از کجا hse بگیرم؟ 

از کجا گواهی HSE بگیرم؟

از کجا HSE بگیرم؟ اینکه ازکجا گواهی HSE دریافت کنیم بطور مستقیم بچگونگی دریافت گواهی ایزو نیزمربوط میشود، چگونگی دریافت گواهی HSE گامی مثبت بابت پیشرفت و حرکت روبجلوی اشخاص ویا مجموعه های بزرگ است ویکی ازالزامات مشاغل و کارخانجات صنعتیست چونکه بمصرف کننده و متقاضی نشان میدهدکه بهداشت محیط زیست و ایمنی بابت اینمجموعه تاچه حد اهمیت دارد.

ازکجا میتوان گواهی HSE گرفت؟ قبل دریافت اول شناخت گواهی hse مسئله مهمیست، لزوم دریافت مدرک HSE شنونده راکنجکاو میکندکه چرا بایداین گواهی رادریافت کرد و نشان دهنده چیست و سوالهای متعدد دیگر،HSE  مخفف سه کلمه healthy safety enviroment است وبه معنای سلامتی ، ایمنی ، محیط زیست میباشدکه بخوبی ازمعنای لغوی میتوان به ماهیت گواهی HSE نیز پی برد، گواهیHSE  سیستم مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست رادر مجموعه مورد بررسی قرار میدهد، گواهی HSE درابتدا توسط یک نهاد بین المللی بنام انجمن بین المللی شرکتهای نفتی درسطح جهان مطرح گردیدکه باتوجه استانداردهای دقیق و جامع گواهی hse رفته رفته بمرور زمان رونق گرفته تاجاییکه امروزه شرکتهای خیلی زیادی بخصوص شرکتهای پیمانکاری بدنبال دریافت HSE هستند تامیزان رشد و اهمیت رضایت مخاطبان رادر مجموعه خودنشان دهد.

از کجا گواهینامه HSE بگیرم یک سوال مهمتر رانیز درپی دارد و مسئله مهمتر ازبرگه صادرشده HSE است وآن پیاده سازی HSE است، استانداردهای مربوطه پیاده سازی HSE کاملا همراستا وهمجهت پیاده سازی ISO45001 وiso14001  است، درنتیجه بهترست قبل اقدام جهت اخذ و گرفتن و دریافت HSE و پیاده سازی استانداردهایش ابتدا ISO 45001 ( سیستم مدیریت بهداشت ایمنی ) و ISO14001 ( سیستم مدیریت زیست محیطی ) رادریافت و پیاده سازی کنیم سپس اقدام بابت اخذ HSE کرد ویا بطور همزمان اینکار راانجام داد، دربسیاری ازموارد اشتباه بوجود میایدکه گواهی HSE ترکیبی ازدو استاندارد ایزو ذکرشدست اما گواهی HSE و استاندارد ایزو 45001 و ایزو14001 دو گواهی کاملا مجزا هستند، بهطور خلاصه میتوان گفت گواهی HSE هم راستای ترکیب ایزو45001 و ایزو14001 است باکمی تغییر،عامیانه ترین توضیح بابت تفاوت ایندوگواهیست.

ازکجاباید مدرک HSE بگیرم و دریافت HSE نیزاز مراجع مختلفی امکانپذیرست ومانند ایزو ازطریق مراجع تحت نظارتIAF و تحت نظارت IAFCB صادر میشود واین گواهی نیست دقیقا ازهمین دو مرجع صادرمیشود ومانند ایزو اخذ ازمراجع IAF زمانبر و پرهزینه هست ودر ایران باتوجه بشرایط راغب کمتری دارد. دریافت گواهی HSE نیزبه هدفهای متفاوتی صورت میگیردکه درایران بیشترین دلیل اینکار شرکت توی مناقصات هست، بابت شرکت مناقصات یکی ازالزامات کارفرما درون مناقصات کشور دریافت HSE وارائه ش جهت شرکت مناقصات هست ازاینرو بیشترین دلیل دریافت HSE درایران دلیل مناقصه هست، وباتوجه بزمان کمی دراختیار شرکتهای پیمانکاری قرار میدهند قبل مناقصه وعدم سختگیری کارفرما درنوع و مرجع صادر کننده مدرک درکشورمان ایران بیشتراز مراجع غیر IAF اخذ میگردد.
دریافت گواهی hse درایران دراغلب مواردبا گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکارکه توسط وزارت کار صادر میگردد اشتباه گرفته میشود ،لذا پیمانکاران میبایست حتمابه فرم درخواست کارفرما دقت کرده سپس اقدامات لازم جهت اخذ گواهی راانجام دهد. دریافت HSE نیزدرمواردی جهت امور تبلیغات انجام میشودامابا توجه بشناخت کمتر مردم عام جامعه ازاین گواهی شرکتها ترجیح میدهند بیشتر ایزو رامحوریت تبلیغات خودقراردهندکه بیشتر شناخته شده درمیان عوام جامعه هست، دربیشتر مواقع کلمه HSE رابهمراه ms میبینید (hse-ms) که سیستم مدیریت رانشان میدهد management system واژه کامل عبارت MSدرادامه عبارت HSE میاید هست،HSE دربعضی موارد بصورت گواهی اموزشی بابت شخص میباشد، دوره های اموزش HSEبدوروش انجام میشود: اول اموزش مکاتبه ای بصورت غیرحضوری ، دراین روش جزوات بصورت سی دی اموزشی تحویل داده میشودکه براحتی میتوانید درهر نقطه ودرهر زمانی اموزشهارا فرابگیرید درعین حال مدرک رادریافت کرده و نیازبه ازمون ندارید، مدرک HSE قابلیت اینکه درون سایت رهگیری و رجیستر شودرا دارد، HSE ازنظر هزینه و زمان بسیار بصرفه تراز گزینه دوم است، گزینه دوم گواهی HSE اداره وزارت کار دراین گواهی کلاسهای اموزشی بصورت حضوری برگزار میشودکه شامل دو دوره ایمنی عمومی 40ساعت (5روزه هر روز 8ساعت) و دوره اموزشی شناسایی خطرات وارزیابی ریسک هست ودر 16ساعت برگزار میگردد (2روز هرروز 8 ساعت) وپس از اتمام هردوره ازمون گرفته میشود و درصورت قبولی گواهی بصورت کاغذ ارائه نمیشود وفقط میتوان ازطریق سایت استعلام گرفته ویا درصورت نیاز گواهی بصورت اسکن ازخدمات کامپیوتری دریافت کرد.

گروه مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باتیمی قوی و کارشناسانی باتجربه اماده ارائه هرگونه خدماتی مرتبط با استانداردهای ایزو و انواع گواهینامه HSE ،IMS، CE و غیره میباشد درضمن هرگونه مشاوره برای عموم بصورت رایگان میباشد.