در این بخش نمونه خط مشی کیفیت قابل مشاهده است.

خط مشی کیفیت

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران به عنوان یکی از مراکز معتبر در زمینه ی طراحی ، مستندسازی ، استقرار، اجرا ، نگهداری و بهبود سیستم های مدیریتی ، با ایجاد تفکر فرایندگرا در کلیه سطوح سازمان در جهت برآورده ساختن الزامات قانونی و رعایت اصول فنی و کیفی و همچنین سر لوحه قرار دادن مشتری مداری از طریق تامین خواسته ها و رضایت و اعتماد مشتریان , خود را متعهد به اصول زیر می داند .

1-رعایت استانداردهای ملی و بین المللی .

2- تلاش در جهت افزایش رضایت کارفرما .              

3-توسعه منابع انسانی از طریق بکارگیری نیروی متخصص آموزش دیده و اثربخش علی الخصوص در حوزه های اجرایی

4-گسترش استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات

5-رعایت اصول ایمنی , بهداشت و محیط زیست

6-بهبود مداوم سطح کیفی انجام کار جهت دسترسی به بازار های جدید و بزرگتر

7- فراهم نمودن شرایط همکاری و مشارکت با شرکتهای صاحب نام در منطقه و جهان

به منظور دستیابی به اصول بالا این مرکز سیستم مدیریت کیفیت را منطبق با الگوی استاندارد ISO9001:2008 در کلیه سطوح به اجرا در آورده و به طور مداوم خود را نسبت به بهبود مستمر و اثر بخشی این سیستم متعهد می داند همچنین مرکز در ابتدای هر سال نسبت به تعیین اهداف کیفی در راستای این خط مشی اقدام نموده و با بازنگری از طریق پایش و اندازه گیری و تحلیل میزان تحقق اهداف کیفی را بررسی می کند. اینجانب با اعتقاد کامل و عزمی راسخ از این سیستم پشتیبانی نموده و از همه همکارانانتظار دارم ضمن درک صحیح آن در جهت برآورده ساختن خواسته های استاندارد و شکل گیری سیستم مدیریت کیفیت تلاش نمایند برای پیشبرد سیستم مدیریت کیفیت و به منظور حصول اطمینان از کارایی و اثربخشی آن به نماینده مدیریت در امور کیفیت اختیارات لازم تفویض شده است.

                                                                                                           مدیرعامل

                                                                                                                                                                                    مجید کریمی

لینک دانلود رایگان فایل نمونه خط مشی کیفیت