نمونه روش اجرایی رعایت HSE در تجهیز کارگاه

 

پیاده سازی سیستم مدیریت HSE درتجهیز کارگاه ساختمانی مانند پیاده سازی HSE درفاز طراحی است. معمولا دیدگاه استانداردها ی ایزو و همینطور سیستم مدیریت HSE پیشگیرانه است و همانطورکه درتاسیس یک کارخانه ، واحد تولیدی ، نیروگاه یا پالایشگاه یا ... در مرحله طراحی بر HSE تاکید میشود درانجام امور ساختمانی و پیمانکاری نیز رعایت HSE و پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست درمرحله تجهیز کارگاه میتواند بسیار مفید واقع شده واز بسیاری حوادث جلوگیری بعمل آورد و بدین ترتیب ازتحمیل بسیاری ازهزینه های سربار جلوگیری کند.

رعایت HSE درتجهیز کارگاه ، آماده سازی پیش نیازها و زیر ساختهای سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست درمراحل بعدی و اجرای کار است. علاوه برآن درخود مرحله تجهیز کارگاه نیزبخش اولیه کارهای عمرانی انجام میشود واین خود مستلزم رعایت HSE است. همانطورکه یک تجهیز کارگاه خوب و با کیفیت ، اجرای اصولی ادامه کاررا تضمین میکند ، پیاده سازی و رعایت HSE درمرحله تجهیز کارگاه نیزبه پیاده سازی صحیح سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE کمک شایانی خواهد کرد.

همانطورکه یک تجهیز کارگاه خوب میتواند ازبسیاری دوباره کاریها و هزینه های اضافی درمرحله اجرا بکاهد ، رعایت HSE درمرحله تجهیز کارگاه نیزمیتوانداز بسیاری حوادث ناخواسته و جرایم و اخطار هاییکه بواسطه رعایت نکردن مسائل ایمنی و زیست محیطی تحمیل میشود ، جلوگیری کند و شرایط و تسهیلات رفاهی و بهداشتی و ایمنی رابرای کارکنان ایجاد کند.

روش اجرایی رعایت HSE درتجهیز کارگاه کلیه مراحل تجهیز کارگاه را تشرح کرده و درهر مرحله نکات ایمنی و بهداشتی و زیست محیطی رایادآور میشود.

نمونه ای ازروش اجرایی رعایت HSE در تجهیز کارگاه درزیر آورده شده است.

 

دانلود رایگان نمونه روش اجرایی رعایت HSE در تجهیز کارگاه

 

بامادرارتباط باشید ...