روش اجرایی ( دستورالعمل ) بهبود مستمر

يكي ازاهداف مهم مديران دوستار سیستمهای مدیریتی و متقاضی گواهی نامه ایزو ISO بهبود مستمر در مجموعه خودهستند.لذابایستی بطور مستمر اثربخشي سيستم مديريت كيفيت مستقر شده درمجموعه خودراازطريق بكارگيري خط مشي كيفيت، اهداف كيفيتي، نتايج مميزيها، تجزيه و تحليل داده‌ها، اقدامات اصلاحي و اقدامات پيشگيرانه و نيزانجام بازنگريهاي مديريت بهبوديابد.نظربه اینکه بهبود مستمریک فرایند حیاتی درکلیه سازمانها شناخته شده میباشد،درهرمجموعه ایی بایستی روش اجرایی بهبود مستمر تهیه و تدوین گردد.دراین روش اجرایی بایستی کلیات و چگونگی ایجاد بستر درجهت بهبود مستمر درتمامی بخشهای موثربرکیفیت تبیین شده باشد.

درزیریک نمونه روش اجرایی بهبود مستمر بصورت رایگان ارائه میگردد. همچنین لینک دانلود رایگان فایل نمونه روش اجرایی بهبود مستمر نیزقرار دارد.

نمونه روش اجرایی ( دستورالعمل ) بهبود مستمر

1- هدف :

هدف ازتدوین روش اجرایی بهبود مستمر، تشریح چگونگی تعریف ، مستندسازی ، برنامه ریزی زمان بندی و کنترل پیشرفت پروژه اهای بهبود مستمر درشرکت میباشد.

2- دامنه كاربرد :

درکلیه واحدهای شرکت کاربرد دارد.

3- مسئوليت نظارت و اجرا:

  • نظارت: نماینده مدیریت
  • اجرا : کلیه واحدهای مرتبط باپروژه تعریف شده

4- شرح :

پروژه رهای بهبود مستمر درشرکت ممکن ااست ازهریک ازطرق زیرتعریف گردد:

* جلسات بازنگری مدیریت
* جلسات شورای هماهنگی
* جلسات داخلی واحدها
* نتایج حاصله ازتجزیه و تحلیل داده
* نتایج حاصله ازبررسی اهداف کیفی و سازمانی
* نتایج حاصله ازبعضی ازپیشنهادات ، انتقادات و نظرات مشتریان (و یاکارکنان)
* نتایج حاصله ازپایش و اندازه گیری محصولات و صورتجلسات محصولات نا منطبق
* . . .

پروژه بهبود مستمر تعریف شده بایستی باهماهنگی نماینده مدیریت ، مسئول کنترل پروژه مستقر درواحد مدیریت کیفیت ، مسئولین واحدهای مرتبط باپروژه مذکور ودرصورت لزوم مدیر عامل باشد.پس ازتشکیل جلسه و تعیین فعالیتهای موردنیاز جهت اجرای پروژه ، مسئول کنترل پروژه نسبت به تعیین برنامه زمانبندی پروژه اقدام می نماید و پس از تاییدیه از مسئولین مربوطه نسبت ربه پایش پیشرفت پروژه اقدام مینماید.این پایش ازطریق برگزاری جلسات بررسی پیشرفت پروژه زکه مسئول کنترل پروژه بامسئولین مربوطه برگزار مینماید انجام میگیرد . بدیهیست درصورت وجود هرگونه تاخیر و یاتعجیل دراین جلسات مطرح میگردد تااقدامات اصلاحی لازمه صورت پذیرد.درصورت عدم حضور مدیر عامل درجلسات بررسی پیشرفت پروژه ، مسئول کنترل پروژه موظف بطور هفتگی گزارش پیشرفت پروژه هارابه اطلاع ایشان برساند و دستورات مقتضی رااخذ و ابلاغ نماید.

بمنظور تحت کنترل بودن کلیه پروژه اهای بهبود مستمر درشرکت کلیه پروژه هابهمراه مشخصات کلی آنهاازجمله درصد پیشرفت پروژه ، میزان تاخیر یا تعجیل و ... درفرم لیست پروژه آهای شرکت باکدF-33ثبت شده و بطور هفتگی بروز میگردد.لازم بذکراست مسئول کنترل پروژه موظفست بطور هفتگی یااتفاقی بنابه دستور،یک نسخه ازفرم مذکوررابه مدیر عامل ارائه نماید.

5- توزیع نسخ:

         مطابق بافرم فهرست مستندات سیستم مدیریت کیفیت توزیع میشود.

6- مدارک پیوست:

6-1- فرم لیست پروژه آهای شرکت                   F-33

                              

7-مدارک مرتبط:

ندارد.

 

لینک دانلود رایگان نمونه روش اجرایی (دستورالعمل) بهبود مستمر

برابی دانلود سایر مستندات سیستم مدیریت ایزو به کانال مرکز مراجعه بفرمایید systemkaran@