نظام پیشنهادات , سیستم پیشنهادات , S.S چیست؟

نظام پیشنهادات , سیستم پیشنهادات , S.S چیست؟

تا به حال نظام پیشنهادات به گوشتان خورده؟

نیروی انسانی یکی ازمنابع اصلی سازمان محسوب میشود ، زیرا هر گونه بهبود و پیشرفت درسازمان توسط منابع انسانی صورت میگیرد. هریک ازکارکنان توان فکری و اندیشه ای منحصربه فرد دارندکه میتوان ااین قدرت و توان ذهنی رانوعی سرمایه راکد و بلااستفاده ذبرای سازمان تلقی کردکه اگرراه استفاده ازآن راپیدا کنیم نوعی بهبود و پیشرفت رابرای سازمان بهمراه دارد. استفاده ازتوان فکری افراد علاوه برپیشرفت سازمان موجب تعالی و پیشرفت خود فرد نیز میشود. حال سازمانها بدنبال استفاده ازاین قدرت فکری میباشند وبرای بهره وری ازاین قدرت ازیک سری راهکرد استفاده میکنند یکی ازآنها ، راهکرد مدیریتی درمشارکت گروهی افراداست.مشاركت راهكاري است كه به كاركنان اجازه داده مي‌شود به جاي اينكه هميشه مديريت و رهبري شوند از توانايي هاي خود استفاده کنند ، فكر كنند و قوه خلاقيت خودرا بكار اندازند ودر تصميم‌گيريها مشاركت و دخالت داشته باشند. ذاین امر موجب ایجاد انگیزه درکارکنان میگردد زیراکه افراد احساس مفید بودن میکنند.

نظام يار سيستم پيشنهادات ، تكنيكي ذاست نكه ميتوان ازفكر و انديشه رهاي كاركنان ربراي مسئله يابي، چاره‌جويي و حل مسائل و مشكلات سازماني بهره گرفت. براساس نظام پيشنهادات كليه كاركنان ازعاليترين رده سازماني تاپايين ترين سطح اآن ميتوانند پيشنهادات، ايده‌ها ، ابتكارات و نظرات خودرابراي رفع مشکلات موجوددر روند كاري ، بهبود روشهاي انجام كار و ياافزايش كيفيت کالا و خدمات ارائه دهند. البته نظام پيشنهادات فقط انتقاد نيست بلكه درآن راه چاره نيز ارائه ميگردد.

درنظام پیشنهادات فقط سبه بيان مشكلات پرداخته نميشود بلكه راه حلهاي رفع مشكلات نيزارائه ميشود ازاين طريق كاركنان ميتوانندبه همه امور و فعاليتهاي سازمان بپردازند و پيشنهادهاي اصلاحي خودرا براساس فرآيندي مشخص ارائه نمايند. استقرار نظام پذيرش و بررسي پيشنهادات دريك سازمان توجه و حساسيت كاركنان رابه فرآيندهاي كار بيشتر كرده و باعث مشاركت بيشتر كاركنان درسازمان ميشود وبا افزايش راین مشاركت، خلاقيت و روحيه كاركنان، راهكارهاي عملي ربراي حل مسائل و مشكلات سازمان پيدا ميشود و همین امر سازمان رابهبود میبخشد. دراصل سازمانها میتوانند باکمترین هزینه ویک راهکرد مدیریتی صحیح جبه بیشترین بهره وری برسند.

برای ترویج زاین راهکرد ابتدا بایدفرهنگ سازی صورت گیرد یعنی سازمانها بایدبه نظرات و تفکرات کارکنان خود بها دهند تاکارکنان چبه خود و نظراتشان اطمینان کنند واز بیان نآن هراسی نداشته باشند.همچنین تبرای اجرای خوب تاین نظام آماده سازي مديران و كاركنانامري ضروريست باتوجه زبه اينكه نظام فوق براساس خواست و اراده كاركنان صورت ميگيرد ويك وظيفه شغلي و كاري نبوده وبه مشاركت داوطلبانه كاركنان بستگي دارد.

دربعضي ازسازمانها هدف ازاستقرار نظام پيشنهادات راافزايش درآمد و كاهش هزينه‌هاميدانند درحاليكه هدف اصلي بايدايجاد انگيزه، رضايت شغلي و ايجاد زمينه‌هاي مناسب کبراي تعامل گروهي درمحيط غير رسمي باشدكه بدنبال خودممكنه افزايش درآمد و كاهش هزينه هاراهم داشته باشد. فرصتهاييكه خلاقيت و نوآوري ازطريق سيستم پيشنهادات ايجاد ميكند باعث نشاط كاركنان دركار شده و روحيه كاركنان رابهبود ميبخشد. رشد و پيشرفت هرسازماني راوجود نيروهاي باانگيزه، خلاق و نوآور رقم ميزند.

روش های ارائه پیشنهادات:

بمنظور ارائه پيشنهادات بهتراست فرمي متناسب بانياز هرسازماني طراحي و دراختيار واحدها قرارگیرد. ذاین فرمها ميتوانداز دبيرخانه نظام پيشنهادات گرفته و پس ازتكميل پيشنهاد خودبه دبيرخانه ارسال نمايد. دبيرخانه زبه بررسي پيشنهاد ميپردازد درصورتيكه پيشنهاد تكراري ياتنهابه بيان مشكلات پرداخته و راه‌حل اجرايي ارائه نكرده باشد، طي نامه اي ذبه پيشنهاد دهنده اطلاع دهد.

وجود صندوق پیشنهادات دکه داین صندوق رهم میتواند ایمیل باشدو هم توسط نامه ، اکه دبیرخانه سازمان دربازه رهای زمانی مشخص ایمیلها و صندوق راچک کرده و نظرات و پیشنهادات و بررسی میکند.

روش دیگر اینکه بصورت مستقیم ازافراد نظر خواهی شودو طی یک جلسه حضوری باوی مشورت کرده وازراهکارهای پیشنهادیش استفاده کنند.

همچنین ازروشهای دیگر همچون اس ام اس ارتباط تلفنی و سیستمهای نوین ارتباطی قابل اجرا دردستگاه موبایل استفاده نمود.

درهریک ازروشهای ذگرشده پیشنهادبایستی بطور جدی بررسی ودرصورت لزوم اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه تعریف گردد. شایسته زاست زبه افرادیکه پیشنهادات اثربخش ومفیدی ارائه میدهند پاداشی درنظر گرفته شود.