سازمان ایزو در ایران 

سازمان ایزو در ایران

سازمان ایزو در ایران نیزمراکز صادر کننده خاص خودرا دارا میباشدکه ارگانهای تقاضی بابت اینکه بتواننداین مدرک رابر اساس فعالیت خاص خودبدست اورندباید بدنبال نهادهای مربوطه خودمراجعه کنند تابر اساس نیازهای خاص خودشان ایزو مربوطه راکسب کنند درداخل ایران برخی انواع گواهینامه صادره قابلیت رد یابی ندارند دراین زمینه افراد ویا شرکتهای متعددی هستندکه صدور استانداردهای ایرو رابر عهده دارند وبه صادر کردن استانداردهای تقلبی مشغولنداین مراکز با جعل مدارک و انواع گواهینامه متعدد داخل توجه نهادهای نو دراین زمینه رابخود جلب کرده و بادریافت هزینه های متعددی انهارا اغفال میکنند.

سازمان ایزو در ایران و استانداردها ییکه درکشور صادر کننده ایزو میباشند باعناوین cb بیان میشوند متاسفانه روز بروز نیزبه تعداداین ارگانها افزوده شده و باعث بوجود امدن برندهای متعددی درسطح منطقه میگردد. cb هادر کشور زیر نظر ab سازمان دهی میگردند و AB تحت اعتبار IAF فعالیت شده و مدیریت میگردند.

سازمان ایزو در ایران و تک مرجع بین المللی ایرانی NACI میباشداین نهاد دردنیا دارای اعتبار جهانی میباشد ودر دنیا هرشرکت ویا سازمانی بایدبر اساس نوع فعالیت خودش ایزو مربوطه رابدست آورده و دریافت کندتا بتواند بفعالیت خودادامه دهد ایزو یک استاندارد بین المللی میباشدکه برمبنای قوانینی طراحی شدست واز ارگانهای مراجعه کننده میخواهد برطبق یک سری قوانین درکشور فعالیت داشته باشندتا بتوانند صلاحیت مورد نظر راکسب کرده و فعالیت کنند بسیاری مراکز جهت شرکت کردن درون مناقصات و مزایدهها شرکت کرده و پروژههایی رابر مبنای تخصصهای خودبرداشته و رویش کار کنند هرشرکتی برطبق میزان قابلیتها و توان کاربردی خودفعالیت میکنند افرادیکه درزمینه ایزو درکشور درگیر هستند بایددر زمینههای متعددی تخصص داشته باشند ناگفته نماندکه استاندارد های ایزو نیزطی سالهای اخیر بروز رسانی میشوند و قوانین خودراطبق معیارهای متعددی تغییر میدهندتا نیازهای بشر براحتی تامین کردد.

سازمان ایزو در ایران و هدف ازبوجود امدن استانداردهای ایزو دردنیا اهمیت دادن بنیازهای بشریت و منابع موجود و خدمات رسانیهای بمصرف کنندگان بودست وباید بااین موارد پرداخته گردد. ایزو درون ایران نیز تاحدودی دست خوش تغییر و تحول قرار میگیرد باتوجه اطلاعات موجوددر دنیا هزاران مدل ایزو موجودست وهر کدامیک ازانواع استاندارد هامتقاضیان خاص خودرا نیزدارا میباشند و هرشرکتی بابت فعالیت خودبدین گواهینامه نیاز دارد.
سازمان ایزو در ایران و یکی ازشاخصهای مهم ایزو داشتن مدیریت کیفیت محصولات و شرکتهای متقاضی بودست واین مورداز معیارهای مهم بحساب میاید داشتن استاندارد ایزو نیز شرایط خاص خودرا دارا میباشدکه ارگانهای متقاضی بابت بدست اوردنش بایستی بصورت قانونی اقدام کنندتا بتوانند گواهینامه مورد نظررا کسب کرده و فعالیت داشته باشند دراین راستا درداخل شرکتهایی نیزبعنوان سازمانهای مشاوره دهنده وجود دارندتا بمراجعه کنندگان خاص خوددراین راستا مشاوره دهندتا شرکتها براحتی بتوانند ایزو مورد نظر خودرا بدست اورده و ازان درجهت سرمایههای خاص خوداستفاده کنند شرکتهای خواهان بایستی رویکرد و استراتژیهای خودرا درزمنیه فعالیتهای خودمشخص کنندتا بنوعی فعالیت خودرا بکارفرمایان مورد نظر خودتوجیه کنند دراین زمینه مدیران متخصص مورد نیاز هستندبرای تمامی ارگانهای متقاضی مدیران اموزش دیده بسیار مهم میباشند افرادیکه دراین فرایندها بکار گرفته میشوند بایددارای مدرک تحصیلی مربوطه دریکی ازرشتههای مربوطه مدرک داشته و ازسابقه کاری مناسبی نیزبرخوردار بوده باشنداین افراد بایدسابقه بیمه درون اظهارنامه مالیاتی نیزدر سازمان معتبر دارای مدرک مورد نظر بوده باشندتا سازمانهای صادر کننده ایزو مد نظررا ارائه بدهند.

سازمان ایزو در ایران و قانون برخی انواع استاندارد بایددو سوم پرسنل نهاد دارای مدرک تحصیلی مورد نظر بوده باشندتا بتواننددر ارگان مشغول بکار گردند میزان حقوق دریافتی نیزدر تمامی مراکز فعالی مهم میباشد و بخوبی نیزمورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد. موارد دیگرکه مهم ست حجم کاری و فرایندهای کاری شرکت هست واین مواردنیز بررسی میشوند.