شرایط دریافت استاندارد ایزو

شرایط دریافت استاندارد ایزو

شرایط دریافت گواهینامه ایزو ازسوی مراجع صادر کننده تعیین میشود و شرایط بطور مستقیم بدینکه مرجع مربوطه عضو انجمن IAF باشد ویانه بستگی دارد، البته کسانی دراینجا شرایط اخذ ایزو راجستجو میکنند ممکنست اطلاعات جامع و کاملی بابت استاندارد ایزو و شرایط اخذ ایزو و تفاوت شرایط مراجع صدور ایزو رانداشته باشند، توضیحات مختصری درباره مراجع صدور گواهینامه ایزو و عضویتشان توی انجمن IAF ارائه داده تاشرایط صدور گواهینامه ایزو ازطرف مرجع قابل توضیح ودرک باشد،فهمیدن ایزو و وظایف سازمان میتواند شرایط صدورگواهی راقابل درک کرده و بما درفهمیدن نیازمندی شرایط پیاده سازی ایزو درمجموعه خودکمکی شایان کند، سازمان بین المللی استاندارد ایزو ISO گواهی ایزو راصادرمیکند، علاوه برشناخت سازمان ایزو بابت وظایف سازمان ایزو راهم بایدکاملا شناخت ودرک کرد، وظیفه سازمان ایزو تهیه وتدوین قوانین درتمامی زمینه هاو جوانب مربوط بفعالیت سازمان جهت بهترشدن و حرکت روبه جلوی مجموعه میباشداما مهترین وظیفه سازمان ایزو ، یکسان سازی قوانین ذکر شده درسطح جهانیست، شناخت، دریافت و پیاده سازی بهمراه بکارگیری ایزو دریک سازمان میتواند مجموعه رادر مسیر رشد و تلقی قرار دهد.

شرایط دریافت استاندارد ایزو ابتدا نیازبه شناخت مراجع صدور ایزو دارد تاشرایط صدور رابتوان درک کرد و بنابر نوع گواهینامه درخواستی و مرجع صدور اقدامات لازم انجام شود، گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه CB  نام دارد Certificattion Body بمعنای موسسه صادر کننده گواهی ایزو ، موسسات بسیاری داخل ایران درحال حاضر گواهی ایزو صادر میکنند ومیتوان گفت موسسات یکی ازاعضای مهم CB هستند، البته CBهانیز درجهان زیر نظر یک موسسه فعالیت میکنند یابنوعی زیرمجموعه حساب میشوند بدین مراجع ABگفته میشودکه اعتبار دهنده CB نیزبحساب میایند،AB بانام Accredity Body بمعنی موسسه اعتبار دهنده ، کشورها AB های متفاوت بانامهای متفاوت دارندکه البته تمام AB هامجزا ومخصوص کشور خودبوده وهیچ کشوری AB مشترک ندارد. کشورهای دیگر درصورت تمایل بداشتن CB از AB موجود درکشوری دیگر اینکار ممکنست.AB تحت اعتبار International Accreditation ForumIAF انجمن بین المللی اعتبار دهندگان فعالیت دارد و اخذ گواهینامه ازطریق مراجع IAFاعتبار جهانی داشته.

شرایط دریافت گواهی ایزو بستگی بدین اینکه شمااز کدام مرجع اقدام بابت اخذ گواهی ایزو میکنید دارد، حالا که مراجع راشناختید درک شرایط نیز راحتتر میشود، بابت اخذ ایزو توسط مراجع و موسسات عضو IAF هزینه ای سنگین و حداقل یک ماه زمان نیاز دارید، استانداردهای تعریف شده سازمان ایزو بخاطر مشاغل، شرکتها، سازمانها متفاوتست البته چند استاندارد ویا گواهی ایزو منباب تمامی شرکتها ومشاغل مشترکست امااکثریت ایزوهای صادر شده بطریق سازمان ایزو بابت مجموعه ویا شرکتهای مختلف متفاوت میباشد.ایزو 9001 ، ایزو مشترک بجهت مشاغلست و سیستم مدیریت کیفیت نام دارد، ایزو 14001 نیز جزو ایزو هاییکه دربیشتر شرکتها مشترک میباشد و درراستای سیستم مدیریت زیست محیطی فعالیت دارد، ایزو 45001 مشترک درشرکتها و کارخانجات وغیره وبانام سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای لقب انرا میشناسند، همانطورکه مشاهده کردید پروسه صدور ازطریق مراجع IAF کاری دشوار، پرهزینه و زمانبرست، درکشورمان بیشتر متقاضیان منباب دریافت ایزو جنبه تبلیغاتی ویاصرفا شرکت درداخل مناقصات راداردبنابراین کمتر کسی خودرا ملزم بتحمل این هزینه هاو هدر رفتن زمان بخاطر اخذ ایزو میباشد ازاینرو بابت اینکه باکمترین هزینه ودرکمترین زمان ایزو دریافت کنندبه موسسات خصوصی مراجعه میکند.

شرایط دریافت گواهی نامه ایزو ، ایزو نتایج حاکی ازآنست که اتخاذ گواهینامه های ایزو باعث میشود شرکتهای درحال توسعه کشورها بتوانند وارد بازارهای خارجی شوندچنین امری تأکید براهمیت سیاست گذاران داخل کشورهای درحال توسعه بخاطر تشویق شرکتهای داخلی بجهت دستیابی گواهینامه های معتبر بین المللی منباب رشد بنگاه و کشور میباشد. موفقیت شرکتها دررقابت درون بازارهای جهانی بجهت کیفیت محصولات و خدمات بستگی دارد. پیشنهادات حتما الزامات صادراتی رابرآورده کند و انطباق بانهادهای صدورگواهینامه رادر بازارهای هدف خود نشان میدهد.محصولات بایدالزامات فنی اجباری و استانداردهای داوطلبانه قابل اجرا درهر کشور وارد کننده رابرآورده کنند. زیرساختهای کیفیت رادر فعالیتهای خودبعنوان یک استراتژی بابت مطابقت باانواع استانداردهای کیفیت خاص صنعت که دربازار صادرات برسمیت شناخته شدست ادغام کنید. انواع ایزو استفاده کمکهای استاندارد بابت ایجاد محصولات و خدمات ایمن ،قابل اعتماد و باکیفیت خوب ومطلوب. چنین استانداردهایی بموسسات كمك میكند ضمن کاهش یافتن خطاها و زباله ها ، باعث افزایش بهره وری میشود.
مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران آماده ارائه تمام خدمات درزمینه اخذ استانداردهای بین المللی ایزو و ارائه مشاوره بصورت 24ساعته و آنلاین آماده خدمت رسانی بمتقاضیان عزیز میباشد.