مراحل گرفتن گواهی نامه HSE

مراحل گرفتن گواهی نامه  HSE

مراحل گرفتن گواهی نامه HSE درسطح کشور شرکتهایی هستندکه دغدغه اخذ گواهینامه HSE رادارا میباشنداین شرکتهابرای اینکه بتواننددر مناقصات و مزایدات شرکت نمایند بسراغ اخذ گواهینامه HSE میایند گرفتن مجوز HSE نیزمراحل قانونی خاص خودرا بهمراه داردکه سازمان متقاضی بایدبدرستی تمام ملزومات راانجام دهند اولین قدم دراین زمینه بجهت متقاضیان تاسیس کردن یک شرکت بودست و آدرس دقیق شرکت رابکارفرمایان خودارائه بدهند شرط دیگربرای بدست آوردن گواهینامه HSE طراحی کردن یک وب سایت بجهت شرکت بودست و بااستفاده ازاین سایت مدارک و اطلاعات لازم بکارفرمایان ارسال میشود و ازاین طریق نیزروند توسعه شرکت راپیگیری میکنند.

گواهینامه HSE درسطح جهان درزمینه مدیریت سیستم بهداشت شغلی و ایمنی شغلی وهم چنین مدیریت زیست محیطی میباشدکه شرکتهای خواهان بایدبرای اینکه بتواننداین مجوز رادریافت کنندباید باین شاخصها پایبند باشند شرکتهای خواهان بایداز پرسنلی درشرکت خوداستفاده کنندکه ازقابلیت انعطاف پذیری بالایی برخوردار باشنداین پتاسیل درکارکنان شرکت باعث خواهد شدکه مشکلات شرکت یک فرصت بجهت سازمان تبدیل شود بطور معمول هرسازمانی براساس ظرفیتهای موجودش مورد ارزیابی و بررسی ازسوی کارفرمایان خودقرار میگیرد و شرکتهای کارفرما بیشتراز پتانسیل سازمان ازانها انتظار ندارند بنابراین هرشرکتی درشرایطی خاصی ازداشته خودقرار دارداین جایگاه برای هرسازمانی منحصربه فرد بوده باتوجه باین مسئله فرایند اخذ گواهینامه HSE پیچیدگی خاص خودرابرای فعالیتهای متنوع دارد شرکتهای متقاضی بایددرابتدا زمینه فعالیت و نیاز سنجی شرکت خودرا بخوبی انجام دهندتا درروند اخذ گواهینامه باسرعت بیشتری توسعه پیدا کنندبرای اینکه بتوان گواهینامه HSE رادریافت کرد بایدابتدا دو استاندارد مورد نظررا اخذ نمودکه یکی سیستم مدیریت زیست محیطی تحت عنوان ایزو 14001 و استاندارد بعدی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی هست وباعنوان 45001 درجهان بیان میشود. ایندو استاندارد ازلازمه های اخذ گواهینامه HSE درسطح کشور بودست وشرکتهای متقاضی بایدآن رادریافت کنند.

مراحل گرفتن گواهی نامه  HSE و شرکتهای خواهان بابت اینکه مجوز HSE رادریافت کنند بایدعوامل داخلی و خارجی رااخذ نماینداز عوامل داخلی بایدبدان پایبند باشند داشتن فرهنگ ایمنی شغلی درحین کار بوده و مدیران شرکتها بایدبه اینمرحله ازفرهنگ رسیده باشندکه هدف ازاین ایمنی درکار چیست عامل دیگردراین راستا مدیریت زیست محیطی کارکنان شرکت هست وباید بدین منابع موجود دردسترس احترام گذاشت وانهارا نابود نکرد باتوجه بمقالاتیکه درکشورهای اروپایی درمورد منابع موجوددر کره زمین قرار دارند توصیه میکنندکه ازمنابع موجودبا حداقل استفاده بیشترین بازدهی رابدست اورند و درسطح کشورهای مدیریت همه جانبه رادر روش کاری خوداتخاذ نمایند عامل دیگرکه بایدبه آن پایبند بود اینست میزان حجم کاری شرکت رامورد بازبینی و ارزیابی قرار داد تانواقصات و نارساییها بخوبی مشاهده شده و مدیران دراسرع وقت بفکر برطرف کردن نواقص بوده باشند عامل بعدی میزان افراد شاغل درسازمان بودست واین مورد رابراحتی میتوانداز چارت سازمانی تدوین شده بدست اورد بهترست شرکتهای خواهان این چارت رابرای شرکت خودطراحی کنند تابسیاری ازموارد مورد نیاز شرکت براحتی دردسترسی باشند عامل بعدی درسازمان میزان حقوق دریافتی پرسنل سازمان مورد بررسی قرار میگیردکه شرکتهای کارفرمایی براساس اظهار نامه مالیاتی و بیمه کارکنان میزان حقوق دریافتی کارکنان رابررسی میکنند.

مراحل گرفتن گواهی نامه HSE و عامل دیگربرای دریافت گواهینامه یاد شده میزان رضایت مندی مشتریان ازسالهای گذشته بودست وبر اساس مدارک عرضه شده سابقه کاری سازمان طی چند سال اخیر مورد بررسی قرار میگیرد. عامل بعدی اینست مدیران شرکت نبایددر شرکتها یاسازمانهای دولتی دیگر مشغول بکار بوده باشند و فقط درسازمان خودمشغول باشند عامل بعدی سازمانهای صادر کننده گواهینامه HSE درسطح کشور بوده وهر کدام یک قیمت خاص خودرا دارا می باشند. یکی دیگراز شرایط اینست سازمانهای رقیب نیزدر کشور مورد بررسی قرار میگیرند.