نظام مدیریت سیستم HSE یا HSE-MS

نظام مدیریت سیستم HSE یا HSE-MS

سیستم مدیریت HSE برای‌اعتلای سازمانها و نیروی انسانی، جلوگیری از‌خسارات وآسیب به‌تجهیزات ایجاد شد. سیستم مدیریت HSE یا HSE- MS ابزاری مدیریتی جهت بهبود و ارتقاء عملکرد سلامت و ایمنی و محیط زیست درتشکیلات سازمانی ‌است و بافرهنگ‌سازی و نگرش سیستماتیک درجهت توسعه پایدار گام برمیدارد. سیستم مدیریت HSE یا HSE -MS باراهکارهای کنترلی مدیریتی و مهندسی و اجرایی درکلیه سطوح سبب ارتقای سطح سلامت ، حفظ محیط زیست به‌عنوان سرمایه بشر و بااستفاده ازنیروی کار ماهر و آموزش کارآمد و ممیزی دوره‌ای موجب بهبود مستمر و افزایش ایمنی سازمان میشود.

سیستم مدیریت HSE یا HSE-MS ، به‌موازات رشد تکنولوژی و ایجاد مخاطرات جدید پدید آمد و مواجهه باآن نیازمند حس مسئولیت همگانی‌است. تجارب شرکت های موفق نشاندهنده تغییر نگرش واکنشی ( reactive ) به‌پیشگیرانه ( proactive ) درکنترل حوادث‌است و این‌نگرش جدید سبب جریان یافتن تفکر مدیریت سیستم HSE یا HSE - MS درسازمانها شد. دررویکرد سیستم مدیریت HSE یا HSE-MS مدیریت ریسک وابسته به‌بررسی جنبه‌ها و مخاطرات بهداشت و ایمنی و زیست محیطی‌است که‌نتایج مطلوبی درپی داشت.

سیستم مدیریت HSE یا HSE-MS امکان ممیزی راباکاهش هزینه‌ها و مخاطرات و افزایش ایمنی و فرصتها فراهم آورده‌است.کنار هم‌قرارداردن این‌سه مقوله تحت سیستم مدیریت HSE یا HSE-MS سبب افزایش اثر سینرژیستی و هم‌افزایی نتایج مطلوب شده‌است.

سیستم مدیریت HSE یا HSE-MS باایجاد انگیزه درکارکنان و مدیران سازمانی برای‌پیروی ازروشهای تدوین شده و نیازسنجی درتمامی حوزه‌های بهداشت ، ایمنی و محیط زیست سبب تسهیل دردستیابی‌به HSE شده‌است.

فواید ادغام سیستم های مدیریتی بهداشت و ایمنی و زیست محیطی درقالب سیستم مدیریت HSE یا HSE-MS :

سیستم مدیریت HSE یا HSE-MS منابع رانظام مند، صحیح و منطقی تخصیص مینماید : سبب جلوگیری ازصرف وقت هزینه و انرژی برای‌اختصاص جداگانه منابع به‌هرسیستم میشود.

سیستم مدیریت HSE یا HSE-MS تصویر دقیقتر و واضحتری ازمجموعه میسازد : چراکه سازمان توسط شخص ثالث تایید شده و سبب افزایش مقبولیت سازمان درجامعه می‌شود.

سیستم مدیریت HSE یا HSE-MS ازطریق حوادث و بیماریها و جلوگیری ازتکرار آنها سبب بهبود مستمر عملکرد سازمان میشود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر درزمینه ایزو 14001 کلیک کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر درزمینه اوهساس 18001 کلیک کنید

سیستم مدیریت HSE یا HSE-MS باافزایش سطح کیفیت عملکرد درتمامی حوزه‌ها و کاهش هزینه‌ها سبب جلب رضایت مشتریان می‌شود.

سیستم مدیریت HSE یا HSE-MS باکاهش حجم مستندات، سهولت دراجرا و نگهداری، سهولت دسترسی به‌روشهای اجرای موجب کاهش پیچیدگی و سردرگمی سازمانها می‌شود.

سیستم مدیریت HSE یا HSE-MS دراجرا باموانعی مواجه‌است:

اعتبار ثبت و اجرای استانداردها

دشواری درادغام سیستمها درقالب سیستم مدیریت HSE یا HSE-MS بعلت نیازمندیهای سیستم ایمنی و بهداشت و محیط زیست توسط مشتریان و قانون گذاران

تفاوت نیازمندیهای مشتریان

علایق شخصی متخصصین برای‌حفظ جداگانه و عدم ادغام سیستمهای ایمنی و بهداشت و محیط زیست

عناصر سیستم مدیریت HSE یا HSE-MS :

رهبری و تعهد : تعهد به‌بندهای سیستم مدیریت HSE یا HSE-MS درتمامی سطوح شرکت ازمدیریت تاکارمندان و کارگران

خط‌مشی و اهداف استراتژیک : خواسته‌ها، مقاصد، تعهدات، اصول و اشتیاق مدیریت درتمامی حوزه‌های سیستم مدیریت HSE یا HSE-MS شامل سیستمهای ایمنی و بهداشت و محیط زیست

سازماندهی منابع و مستندسازی : سازماندهی نیروها و منابع و ثبت و نگهداری تمامی مستندات بگونه‌ای که‌‌بتوان درمواقع لزوم براحتی به‌آن دست یافت

ارزیابی و مدیریت ریسک : شناسایی و ارزشیابی و کنترل ریسک ها تارسیدن به‌سطح قابل قبول

طرح‌ریزی : مشخص نمودن دستورالعملها و روشهای اجرایی برای‌تمامی فعالیتها مانندتعمیر و نگهداری و وضعیتهای اضطراری

اجرا و پایش : سنجش کارایی و کنترل فعالیتها و اعمال اقدامات اصلاحی

ممیزی و بازنگری

مرکز مشاوره سیستم کاران ازفعالترین مراکز پیاده سازی ، اجراء ، نگهداری سیستم های مدیریتی آماده ارائه رایگان مشاوره به‌تمامی متقاضیان گواهینامه HSE-MS و درصورت تمایل ارائه خدمات بیشتر برای‌اخذ و نگهداری آن‌است. برای‌کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان دراین خصوص باما تماس بگیرید.