پیاده سازی ایزو

پیاده سازی ایزو

پیاده سازی ایزو بخشی میباشدکه حتی میتوان گفت از دریافت انهم مهمتر وحیاتی ترست، اول بایددیدکه گواهی ایزو چیست و داشتن مدرک ایزو بجهت یک سازمان و نهادکه ما انرا مشاهده میکنیم چه مفهومی رابه ما میرساند، گواهی ایزو توسط سازمان ایزو صادر میشود. سازمان بین المللی استاندارد بانام ایزو (ISO) نام لاتین کامل: INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION یک نهاد بین المللیست و مثل دیگر نهادهای جهانی مسئولیتهایی رابعهده دارد و باتهیه و تدوین و تنظیم یکسری استانداردها و اجرایی کردن انهاکه اصطلاحا بدان پیاده سازی نیزگفته میشود و تایید کارشناسان مربوط گواهینامه ای راتحت عنوان گواهینامه ایزو صادر میکندکه داشتنش نشان دهنده اینست شخص یامجموعه مورد نظر استانداردهای تعیین شده توسط نهاد ایزو رابطور کامل اجرا کرده و پیاده سازی رانیز کاملا انجام داده و پس ازبررسی توسط کارشناسان سازمان و تایید صلاحیت شده و مدرک رادریافت کردست. درکشور ایران نیزاین قوانین وجود دارد ودر حال حاضر شرکتها و صنایع مختلف درکشور ایران منباب حفظ توان رقابتی خودو کیفیت محصولات خود باسایر رقبا ملزم اخذ و مهمتر ازان پیاده سازی گواهی ایزو درمجموعه خودهستند و ازمهمترین تاثیرات مثبتش بالا رفتن کیفیت مربوط به تولیداتشانست، شرکتها جهت دریافت و اجرای موفقیت امیز توام اخذ گواهینامه ایزو  نیازمند این هستندتا مراحل استقرار واجرای ایزو در سازمانها بگذرانند. چنانچه با موفقیت این مراحل را طی کنند واجرا کنند ازطرف سازمان ارائه دهنده ایزو محصولاتشان استاندارد شناخته می شودو با اطمینان بیشتری جهت کسب رضایت مشتری گام بر می دارند واین تاییده یکی ازمهمترین نشانه هابرای تصدیق حرکت دراین راه واثباتش بمشتریان است، که بنوعی میتواند دربازارهای تبلیغاتی نیست اهرم قوی برای تبلیغات واثبات صحت تبلیغات شرکت درمقابل رقیبان باشد.


پیاده سازی ایزو ملزم به همکاری مجموعه بخصوص مدیر مجموعه است، شاید پروسه سخت وزمان گیری باشد امادر بلند مدت به نفع مجموعه است تااز این طریق کیفیت مجموعه خودرا بالا برده ودربازار رقابتی نیز برنده باشد، ازمهمترین مراحل این پیاده سازیکه قابل ذکراست میتوان بموارد زیراشاره کرد: توجیه مدیران ومقامات ارشد مجموعه کمهمترین بخش نیزمیتوانداین بخش باشد، سپس باتوجه ببخش اول وتوجیه مدیران باید منابع واقدامات لازم رابرنامه ریزی وتعیین کرد، دربخش بعدی باید منباب اموزشهای عمومی وتخصصی کادر مجموعه کلاسهای اموزشی برگزار شود، بخش بعدی تدوین مستندات مربوط برای پیاده سازیست، وسپس اجرای این مستندات درمجوعه، بخش بعدی ممیزی داخلیست مشاهده روند ومیزان پیشرفت فرایندهاست، بخش اخر انجام ممیزی خارجیستکه کارشناسان ممیزی سازمان یامرجع مربوط جهت بازرسی نهایی وتعیین صلاحیت مجموعه ازمجموعه وروند کار بازدید میکنند ودر صورت رضایت کارشناسان ممیزی ازاین روند گواهی ایزورا صادر میکنند.

پیاده سازی ایزو نقش مدیریت درشرکت یامجموعه بخصوص مدیریت منابع از الزامات اصلی اجرا وپیاده سازی درست ایزو درمجموعه میباشد بنابراین مرحله توجیه وراهنمایی مدیریت مجموعه وکسب اعتماد وهمراهی مدیریت وپشتیبانی مستمر اوازاین روند ازمهمترین فعالیتهای آغازین یاحتی میتوان گفت مهمترین فعالیت اغازین این فرایند می باشد. در صورتی درطول روند اینمهم حمایت مدیریت کمرنگ شود تعهد و پشتیبانی مدیریت نیزحس نشود، استقرار ایزو اثر بخش نخواهد بود، توصیه می شود یک شیوه اجرایی وکارامد جهت استقرار سیستم ایزو تعریف و تمامی افراد درگیر در پروژه نقش مشخصی راداشته باشند وبه نحو احسنت بعهده بگیرندو افرادی که مسئولیتهای راهبری، اجرایی، مستندسازی، ممیزی داخلی درمراحل انجام پروژه استقرار خواهندداشت ونقش سایر افرادکه درواحدهای دیگر هستنداز قبیل واحدهای اداری ومالی در برقرار تسهیلات وامکانات مورد نیاز پروژه ازجمله تامین امکانات اداری، چاپ، تکثیر و تامین نیروی انسانی مورد نیاز جهت رسیدن بدبن مهم مشخص گردد.

پیاده سازی ایزو همانطورکه توضیح داده شد امری مهم ولی وقتگیر وپرهزینه ست، این امر موجب شده تا بیشتر مدیران ازاین امر شانه خالی کنند وازاینرو میتوان گفتکه حق با انهاست این مراحل جهت استقرار ایزو هزینه خیلی سنگین ووقت خیلی زیادی رابه مجموعه تحمیل میکند ازاینرو درمجموعه هاو مراجعی درکشور هستند که مانند مجموعه ما میتوانند باازرائه مستندات ازپیش تعیین شده برای مرجع  صادر کننده ایزو واموزش رایگان بصورت حضوری درکنار صدور وتحویل مدرک بمجموعه دروقت وهزینه مدیران شرکتها صرفه جویی کرده و درکنار یک اموزش اصولی وارزان میتوانند گواهی ایزو رادریافت کنند ودیگر نیازی بتحمیل وقت وهزینه سنگین به مجموعه نیستند.