روش اجرایی پايش و اندازه گيري فرايندها

درسيستـم مديـريت كيفيـت هرمجموعه ی متقاضی دریافت گواهینامه ایزو ISO و HSE و IMS  بایست تمامی فرايندها شنـاسـايي شوند.اااپس ازشناسایی این فرایندها بایستی مکانیزمی رجهت پایش فرایندها تعریف گردد. هدف ازاین پایش ، شناسایی میزان اثر بخشی آنهاودرنهایت اثر بخشی کل سیستم مدیریت کیفیت میباشد.درگام اول بایدبراي هرفرايند، عوامل كنترلي جهت پايش فرايند تعيين گردندوازطريق بررسي ميزان تحقق اهداف كيفي تعریف شده مربوط شبه اآن فرایند ، ميزان توانايي آنرادردستيابي صبه نتايج طرحريزي دشده، مورد اندازه‌گيري قرارداد.بنابراين درمواقعيكه نتايج طرحريزي ذشده مطابق آنچه درقالب اهداف كيفيتي تعيين گرديده‌اند، محقق نشده‌باشد، اصلاحات و اقدامات اصلاحي لازم برحسب تناسب صورت پذيردتاازتطابق محصول (خروجي فرايند) اطمينان حاصل گردد.باجرات میتوان گفت فرایند پایش و اندازه گیری فرایندها یکی ازاجزای مهم سیستم مدیریت کیفیت میباشد.

بمنظور تشریح انجام این فرایند ، درزیریک نمونه روش اجرایی پایش و اندازه گیری فرایندها ارائه میگردد. همچنین درپایان لینک دانلود رایگان فایل نمونه روش اجرایی پایش و اندازه گیری فرایندها قراردارد.

1- هدف:

هدف ازتدوین ئاین روش‌ اجرایی ایجاد مکانیزمی جهت شناسایی ، پایش و اندازه گیری فرآیندهای شناسایی شده درشرکت میباشد.

2- دامنه كاربرد:

دامنه کاربرداین روش‌ اجرایی شامل کلیه فرآیندهای تعریف شده درسطح شرکت میباشد.

3- مسئوليت نظارت و اجرا:

  • نظارت: نماینده مدیریت
  • اجرا: کلیه واحدها

4- شرح:

جهت تعریف فرآیندها درشرکت مطابق فرم شناسنامه فرآیندباکد F-11-00-44اقدام میگرددکه درآن شماره فرآیند ، واحد مربوطه ، نام فرآیند ، ورودی و خروجی فرآیند ، دوره پایش ، فرمول پایش ذکرمیشود.

پس ازشناسایی و تعریف فرآیندها و فرمولهای پایش توسط نماینده مدیریت باهمکاری واحد مربوطه (مسئول فرآیند) درپایان هردوره (مقاطع زمانی مشخص شده جهت پایش و اندازه گیری فرآیندها درفرم شناسنامه فرآیند) محاسبات مربوطه ی اندازه گیری شاخصها (فرمولهای پایش)راتهیه ودرفرم گزارش پایش و اندازه گیری فرآیند باکدF-11-00-45 ثبت میشود. قابل ذکر میباشدکه ذبرای هریک ازفرآیندها هدفی(حد مطلوبیت) درفرم گزارش پایش و اندازه گیری فرآیند بیان میشودکه میتوان اقدامات اصلاحی یاپیشگیرانه لازم جهت تحقق هدف راتعریف نمود.

درپایان هردوره پایش فرایند مسئول مربوطه (مسئول فرایند) بایستی مطابق باشاخص پایش تعریف شده عملکرد فرایندخودراپایش و اندازه گیری کرده و حد اکثر ظرف مدت سه روزبه نماینده مدیریت تحویل نماید. نماینده مدیریت پس ازتجزیه و تحلیل اطلاعات کسب شده نتایج نهایی رادرقالب گزارش مدیریتی ضبه مدیر عامل منتقل مینماید. همچنین درحین تجزیه و تحلیل چنانچه نیازبه تعریف اقدامات اصلاحی یاپیشگیرانه باشداین اقدامات تعریف شده و مطابق باروش اجرایی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه باکد P-03اقدام میگردد.

جهت بهبود پایش و اندازه گیری فرآیندها و تعیین بهینه شاخصها و بهبود حد مطلوبیت ، نماینده مدیریت یامسئول هرفرآیند طی فواصل یکساله اقدام لبه بازنگری فرمولهای پایش فرآیندمینماید.

تذکر:دوره هاذی پایش تعریف شده حداقل زمان دوره پایش ، درنظرگرفته اشده وصاحبان فرآیند میتوانند دربازه هایی کوتاهتر  پایش فرآیند نمایند.

5- توزیع نسخ:

         مطابق بافرم فهرست مستندات سیستم مدیریت کیفیت توزیع میگردد.

6- مدارک پیوست:

             6-1-فرم شناسنامه فرآیند                           F-11-00-44

             6-2- فرم گزارش پایش واندازه گیری فرایند          F-11-00-45

                  

7-مدارک مربوطه:

7-1- روش اجرایی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه      P-03

 

لینک دانلود رایگان فایل نمونه روش اجرایی پایش و اندازه گیری فرایندها

 

دانلود نمونه مستندات ایزو در کانال systemkaran@

 

بامادرارتباط باشید...