نمونه روش اجرایی انبارش

 

روش اجرایی انبارش روشی جهت مدیریت صحیح انبارو نظارت صحیح برروی ورود و خروج کالاها ازانبار ارائه میدهد. روش اجرایی انبارش باارائه و پیشهاد روشی برای چیدمان صحیح و کدگذاری صحیح کالاها ونیز مستنداتی مبنی برتاریخ ورود و خروج کالاها ، تعداد و شرح کالاهای وارد و خارج شده مدیریت انبار رایاری میرساند.

روش اجرایی انبارش اگربطور صحیح درسازمان انجام شود و تمامی افراد روش اجرایی انباررا درک کرده و آن رااجرا نمایند ، تمامی ورود و خروج کالاها بطور دقیق مدیریت میشوند و ورود و خروج هیچ کالایی ازنظر دور نخواهد ماند و کالای ورودی و خروجی همراه باکدو تاریخ ورود و خروج ثبت خواهند شد.

یک بحث مهم درروش اجرایی انبار ایمنی انبار است. شرایط ایمنی انبارها بسته به مقدار و حجم مواد و ماهیت خطرزا بودن مواد و کالاها متفاوت است مثلا انبار مواد شیمیایی باماهیت اشتعال زایی و یاقابلیت انفجار باید شرایط خاص و ویژه ای ازنظر ایمنی داشته باشند پس بدلیل اهمیت بحث ایمنی انبار بایدشرایط و اقدامات لازم برای ایمنی انبار تحت عنوان دستورالعمل ایمنی انبار ودر ذیل روش اجرایی انبار مستند شود.

اگر بحث مدیریت انبار برروی یک نرم افزار پیاده سازی شود کارها بسیار بادقتتر و باسهولت بیشتری انجام خواهد گرفت اماپیشنهاد میشودبرای آشنایی بااشکالات سیستم ابتدا سیستم مدیریت انبار بصورت دستی و مطابق باروش اجرایی پیشنهادی انبار انجام شود و پس ازآشنایی افراد بانحوه اجرای سیستم مدیریت انبار و رفع باگها ، سیستم نرم افزاری مدیریت انبار پیاده سازی شود.
نمونه روش اجرایی انبار درلینک زیرقرارداده شده است.

 

 

دانلود رایگان فایل روش اجرایی انبارش

 برای دانلود سایر مستندات سیستم مدیریت به کانال شرکت مراجعه بفرمایید.

دراستانداردهای iso9001 و iso14001 و ohsas18001 بحث انبار و مدیریت موجودیها مطرح شده است. مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران درراستای رسالت فرهنگی و آموزشی خود ، آموزش سیستم مدیریت انبار و روش اجرایی انبارش رابرای دریافت کنندگان گواهینامه iso9001 ، گواهینامه iso14001 و ohsas18001 خواهد داشت.

بامادرارتباط باشید...