اصطلاحات ایزو 9001

اصطلاحات ایزو 9001

اصطلاحات ایزو 9001 بیشتر مرتبط بابحث پیاده سازی میشود، ایزو 9001 میتوان گفت پرکاربردترین ایزو دریافتی درجهانست، بابت معرفی بهتران ابتدا بایدخود ایزو راشناخت ومفاهیم انرا درک کرد زیرا بادرک وظایف ایزو انگاه میتوان براحتی مفاهیم واصطلاحات ایزو 9001 رامتوجه شد، ایزو یاهمان سازمان بین المللی استاندارد بانام مخفف ایزو ISO ) ) یک سازمان بین المللی میباشدکه مثل همه سازمانهای دیگر بخصوص سازمانهای جهانی دیگر مسئولیتهایی رابعهده دارداین سازمان بادرنظر گرفتن شرایط دخیل درتمامی موارد شامل مدیریت ، محیط زیست ، وغیره و تدوین و تنظیم مهمترین استانداردها و نظارت اجرایی کردن انهاکه اصطلاحا بدان پیاده سازی نیزگفته میشود و تایید کارشناسان مربوط اقدام جهت صدور گواهینامه ای راتحت عنوان گواهینامه ایزو میکندکه داشتن گواهی ایزو نشان دهنده اینست شخص یاشرکت مورد نظر استانداردهای تعیین شده توسط این نهادرا بطور کامل اجرا کرده وپیاده سازی رانیز کاملا انجام داده و بعد بررسی توسط کارشناسان همین سازمان واین مباحث تایید صلاحیت شده ومدرک رادریافت کردست. حالابا شناخت ایزو و درک وظایفش میتوان وظایف و کاربردهای ایزو 9001 رادرک ومفاهیم انرا متوجه شدیم.

استانداردها و ایزوهای بسیار زیادی توسط سازمان ایزو تهیه و تدوین شدست، اماپر کاربرد ترین ، عمومیترین ،رایج ترین، ومهمترین استاندارد تدوین شده درسازمان ایزو ، ایزو 9001 است، ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت دریک مجموعه رابررسی میکند، اما دریافت گواهینامه پروسه بسیار راحتتر و ساده تراز پیاده سازیش هست، ازجمله دغدغه مجموعه هاییکه قصد دارند استاندارد سیستم مدیریت کیفیت رامطابق الزامات ISO9001 رادرسطح مجموعه خودش پیاده سازی کنند اینست بجز اینکه پروسه بسیار زمانگیر و پرهزینه ست اینستکه نمیدانندباید چکار کنند. مراکز مشاوره و اطلاع رسانی ایزو وگواهیهای مربوط بان درسراسر کشور مراکزی هستند که میتوانند کمک بزرگی دراین زمینه بکنند، اینموسسات درراستای اقدام فرهنگی ،طرحی تدوین کرده است تاهرمجموعه متقاضی گواهی نامه ایزو ISO بتواند بامراجعه بسایت و بامطالعه این طرح بتوانند کاراهای اولیه و پیشین استاندارد 9001 را انجام دهند، مهمترین بخشهای پیاده سازی ایزو 9001 به شرح زیر است وكليات طرح پیاده سازی و ایزو رادر موارد زیر قید کرده ایم، کنترل سیستم مدیریت کیفیت، اولین اصل هدفست، هدف توضیح و شرح الزامات طرح جهت پیاده سازی و نظارت برروی سيستم مديريت کیفیت مجموعه متقاضی درخواست کننده ایزو وسپس صدور گواهینامه ISO طبق استانداردISO9001  جهت كليه فعاليتهاي مرتبط درصنایع مختلف ميباشد. مورد بعدی دامنه كاربرد،

طرح پیاده سازی و کنترل سيستم مديريت کیفیت ایزو 9001 تمام پرسنل یک مجموعه راشامل میشود، همچنین درشرکتهای متقاضی گواهینامه ISO ،كليه واحدهاکه برکیفیت اجناس یا خود اجناس موثر هستند واصطلاحا واحدهای موثربركيفيت، راشامل ميشود و رعايت الزامات استاندارد ISO9001 رادركليه بخشهای اصلی و زیرمجموعه های تابعه لازم الاجرا میداند. بخش بعدی مسئوليت است، مسئولیت میتوان گفت مهمترین بخش دراصطلاحات ایزو و پیاده سازیست مسئولیت استکه باعث میشود کارفرما پیاده سازی ایزو رابا ان پروسه سخت قبول کرده ودرتمام مراحل مجموعه رایاری کند، ایزو و پیاده سازی بیشتراز هر چیز دیگری همیاری و همکاری مدیر مجموعه رامیخواهد و مهمترین بخش قطعا همین است

اصطلاحات ایزو 9001 تاجایی که باپیاده سازی ان تلفیق داشت عنوان کردیم، حالا چند اصطلاح که امکان دارد با ان مواجه شوید درهنگام مطالعه درباره ایزو 9001 راعنوان و معانی انرا خلاصه وار توضیح میدهیم، اصطلاحات‌ مربوط‌ به‌ كيفيت‌ که انرا قطعا در اصطلاحات ایزو9001 خواهید دید Terms relating to quality، اصطلاح بعدی كيفيت‌ QualitY استکه قطعا ازمهمترین اصطلاحات اایزو9001 است، اصطلاح بعدی الزام‌ و يا خواسته است Requirement،اصطلاح مهم بعدی درجـه Grade رده‌ يا رتبه‌ استکه سازمان ایزو بهر شرکت بطور جداگانه برای نشان دادن سطح کیفی ان داده میشود‌ و براساس‌ انواع‌ سطحی ازمیزان رضایتمندی ازبررسی و کارشناسی شرکت توسط سازمان ایزوست و برمبنای رضایتمندی کارشناسان سطح پیاده سازی مشخص میگردد،. مثالا‌ درجه‌ مختص بليط‌ هواپيماکه بکیفیت پروازان میدهند ویا درجه‌ مخصوص هتل‌‌ که بکیفیت اتاقها و شرایط محیا شده جهت اقامت مسافران میدهند، هنگام‌ تعيين‌ الزام‌ و ياخواسته‌ مربوط‌ به‌ كيفيت‌ عموماً درجه‌ مشخص‌ مي‌شود. اصطلاح بعدی بنوعی دلیل و حاصل استاندارد ایزو 9001 است ،رضايت‌ مشتري‌Customer Satisfaction است، اصطلاحات فوق تعداد محدودی از اصطلاحات مربوطه ایزو 9001 بودند.

 

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران اماده ارائه هرگونه مشاوره بصورت رایگان درزمینه های ایزو و مجوزهای مرتبط.