهیه کردن یک چارت سازمانی بجهت شرکت متقاضی بودست وبایداین چارت بصورت کامل و دقیق طراحی شود دراین چارت وظایف شغلی پرسنل بصورت دقیق مشخص شدست و کارکنان باین صورت ازوظایف خودآگاه میشوند.

سامانه اخذ گرید IT و ازشرایط دیگر اخذ گرید IT وجود اظهار نامه مالیاتی شرکتهای خواهان بودست وهر چقدر میزان حقوق دریافتی و سود و بیمه شرکت روند خوبی داشته باشدبه نفع خودشرکت هست و امتیاز بالای سازمان کمک خواهد کرد. شرایط دیگرکه این سازمانها دارند یکسری شرایط عمومی میباشدکه باین صورت میباشداین شرایط بررسی پیشینه سازمانهادر انجام پروژههای گذشته میپردازد شرکتهای کارفرمابا بررسی کردن این پیشینه روند سازمان هارا ارزیابی میکنند ازدیگر شرایط عمومی موجوداینست مدیران و پرسنل شرکت نبایددر سازمانهای دولتی و خصوصی شرکتهای دیگر مشغول بوده باشندکه باید باین موارد نیز دقت شود. شرایط دریافت و اخذ گرید IT درسطح کشور دغدغه برخی ازسازمانهای خواهان بودهست که میخواهنداین گرید رااخذ کنند ناگفته نماندکه دریافت رتبه IT نیزدر سطح کشور زمانبر بوده ست و شرکتها درحوزه دریافت و اخذ IT بایداین مورد باید مدتی منتظر باشندتا بتواننداین مدرک رابرای شرکت خوددریافت کنند و نمیتوان انتظار داشت ظرف مدت کوتاه بدان دست پیدا کنندچون سازمانهای متقاضی ازموتورهای جست و جو نیز میتوانند درزمینه بدست آوردن گرید IT درکشور کمک گیرند و راهها و روشهای بدست آوردن این رتبه رابراحتی میتوانند دراین سامانه هامشاهده کنند.

گروه مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باوجود مشاورین باتجربه و آگاه تمامی خدمات مشاوره خودرا درخصوص انواع گواهینامه ایزو ، HSE ، CE ، گرید و رتبه پیمانکاری ، گرید و رتبه انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران بصورت رایگان دراختیار متقاضیان عزیز قرار میدهد. همچنین تمامی مستندات بصورت رایگان درون کانال موجودست و بصورت رایگان بمتقاضیان ارائه شده و دراختیارشان قرار داده میشود.