نحوه دریافت گواهینامه ایزو

نحوه دریافت گواهینامه ایزو

نحوه دریافت گواهی ایزو ISO گامی مهم درزمینه پیشرفت مجموعه میباشد، اخذ ایزو ابتدا نیاز بشناخت گواهی ایزو دارد، دراینجا ابتدا به معرفی گواهی ایزو میپردازیم، گواهی ایزو توسط یک سازمان بین المللی بنام سازمان بین المللی استاندارد international standard organize  با نام مخفف سازمان ISO صادر میگردد وظیفه سازمان ایزو یکسان سازی قوانین مربوطه تولیدکنندگان درجهان و تعیین و تدوین سری قوانین و پروتکلهایی بابت بهترشدن یک مجموعه ست تابتواند خدمات بهتری ارائه کند و درمسیر پیشرفت ورضایت مشتری گام بردارد.گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه CB نام دارد مخفف CERTIFICATTION BODY بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزوست، همگی CB هادرجهان زیرنظر یکسری موسسه فعالیت میکنندکه به انها  ABگفته میشودکه اعتبار دهنده CB ها هستند، AB مخفف ACCREDITY BODY  بمعنی موسسه اعتبار دهیست و هرکشور AB مجزا ومخصوص بخود راداردکه همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی هستند بنام مجموعه IAFکه مخفف کلمه INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی است، این انجمن بابت هرکشور AB های بخصوص ومتفاوتی راتعریف کرده درایران NACI  تنها AB  تعریف شده انجمن IAF است.

نحوه دریافت گواهی ایزو در ایران درمراکز خصوصی نیزصورت میپذیردکه انها زیرنظر انجمن خصوصی فعالت دارند انجمنی خصوصی که بصورت مجزا ازانجمن IAF فعالیت میکندو توسط CBهای خصوصی گواهی ایزو صادر میکند، این گواهیها ازنظر قیمت وزمان بسیار کمتر از گواهی های ایزو ازمراجع عضو IAF هستند ودر ایران کاربرد بیشتری دارند.

دریافت گواهی ایزو ISO درمرحله اول نیازبه درک دلیل شخص یامجموعه جهت گرفتن گواهی ایزو دارد، یعنی اول بایدشخص یامجموعه متوجه واگاه باشند وبدانندکه چرا وبه چه دلیلی گواهی ایزو میخواهند وسپس مطابق باان درراستای اخذ گواهی ایزو تلاش کنند، دلایل مختلفی بابت اخذ گواهی ایزو وجود داردکه در اینجا چند دلیل مهم انرا بررسی میکنیم بطور مثال درایران بیشتریا برای شرکت درمناقصه گواهی ایزو اخذ میگردد یاجهت اهداف تبلیغاتی ایزو اخذ میگردد، ولی هستند مجموعه هاییکه بابت بهتر شدن و پیشرفت مجموعه یاخوداین گواهی رامیگیرند وخود داوطلبانه و بدون هیچگونه فشار واجباری این گواهی را میگیرند وقصد پیشرفت وارائه خدمات بهتر بمتقاضیان ومشتریان خودرا دارند، خب حالابه بررسی این دلایل میپردازیم، اول شرکت درون مناقصه، درایران کارفرمایان بابت شرکت ویا حتی ثبت نام در مناقصه شرکت کنندگان راملزم بدریافت واخذ گواهی ایزو میکنندکه درجهت بالابردن سطح مناقصه و پیشرفت بیشتر هستند مناقصات درایران یکی ازمهمترین دلالیل گرفتن ایزو رابخود اختصاص میدهد، دلیل دوم رایج اخذ گواهی ایزو اهداف تبلیغاتیست دراین دلیل صاحب مجموعه برای تبلیغات ازنام وگواهی ایزو استفاده میکنند وبه این صورت اعتبار خودرا به رخ رقیبان میکشند وبستر ایمنتری هم برای مشتریان ویا متقاضیان ایجاد کننداین اهداف تبلیغاتی بیشتر برروی مدیریت خوب وبی نقص دریک مجموعه تاکید میکنندکه با اخذ گواهی ایزو درتبلیغات بدان اشاره کنند و اعتماد مشتریان  کسب کنند، دلیل اخردر ایران انقدر تعداد چشمگیری رابه خوداختصاص نمیدهد وبه ندرت این کاررادر ایران بدون فشار واجبار انجام میدهند.

نحوه اخذ گواهی ایزو خیلی پیچیده نمیباشد، پس ازمشخص شدن دلیل دریافت گواهی ایزو مشاوره برای اخذ گواهی ایزوست، بدین منظور باید باموسسات صدور گواهی ایزو درایران تماس گرفته و باکارشناسان مهم ایزو مربوط دراین صحبت کنید واز راهنمایی انها استفاده کرد مجموعه امکان ثبت یکی ازموسسات ثبت و صدور گواهی ایزوست، مشاور مربوط به ایزو پس ازشنیدن دلایل اخذ ایزو توسط مجموعه شما ویا شخص شما بهترین راهرا برای اخذ ایزو به شما پیشنهاد میکند، اگر دلیل شما بخاطر اخذ ایزو صرفا اهداف تبلیغاتی باشد قطعا بشما ایزو از CBهای غیر ازIAF را پیشنهاد میکنندکه هم هزینه کمتری رامتحمل میشوید هم تایم خیلی کوتاهی نیز جهت صدور نیاز دارد برای صدور فقط کافیست مدارک لازم جهت صدور رابه مرکز CB تحویل داده سپس مستندها واموزشهای لازم ایزو رادر قالب سی دی دریافت میکنید ومدرک ایزو برای شرکت شما صادر میگردد ودر پروسه نهایتا 2تا 3 روزه اینکار انجام میشود، امااگر هدف ازگرفتن ایزو مناقصه باشدکه در اونصورت باید دید کارفرمای مورد نظرکه قصد شرکت در مناقصه رادارید صدور گواهی ایزو از این مرجع رامعتبر میداند یانه اگر صدور گواهی ایزو ازمرجع خصوصی رامعتبر نمیدانست باید حتما گواهی ایزو ازمرجع IAF را دریافت کنیدکه هزینه به مراتب بیشتر وپروسه صدور حداقل 1ماهه دارد، معمولا درایران بیشتر منباب شرکتهایی که روابط بین المللی دارند ایزو تحت IAF صادر میگردد ودر بقیه موارد ازایزوهای مراجع خصوصی استفاده میکنند.