هزینه دریافت ایزو 9001

هزینه دریافت ایزو 9001

هزینه دریافت ایزو 9001 شاید واژه مناسبی نباشد برای پروسه پیاده سازی چنین پروژه سختی و بهترست ازدید دیگربه ان نگاه کنیم، تااهمیت کار موسسه ایکه مسئولیت پیاده سازی ایزو 9001 رابعهده دارد بهتر درک کنیم، اول بایدببینیم ایزو چیست و ایزو 9001 چیست و پیاده سازی چیست، ازسوال اول شروع میکنیم، ایزو یک گواهی بین المللیست که توسط نهادی بین المللی به نام سازمان استاندارد جهانی با نام مخفف ایزو صادر میگردد، ایزو یاهمان سازمان بین المللی استاندارد(ISO)  که نام کامل لاتین ان INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION است، یک سازمان بین المللیست که مثل همه سازمانهای دیگر بخصوص سازمانهای جهانی دیگر مسئولیتهایی رابعهده دارداین سازمان با درنظر گرفتن شرایط دخیل درتمامی موارد شامل مدیریت، محیط زیست، و غیره و تدوین و تنظیم مهمترین استانداردها و نظارت اجرایی کردن انهاکه اصطلاحا بان پیاده سازی نیزگفته میشود و تایید کارشناسان مربوط اقدام صدور گواهینامه ای راتحت عنوان گواهینامه ایزو میکندکه داشتن گواهی ایزو نشان دهنده اینست شخص یاشرکت مورد نظر استانداردهای تعیین شده توسط این نهادرا بطور کامل اجرا کرده وپیاده سازی رانیز کاملا انجام داده و بعداز بررسی توسط کارشناسان سازمان واین مباحث تایید صلاحیت شده ومدرک رادریافت کردست. حالا باشناخت ایزو و درک وظایفش میتوان وظایف و کاربردهای ایزو 9001 رادرک ومفاهیم انرا متوجه شد، استانداردها و ایزوهای بسیار زیادی توسط سازمان ایزو تهیه و تدوین شدست.

پرکاربردترین، عمومیترین، رایجترین، ومهمترین استاندارد تدوین شده سازمان ایزو ، ایزو 9001 است، ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت دریک مجموعه رابررسی میکند، اما دریافت گواهینامه ایزو پروسه بسیار راحتتر و ساده تراز پیاده سازی انست، ازجمله دغدغه مجموعه هاییکه قصددارند استاندارد سیستم مدیریت کیفیت رامطابق باالزامات ISO9001 رادرسطح مجموعه خودپیاده سازی کنند اینست بجز اینکه پروسه بسیار زمانگیر و پرهزینه است این استکه نمیدانند باید ازکجا شروع کنند مراکز مشاوره و اطلاع رسانی ایزو وگواهیهای مربوط بان درسراسر کشور مراکزی هستند که میتوانند کمک بزرگی دراین زمینه بکنند، این موسسات که موسسه سیستم کاران نیز جزوی ازانهاست درراستای اقدام فرهنگی ،طرحی تدوین کرده است تاهرمجموعه متقاضی گواهی نامه ایزو ISO بتواند بامراجعه بسایت و بامطالعه این طرح بتوانند کاراهای اولیه و پیشین استاندارد 9001 را انجام دهند.

هزینه دریافت ایزو 9001 و مهمترین بخشهای پیاده سازی ایزو 9001 بشرح زیر است وكليات طرح پیاده سازی و ایزو رادرموارد زیر قید کرده ایم، کنترل سیستم مدیریت کیفیت، اولین اصل هدف است، هدف توضیح و شرح الزامــــــــات طرح جهت پیاده سازی و نظارت برسيستـــــــم مــــديريت کیفیت مجموعه متقاضی وسپس صدور گواهینامه ISO طبق استانداردISO9001  جهت كليه فعاليتهاي مرتبط درصنایع مختلف ميباشد که بخش ابتدایی پیاده سازی راشامل میشود.

هزینه دریافت ایزو 9001 و مورد بعدی دامنه كاربرد، طرح پیاده سازی و کنترل سيستم مديريت کیفیت ایزو 9001 تمام پرسنل یک مجموعه راشامل میشودوبه نوعی مجموعه خخودرا موظف میداندکه برای پیاده سازی کارشناسان کمک کنند، همچنین درشرکتهای متقاضی گواهینامه  ، كليه واحدهاکه برروی کیفیت اجناس یاخود اجناس موثرند واصطلاحا واحدهای موثربرروی كيفيت ، راشامل ميشود و رعايت الزامات استاندارد ISO9001 رادركليه بخشهای اصلی و زیرمجموعه دهای تابعه لازم الاجرا میداند میتوان گفت ازمهمترین بخشهای پیاده سازیست و بنوعی ثمره پیاده سازی و تمام کارهای مربوطه پیشرفت رااین بخش بدیگران نشان میدهد. بخش بعدی مسئوليت هست، مسئولیت میتوان گفت مهمترین بخش دراصطلاحات ایزو و پیاده سازیست مسئولیت میباشدکه باعث میشود کارفرما پیاده سازی ایزو رابا ان پروسه سخت قبول کرده ودر تمام مراحل مجموعه رایاری کند، ایزو و پیاده سازی بیشتراز هرچیز دیگری همیاری و همکاری مدیر مجموعه رامیخواهد و مهمترین بخش قطعا همینست.
هزینه پیاده سازی ISO 9001 بسیار سنگینست و برای هرشرکت ویا سازمان بخصوص شرکتهای کوچک قابل پرداخت نیست و توجیه ندارد، امادر شرکتها ویا ارگانهای بزرگ باکنترل سختتراز اجبارات میباشد، چون بمرور زمان بابزرگ شدن مجموعه، شکایات مکرر مشتری ، بازپرداختهای مکرر ضمانت نامه ، بی نظمی درداخل ویا خارج شرکت و غیره بجهت دادن نظم بدان بایستی سیستم مدیریت کیفیت رادران پیاده سازی کرد البته امکان این نیزوجود دارد نيازبه اجرایiso 9001 ازطريق بازار ویا طرف قرارداد کاری باشدكه دراینصورت خواستار يك ISO 9001 معتبر هست.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باتیمی قوی و تجربه ای درخشان درزمینه اخذ انواع گواهی وزارت کار و استاندارد ایزو درخدمت شماست. مشاوره کاملا بصورت رایگان صورت میگیرد. باما درتماس باشید.