سند ایزو

سند ایزو

سند ایزو و بحث ما درباره مستندات ایزو میباشد. کلمه ایزو (iso) بمعنای برابر میباشدکه ازکلمه یونانی بنام (isos) گرفته شدست.

ایزو بمعنی سازمان جهانی استاندارد سازی میباشد، مستندات ایزو جهت تهیه و تدوین سیستم مدیریت کیفیت میباشد، سازمان بین‌المللی ایزو درسال 24 فوریه 1947 تاسیس شد.واز کمیته های استاندارد سازی 130 کشور صنعتی درحال توسعه میباشد، وظیفه ایزو اشاعه استاندارد و ارتباط بامحصولات و خدمات بین المللی میباشد و بهبود محصولات و حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان میباشداین سازمان قانونمند کردن تمامی استانداردها را بعهده دارد و تمامی وسایل بهداشتی و ایمنی آنهارا ضمانت میکند، ایزو تجارت بین کشورها رانیز آسان و مورد اطمینان کردست، بابت عضو ویا نماینده ایزو تنها یک سازمان ازیک کشور یایک ایالت محسوب میشودوهمه کشورهای دارای اقتصاد قوی میتوانند عضو ایزو باشند.

سازمان ایزو داری 138 عضو میباشدکه شامل 91 عضو اصلی و 36 عضو مکاتبه ای و 11 عضو مشترک تاپایان سال 2001 بودباید بگم ازجمله سازمانهاکه میتوان اضافه کردکه عضو ایزو میباشد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران میباشد.

ایزو 9001 به چه معنی است؟ ایزو 9001 بمعنای مدیریت کیفیت میباشد. و مزایای زیادی دارد ازجمله مزایای ایزو 9001 شما رابه رقیبی دربازار تبدیل میکندکه نظیر ندارید. اجازه میدهدکه شما خودتان رابا مشتری مقایسه کنید و خودتان رابجای او بگذارید تابا نیازهایش مطابق شویدبه شما کمک میکند تادر وقت و کارخود صرفه جویی انجام دهید. هرچقدر کار خوبتر و درستتر انجام شود کسب و کار رونق پیدا میکند.

ایزو بشما کمک میکندکه بکارتان بهبود ببخشید بدون اینکه سود کار شما رادچار مشکل کند و بدان ضرری برساند .ویا ازآن کم شده باشد. تمامی کارکنان قسمت راسرشار ازروحیه و انگیزه میکند تمامی کارها و فرآیندها کار آمدتر میشوند. وسیع کردن فرصت مرکزهای تجاری و بازرگانی.وبه عرصه در آوردن مشتریهای باارزش و خدمات مشتری بهتر و باموقعیت. ایزو به شما کمک میکندکه بدانیدچه کسی درسازمان شما تحت تاثیر کارهای شما گردیده است و حتی اینکه ازشماچه میخواهد.
ایزو و یکی ازروش های اجرایی ایزو ممیزی کردن داخلی میباشد، هدف ازاین اجرا فرایندهای دوره ای بابت مطمئن بودن ازنظر انطباق سیستم و کیفیت آزمایشگاهها مورد اجرا میباشد،مطلوبیت و تداوم سازمان سیستماتیک میباشد.

شرح عملیات ایزو: برنامه ریزی ممیزی و آماده سازی: واین برنامه یک باردر سال و توسط مدیر پیشنهادی کیفیت وپس ازتاییدش بدست مدیر ارشد آزمایشگاهها انجام میپذیرد، ایزو این برنامه شامل موارد ممیزی و زمان ممیزیهاکه بایدانجام بشود، قبل ازآغاز هرچیز ممیزی میباشد، مدیر ارشدکه توسط مدیر کیفیت تایید میشود تیم ممیزی رااو انتخاب میکنددر تیم ممیزی ازافراد آموزش دیده و قابل صلاحیت استفاده بشود و فعالیتهای ممیزی بایدبه گونه ای طرح داده بشوندکه ممیز ازفعالیت خودمستقل باشد. مدیر کیفیت بعداز اینکه باشخص مدیر ارشد و مسئولین درسر کار و ممیزان هماهنگ شد برنامه ممیزی داخلی راابلاغ مینماید. درصورتیکه ایزو اعلام نظر ممیزی شوند مبنی بر نامناسب بودن زمان ممیزی میباشد و تمامی تغییرات انجام میشود و برنامه ممیزی تصویب میشود.

سند ایزو و کلیه مستندات مورد نیاز ایزو عبارتست از: نظام نامه کیفیتی، روشهای اجرایی، دستور های کاری داخلی، استانداردها و سایر مدارک مورد نیاز ممیزی، در اختیار تیم ممیزی ایزو میباشد؛ اجرا و هدایت ممیزی بعداز برنامه ریزی و آماده سازی ممیزی انجام میشود، ایزو درجلسه هماهنگیهای لازم مدیر ارشد ایزو، مدیرهای فنی آزمون و کالیبراسیون و مسئولان بخشهای آزمایشگاهی توسط مدیر کیفیت بجهت معرفی اعضای تیم ممیزی جهت ممیزی شوندگان، تامین تسهیلات و منابع مورد نیازبرای تیم ممیزی برقراری ارتباط اداری بین تیمهای ممیزی و ممیزی شوندگان، ودر نهایت تعیین زمان برگزاری و خاتمه جلسه صورت میگیرد. بعداز آنکه اینکارها انجام شد ممیزان بااستفاده ازچک لیستهای مربوطه، اقدام به ممیزی بخشها و ناحیه های مربوطه میگردد.

سند ایزو و ممیزی ایزو ، تعریف گزارش ممیزی: مدیر کیفیت بایستی تمامی یافته ها و بدست آمده هارابه صورت گزارش بمدیر ارشد گزارش کند و گزارش ممیزی ایزو شامل موارد زیر است: برنامه ممیزی همراه باجزئیات ، نواحی موارد ممیزی ، شرح جلسه افتتاحیه و اختتامیه ، اعضای تیم ممیزی هاو ملاحظات و یادداشتهای کلی. تعریف پیگیری ممیزی: ممیزان براساس تاریخهای توافق شده بجهت انجام اقدامات لازم اصلاحیه جهت رفع عدم انطباقها و تعیین و تکلیف آنهابه بخشهای مربوط بدان مراجعه کرده و نتیجه آنها رابا ذکر شواهد عینی درفرم گزارش ثبت می نماید.
شرکت گواهی دهنده ایزو ، شرکتها در قبال دریافت استانداردهای ایزو و مشاوره دچار مشکل هستند، و روشهای سنتی طبق تجربیاتیکه ازآن حاصل میشود کارایی بیشتری دارد ولی روشهای سنتی نیزمشکلهای خاص خودشان رادارند بویژه درنقل سریع و انتقال اطلاعات بمشتریان میباشد.