شرایط اخذ رتبه انفورماتیک

شرایط اخذ رتبه انفورماتیک

رتبه انفورماتیک یکی ازمعیارهای سنجش و ارزیابی نهادهای موجوددر داخل کشور بودست و سازمانهای صادر کننده گرید مورد نظر براساس میزان کیفیت فنی متقاضیان بدانها رتبه بندی اعطا میکنندتا بین خوب و بد یک فرقی وجود داشته باشد.

شرکتهای انفورماتیک معمولا دراولین قدم دراین زمینه شاید ضعیف عمل کنند امابا گذشت و مرور زمان نهادهای انفورماتیکی میتوانند چهارچوب فعالیت رایاد گرفته و رتبه بندی شرکت خودرا ارتقا دهند اینمورد نیزبرای سازمانهای متقاضی شرایط و ضوابط خاص خودرا بهمراه داشته ست ودر صورت رعایت کردن ارگانها میتوانند رتبه بندی شرکت خودرا ارتقا داده و درکشور مشغول بکار گردند نهادهاییکه دراین زمینه تازه وارد کار شده اندباید زمینه فعالیت خودرا مشخص کنند دقت داشته باشندکه نوع فعالیت سازمان دررابطه بافعالیتهای انفورماتیک بوده باشد چون درغیر اینصورت نمیتوانند اقداماتی خاصی رادر سطح کشور انجام دهند تازمانیکه نوع فعالیت مرکز مراجعه کننده بخوبی مشخص نشدست نمیتوان درمورد صلاحیت مراجعه کننده اظهار نظر داشت بهمین دلیل اولین قدم دراین راستا مشخص کردن نوع فعالیت مراجعه کننده بودست بابت همین ارگان هامیزان حجم فعالیت شرکت نیزمهم بودست واین موردنیز بخوبی مورد بررسی و ارزیابی سازمانهای صادر کننده مجوز قرار میگیرد.

شرایط اخذ رتبه انفورماتیک درنهادهای تازه تاسیس دارای اظهار نامه مالیاتی نمیباشند بایداین موارد راکه گفته شد رعایت کنند و نوع فعالیت ارگان مورد نظر خودرا بدرستی توی اساسنامه درج کننداین نهادها حداقل بابت دو رشته میتوانند تقاضا دهنداین رشته هاباید درزمینه فعالیتهای انفورماتیکی بودست نهادهای نوپابرای اینکه بتواننددر مناقصات و مزایدات شرکت کنندباید رتبه بندی سازمان خودرا بعدد 5 برسانند درغیر اینصورت حق ندارند دراین مزایدهها وارد شوند رشته های انفورماتیکی درسطح دنیا موجود ست دارای 15 زیر شاخه میباشدکه همه این 15 زیرشاخه نیزدر زمینه انفورماتیک فعالیت میکنند مدیرانیکه دراین راستا دراین نهاد های مورد استفاده قرار میگیرند بایددارای مدرک کارشناسی دریکی ازرشته های مربوطه بوده و ازسابقه کاری 12 ساله نیزدراین زمینه برخوردار بوده باشند دراین صورت میتواننددر سازمانهای انفورماتیکی بکار گرفته شوند میزان تجربه کاری مدیر ازطریق بیمه نیزبراحتی قابل رهگیری و ارزیابی بودست و سازمانهای صادر کننده مجوز براحتی میتوانند اینکار راانجام دهند مدیران پذیرش شده سازمان بایدبصورت تمام وقت درنهاد مشغول بکار باشند و نمیتواننددر خارج شرکت نیزفعالیتی انجام دهند ایندو مورداز ملزومات بکارگیری مدیران درسطح جهان بودست و بایداز سوی طرفیت بدرستی رعایت گردد.

شرایط اخذ رتبه انفورماتیک و مهندسانی نیزکه برای این ارگانها پذیرش میشوند نیزباید دارای مدرک تحصیلی کارشناسی بوده و ازسابقه کاری 3 و یا 4 ساله نیز برخوردار باشنداین مهندسان نیزباید درطول روز درشرکت حضور داشته و بفعالیت خوددر سازمان مشغول باشند شرکتهای انفورماتیکی درکشور ازنوع سازمانهای خدماتی بحساب میایند و بنوعی درسطح کشور مشغول خدمات رسانی و سرویس دهی بمراجعه کنندگان خودهستنداین نهاد هاکه میخواهند فعالیت کنند بایددارای رتبه بندی منحصر بفرد خودباشند رتبه بندی مراکز مورد نظر ازعدد یک تا 7 میباشدکه مراجعه کنندگان باانجام دادن فعالیت های خاص خودمیتوانند رتبه مورد نظر شرکت خودرا ارتقا دهند قراردادهاییکه دربین طرفی بسته میشود هرچه مبالغش بیشتر و بالاتر بوده باشد بنفع سازمانهای انفورماتیکی میباشد با ثابت شدن هزینه های بالا رتبه شرکت دریافت کننده افزایش پیدا میکند و هرچه ازاینگونه طرح هابرای یک شرکت بیشتر بوده باشند رتبه بندی سازمان نیزبعدد یک خودرا نزدیک میکند و دربین چندین سازمان بخوبی کیفیت فعالیتی خودرا نشان میدهد معمولا ارگان هاکه رتبه بندی خوبی دارنداز میزان فعالیتهای بیشتری نیزبرخوردار خواهند بود و باین صورت درکشور سرمایه های کلانی رابرای خودجذب میکنند و روز بروز هم درفعالیتهای خاص خودتوسعه پیدا می کنند.