مجوز اداره کار

مجوز اداره کار

مجوز اداره کار درداخل کشور بنوعی گرفتن صلاحیت اداره کار بجهت فعالیت درسطح کشور بودست واین مجوز نیزدر سطح جهان متقاصیان متعددی رادارا میباشد. شرکتهای پیمانکاری بابت اینکه بتواننددر سطح دنیا فعالیت خودرا شروع کنند بایددر اولین قدم مجوز اداره کار رادریافت کنندتا بتوانند فرایندهای بعدی مورد نظررا انجام دهد دراین صورت سازمانهای صلاحیت مربوطه راکسب میکنند و فعالیت خودرا درکشور اغاز میکننداین ارگانها بایددر اولین قدم زمینه فعالیت و حجم کاری شرکت خودرا بخوبی مشخص کنندتا بتوانند روشهای دریافت کردن مجوز اداره کار رافراهم کنند مجوز اداره کار درسطح دنیابرای ارگانهای خدماتی صادر میشود مراکزکه حوزه فعالیت انها دراین زمینه نبوده باشد نمیتوانند اقدام جهت دریافت مجوز کار تقاضا نمایند.

مجوز اداره کار و دفتر استاندارد کار اقدامات مختلفی را برای ایجاد و بهبود شرایط کار ازجمله کاهش ساعات کار اجرا میکند. تأمین امنیت و سلامتی کارگران بجهت جبران خسارت ناشی ازتصادف کارگران مناسب کشور همچنین درحال ترویج یک اقدام جامع بجهت غنی سازی زندگی افراد شاغلست. ارگانهای متقاضی مجوز اداره کار بایددر ابتدا دفتر مربوط بشرکت خودرا نیزتاسیس کرده و ادرس دقیق انرا بکارفرمایان خودابلاغ کنند هرسازمانی جهت دریافت مجوز اداره کار بایستی بسازمان صادر کننده دراستان خودمراجعه کند تااین مجوز رابتواند دریافت نماید. اداره کار استاندارد اساساً درصدد تحقق زندگی کارگرانی میباشدکه ازنظر روحی و جسمی سالم و همچنین آرام و راحت باشند. اینکارنه تنها بابت تأمین حداقل شرایط کار کارگران و حفظ چنین شرایطی درسطح معینی بلکه همچنین برای رسیدگی مثبت بموضوعات ناشی ازتغییر درموقعیتهای اجتماعی و اقتصادی نیزکار میکند.

مجوز اداره کار درون دفتر استانداردهای کار نظارت و راهنمایی رابرای تأمین شرایط کار حقوقی ، مانند مشخص کردن شرایط کار و مدیریت ساعات کاری مقرر درقوانین حاکم برروی استانداردهای کار ، انجام میدهد.

نامه اداره کار و مدیریکه بابت اداره کار درنظر گرفته میشودباید حداقل دارای مدرک دیپلم بوده و ازسابقه کاری مناسبی نیزبرخوردار بوده باشداین واحدها بایست اظهار نامه مالیاتی سال قبل شرکت خودرا نیزبه کارفرمایان صادر کننده ارائه دهند شرکتهایی نیزکه دراین زمنیه نوپا هستند نیازی بدین مورد ندارند یکی دیگراز شرایطیکه بابت دریافت مجوز اداره کار بایدرعایت گردداین بودکه تمامی پرسنل و کارکنان بایدبا روشهای قانونی بیمه شده و لیست افراد بیمه شده رابه صادر کننده مجوز ارائه دهند.
مجوز اداره کار درپاسخ افزایش اختلافات بین کار و مدیریت درمورد اخراج ، تغییر کارمندان و غیره دفتر استاندارد کار تلاش دارد تااز یک سیستم بجهت کمک بحل چنین اختلافاتی استفاده کندکه من باب روسای دفاتر کار متروپولیتن درنظر گرفته شدست. و دولتهای بخشدار منباب ارائه مشاوره و راهنمایی سریعترین حل و فصل این اختلافات باتحقیق و بررسی حقایق مبتنی برادعاهای کار و مدیریت بمنظور تشویق حل و فصل داوطلبانه بین طرفین درگیر راشامل میشود.

قوانین مربوطه اداره استاندارد کار شامل موارد زیرست: قانون استاندارد کار، قانون ایمنی و بهداشت کارگران ، قانون پیشگیری ازپنوموکونیوز، قانون حداقل دستمزد، قانون کار خانواده و قانون تأمین پرداخت دستمزد و قانون بیمه جبران حوادث کارمندان. دفاتر کار شهری و (درکل 47 دفتر کار) و دفاتر بازرسی استاندارد کار (درمجموع 343 دفتر بعلاوه 4 شعبه) بعنوان آژانسهای اداری استاندارد ملی کار واحد تاسیس ودر حال کار هستندبرای ارگانهاکه قصد دریافت مجوز کار رادر سطح کشور دارند بایدگفت مدت زمان دریافت کردن این گواهی درحدود 3 تا 4 ماه زمان لازم میباشدکه بایددراین مدت فعالیت خودرا دراین راستا انجام دهد درشرکتهای مذکور چنانچه تعداد مشغول درشرکت بیشتراز 10 نفر بوده باشدباید طبقه بندی شغلی درشرکت صورت گیردکه اینمورد نیزیکی ازروشهای کارامد جهت مدیریت شرکتها درسطح جهان بودست مجوز بدست امده درداخل کشور دارای سه سال اعتبار میباشد یعنی شرکت دریافت کننده بمدت سه سال میتواند ازان استفاده کند.