استانداردهای ایزو

استانداردهای ایزو

استانداردهای ایزو موجود درسطح جهان بسیار متنوع و حجیم میباشندکه هروز نیز گواهینامه های ایزو دستخوش تغییراتی نیزقرار میگیرند. استانداردهای مورد نظر دردنیا ازسوی اتحادیه اروپا تعیین و تصویب میشوند و بتمامی کشورهای جهان ازطریق سازمانهای مورد نظر ابلاغ میشوند براساس اماری که دراین زمینه دردنیا مورد بررسی قرار گرفته گفته میشودتا بالای تعداد 22088 عدد ایزو دردنیا ثبت شدست و روز بروز نیزبه اماراین تعداد افزوده میشود.

استانداردهای ایزو دردنیا درحوزههای متنوعی صادر میشوند وهر ارگانی نیزکه متقاضی مدرک ایزو بوده باشد بایددر ابتدا زمینه فعالیت خودرا بخوبی مشخص کند و میزان حجم فعالیتهای شرکت رانیز بررسی کرده و سپس جهت بدست آوردن ایزو بمراکز مورد نظر مراجعه کند درسطح جهان برخی استاندارد هادر زمینه خدماتی فعالیت دارند برخی دیگراز ایزو وجود داردکه درراستای کیفیت محصولات درگیرست و نوع دیگری نیزهستندکه درزمینه مدیریت و کیفیت کار میکنند.

استانداردهای ایزو ودر اینجا یک مورداز استاندارد هاکه درزمینه کیفیت محصولات میپردازد اشاره میکنیم این استاندارد باعنوان ایزو 9001 بیان میشود و بنوعی سیستم مدیریت کیفیت محصولات تولیدی رادر سطح کشورها بررسی میکند شرکتیکه ادعا میکنداین استاندارد رادارا میباشدباید محصولات تولیدی خودرا بملزومات گواهینامه مجهز کند و محصولات تولیدی از مدیریت کیفیت خوبی برخوردار بوده باشداین استاندارد درمرحله اول باعث برقرار سامان دهی کیفی درشرکت شده و مانع کیفیت سلیقه ای درارگانهای دریافت کننده میشود.

لیست استانداردهای ایزو و گواهینامه دیگرکه دردنیا مورد تایید شرکتها فعال بودست مجوز 14001 نام دارداین مدرک درزمینه حفاظت و صیانت محیط زیست فعال بودست و ازدریافت کنندگان مدرک ایزو 14001 میخواهدبه محیط زیست اطراف خوداسیبی وارد نکند و درجهت منافع شرکتشان محیط زیست رابه نابودی نکشانداین مدرک باتوجه باهمیتی بجهت کره زمین و بشر داشته بهترست بخوبی اجرا شودچون متاسفانه شواهد نشان میدهدکه درایران خبری ازاین استاندارد نیست و سازمانهابا محیط زیست بنفع منافع شخصی خودرفتار میکنند و تحت هیچ شرایطی ازان صیانت نمیکننداین گواهینامه الزامات مشترکی داردبا استاندارد ایزو 45001 و تقریبا هردواین گواهینامه دریک راستا دردنیا فعالیت میکنند و شرکتهای متعددی هستند که بدنبال اخذ مدرک  14001 درجهان میباشنددر ایران تمامی مراجعه کنندگان بمنظور شرکت کردن درون مناقصات استاندارد مورد نظر خودرا کسب میکنندتا ازاین طریق بتوانند میزان سرمایه و درامد خودرا افزایش دهند.
استانداردهای ایزو و استاندارد دیگرکه مورد تقاضای ارگانها قرار میگیرد باعنوان ایزو 10006 بیان میشوداین مجوز درزمینه سیستم مدیریتی منسجم رامورد بررسی و ارزیابی خودقرار میدهد درواقع استاندارد مورد نظربرای ارگانهای پیمانکاری مناسب بودست تابا گرفتن مدرک مورد نظر درسطح کشور فعالیت کننداز استانداردهای درکشور میتواندبه گواهینامه HSE نیزاشاره کرداین گواهینامه درزمینه سلامت ایمنی و محیط زیست درداخل کشور فعال بودست واز ارگانهای مراجعه کننده میخواهد بدین شاخصها آگاهی لازم راداشته و دراین زمینه ازافراد اموزش دیده استفاده کنند.

استانداردهای ایزو و یکی دیگراز استانداردهای موجوددر سطح کشور ایزو 22000 نام دارداین مجوز درباره سیستم مدیریتی ایمنی مواد غذایی تولیدی خودرا پیاده سازی کرده و اجرا کنند گرفتن مدرک مورد نظر نیزشرایط و مراحل خاص خودرا بهمراه داردکه بایدبصورت قانونی برای گرفتنش اقدام کرد. استاندارد مورد نظربرای تمامی ارگانهایکه درون صنایع غذایی بنحوی درگیر هستند لازم میباشد واین مراکزبرای فعالیت خوداین استاندارد راباید بدست اورند و براساس ایین نامه های موجود فعالیت داشته باشند. یکی دیگراز گواهینامه های موجود دردنیا داشتن نشان حلال جهت مواد غذایی خوراکی و اشامیدنی هست  حلال بدان دسته مواد غذایی گفته میشودکه خوردنش ازنظر دین اسلام بلا مانع است و بادرج شدن این نشان برروی یک ماده غذایی یعنی ان کالا ازلحاظ اسلامی بابت استفاده مجازست.