گواهینامه HSE ارزان

گواهینامه HSE ارزان

گواهی نامه HSE ارزان متقاضیان بسیاری دارد و امروزه دیده میشود عده بسیاری بدنبال اخذ HSE ارزان هستند. دردنیاییکه بازار تجارت بسیار رقابتی شده است و باوجود تنوع محصولات و سلیقه های متفاوت، صاحبین مشاغل و شرکتها میبایست بطور مداوم خودرابا استانداردهای بین المللی هماهنگ کرده تااز رقبایشان عقب نمانند. دراین مقاله قصد داریم اطلاعاتی رادر اختیارتان قرار دهیم تادر صورتیکه بدنبال اخذ HSE ارزان هستید، بتوانید باآگاهی بیشتری وارداین مقوله شوید.

گواهینامه HSE ارزان ، واژه HSE ( HSE-MS ) ازدو کلمه تشکیل شدست. کلمه اول: ( HSE ) اختصار شده ( HEALTH & SAFETY & ENVIRONMENT ) میباشد بمعنی ( سلامت و ایمنی و محیط زیست ) و کلمه دوم اختصار ( MANAGEMENT SYSTEM ) بمعنای ( سیستم مدیریت ). درحقیقت ( سیستم مدیریت سلامت و ایمنی و محیط زیست ) ادغام دو استاندارد سیستم مدیریت محیط زیست ( ایزو 14001 ) و سیستم مدیریت ایمنی و سلامت ( ایزو 45001 ) میباشد.

 

 

 

گواهینامه HSE ارزان

اخذ HSE ارزان و فوری و معتبر و قابل استعلام

 

 

گواهی HSE ارزان بتازگی کارفرمایان پیمانکاران خودرا ملزم بداشتن گواهی HSE میکنند ازاینرو دربافت استاندارد HSE ( HSE-MS ) بسیار فراگیر شدست والبته دست یافتن بدان پیش نیازهایی نیزدارد. دریافت گواهی ایزو ( 14001 ) ، ( ایزو 45001 ) و ( ایزو 9001 ) از الزامات HSE ( HSE-MS ) میباشد. ازاینروبه شرکتیکه همزمان استانداردهای ( ایزو 14001، ایرو 45001 ، ایزو 9001 ) راگرفته و اخذ میکنند، میگویند دارای گواهی IMS (INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM ) درمعنی سیستم مدیریت یکپارچه میباشد. درواقع ابتدااین یک اصطلاح بودکه رفته رفته رنگ گواهینامه بخود گرفت. هدف بوجود آمدن استاندارد HSE ، ایجاد محیطی امن و بهداشتی درحوزه صنعت و تجارت بود باتوجه بیشتربه منابع طبیعی و محیط زیست.

استاندارد HSE ارزان همواره دیده میشودکه بسیاری ازشرکت هابرای برنده شدن درون مناقصات بدنبال اخذ HSE ارزان هستنداین بدان دلیلست و ممکنست پیمانکاران دراین مناقصات برنده نشوند درنتیجه نمیخواهند هزینه زیادی برایشان دربر داشته باشد. دربعضی مواردهم شرکتهای تازه تأسیس، بدلیل اینکه نمیخواهند درابتدای فعالیت خودهزینه زیادی کنند و نیزبرای بالا بردن اعتبار سازمان خودتصمیم اخذ HSE ارزان میکنند. برخی اوقات هم بسیاری فقط بخاطر تبلیغات درداخل کشور درصدد اخذ HSE ارزان برمیآیند. بااین اوصاف اگرکه بخواهنداز مراجع معتبر ( ازمیزان اعتبار بالایی برخوردارند و توسط AB هایی معرفی شده اندکه تحت اعتبار انجمن IAF میباشند ) متقاضی دریافت HSE شوند، مبالغ سنگینی بایدپرداخت کنند.
مراحل دریافت HSE ارزان و دارای اعتبار IAF ابتدا میبایست استاندارد های ایزو ( ISO 9001 ) رابه مرحله اجرا درآورده و اجرایی میکنند و بعداز ارزیابی و ممیزی گواهی آنرا دریافت کنند. سپس اجرای ایزو 14001 و ایزو 45001 و غیره وهر کدام از طراحی تا پیاده سازی مستلزم هزینه های بالایی هستند.
 
گواهی HSE-MS رادر صورتی میتوانید دریافت کنیدکه ایزو 14001 و ایزو 45001 راگرفته و اخذ کرده باشید. ازاینرو ما پیشنهاد میکنیم هرسه گواهی رااز یک مرکز دریافت کنند چراکه اولاً همزمان باهم اجرا و پیاده سازی شوند، ثانیاً بدلیل اینکه هرسه گواهی ازیک برند ویا CB هستند روال کار راحتتر و سادهتر خواهد بود.

ابتدا متقاضی میبایست مراکز مشاوره ارتباط برقرار کند و طی یک جلسه مشاوره حضوری اعلام میداردکه میخواهد چگونه استاندارد های HSE اجرا شود وچه مقدار هزینه بجهت گواهی HSE درنظر گرفته هست. مراکز مشاوره بعداز تایید درخواست و بادر نظر گرفتن اینکه چه نوع CB هابرای پیشبرد تفکر شما لازمست، فرم درخواست رابه متقاضی تحویل میدهد. بعداز تکمیل فرم و تأییدآن توسط مراکز مشاوره، قرارداد فی ما بین منعقد خواهد شد. سپس نوبت پیاده سازی استانداردها و بازبینیها و ارزیابی آنها میرسد. و بمحض اینکه ممیزی انجام شد ودر صورتیکه مغایرتی باانواع استاندارد هاوجود نداشت، مرجع صادر کننده گواهی راارائه میدهد. راه ساده تر اخذ HSE ارزان اینست بایکی ازمراکز مشاوره قرارداد بسته تابرای شما وبه نسبت نوع گواهی درخواستی شما، اقدام دریافتش باهزینه پایین نمایند.