نحوه ثبت نام مدرک HSE

نحوه ثبت نام  مدرک HSE

نحوه ثبت نام مدرک HSE درسطح کشوربرای شرکتهای متقاضی روند قانونی خودرا دارا میباشدکه بایدبرای انجام اینکار بصورت قانونی حرکت کند. HSE ازانواع استانداردهای معتبرست و شرکتهای خواهان بابت اینکه بتواننددر سطح جهان بفعالیتهای خودادامه دهند نیاز بدین گواهینامه معتبر دارند گواهینامه مورد نظر نیزدارای اصول قوانین یونیک بجهت خودمیباشدکه سازمانهای متقاضی بابت اینکه بتوانند وارداین استاندارد بشوند بایدبه خواستهای استاندارد HSE احترام گذاشته و دررعایت کردن قوانین گواهینامه HSE مصمم بوده باشند اولین قدم دراین فرایند همین میباشدکه شرکتهای متقاضی بایدزمینه فعالیت خودرا مشخص کنند و بگوینداین استاندارد رابرای کدام فعالیت ویا کدام قسمت شرکت خودمیخواهند اخذ کنند اگراین موارد مشخص شد شرکتهای صادر کننده گواهینامه روش های دریافت کردن مدرک HSE رابدین سازمانها نشان میدهندچون هرفعالیتی درجهت دریافت کردن مدرک HSE روند کاری خاص خودرا دارا میباشد عامل بعدی دراین زمینه بابت شرکتهای متقاضی تاسیس کردن شرکتست و آدرس دقیق شرکت رابه کارفرمایان خودابلاغ کنند.

نحوه ثبت نام مدرک HSE و مرحله بعدی دراین راستا طراحی کردن یک وب سایت بابت خود شرکتست و ازطریق همین سایت بتوانند مدارک و اطلاعات کاری خودرا ازطریق سایت طراحی شده مدارک خودرا بکارفرمایان صادر کننده ارسال کرده و ازطریق سایت روند کاری شرکت خودرا ارزیابی کننددر دنیای امروزی شرکتهایی موفق خواهند بودکه انتظارات مشتریان و مراجعه کنندگان خودرا بخوبی انجام داده و بتعهدات خودپایبند بوده باشنداین روند اگربرای هرشرکتی انجام شود نشان دهنده مسئولیت کاری شرکتهاست ودر کشورهایی فعالیت میکنندکه شرکتهای خواهان معمولابرای شرکت خوداز میدیرانی استفاده میکنندکه دارای مدرک کارشناسی باسابقه کاری 12 سال برخوردار بوده باشنداین مدیران باید12 سال ازسوی شرکتهای دارای برند HSE اظهار نامه بیمه داشته باشد تادر شرکتهای متقاضی بکار گرفته شوند مهندسان موجودنیز بایدحداقل دارای 3 سال تجربه بوده باشند.

نحوه ثبت نام مدرک HSE واین کارکنان بایداز فرهنگ گواهینامه HSE اگاهی لازم راداشته باشند و دراین زمینه اطلاعات کافی راکسب کرده باشند گواهینامه HSE بطور معمول درراستای بهداشت فردی و ایمنی شغلی و فرایندهای زیست محیطی درسطح کشور فعالیت میکند و انتظار دارد شرکتهای متقاضی گواهینامه HSE آسیبهای موجوددر شرکت رابحداقل خودبرسانند و تمامی کارکنان خودرا بیمه کرده و میزان الودگی های تولیدی شرکت رابه حداقل خودبرسانند اگراین کارها بخوبی درون شرکت انجام شوددر دریافت مدرک HSE بجهت سازمان مشکلی بوجود نخواهد امد شرکتهای متقاضی دراین زمینه بایداز افرادی استفاده کنندکه تحصیلات و سابقه کاری لازم رادراین زمینه داشته باشند درغیر اینصورت بجهت این سازمانها هزینه های اضافی درون شرکت ببار خواهد امد و برای اینکه شرکتهای خواهان بتوانند پرسنل خودرا درزمینه HSE توجیه کنند بایدبه مدت کافی بابت پرسنل کلاسهای توجیهی برگزار کنندتا بتواننداین افراد راتوجیه نمایند عامل دیگر دراین کار بررسی کردن میزان حجم کاری سازمان های متقاضی درکشور بودست و توسط شرکتهای صادر کننده بخوبی مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیردبرای سازمانهای متقاضی توصیه میشودکه درهمان ابتدای کاربرای شرکت خودیک چارت سازمانی طراحی کرده تاروند کاری ارزیابی شرکت نیزاسان بوده باشد بکمک چارت سازمانی میتواند بسیاری فرایندهای شرکت رابررسی و ارزیابی کرد.

نحوه ثبت نام مدرک HSE و شرکتهای خواهان باین دلیل بدنبال اخذ گواهینامه HSE هستندکه بتوانند براحتی درون مناقصات و مزایدات شرکت کنند و طرحها و پروژه های پیشنهادی رابا عقد قرار داد برعهده گرفته و انهارا انجام دهند عامل دیگردر فرایند اخذ مدرک مورد نظر میزان سود اظهارنامه مالیاتی شرکت بودست و بخوبی مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد. عامل دیگرکه مورد بررسی قرار میگیرد میزان حقوق دریافتی کارکنان شرکت بوده و توسط شرکتهای صادر کننده بررسی میشود. یکی دیگراز عوامل مورد نظر دراین زمینه هزینه های دریافتی شرکتهای صادر کننده مدرک بودست واین مورد نیزبرای شرکتهای خواهان مهم تلقی میشود.