نمونه نظامنامه سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001

 

نظامنامه سندی میباشدکه بیان میکند هرشرکت یاسازمان برای پیاده سازی سیستمهای مدیریتی چه برنامه ای رااجرا و مستقر کرده و چه روشهای اجرایی راتدوین و اجرا کرده است. نظامنامه هرسیستم مدیریتی باید ازسیستم مدیریتی دیگر منفک باشد. مثلا اگر سازمان تنها سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 راداراست باید نظامنامه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 راتدوین کند واگر سازمان دارای سیستم مدیریت یکپارچه IMS است باید نظامنامه هم نظامنامه IMS باشد. یعنی علاوه برتشریح اقدامات انجام شده بابت سیستم مدیریت کیفیت بایدبیان شود چه اقداماتی بابت سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت 18001OHSAS انجام پذیرفته است .درسیستمهای مدیریتی سه سند نظامنامه ، متن استاندارد ایزو ISO ، و طرح پیاده سازی استاندارد شباهتهای زیادی به هم دارند اماآنچه این سه سند رااز هم متمایز میسازد تفاوت دراهداف نگارش این سه سند است. متن استاندارد ،چه متن استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 ، چه متن استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001 ،چه متن استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت OHSAS18001 و چه هر استانداردی یک راهنمای عمومی برای کلیه سازمانها و نهادهاست و سازمان بادر نظر داشتن تمامی بندهای استاندارد پایه های استقرار سیستم رادر سازمان فراهم میکند.

اما درجاهای مختلف ممکن است نام طرح پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت QUALITY PLAN   یا طرح پیاده سازی سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE PLAN رادیده باشیم و گاها دربرخی ازمناقصات نیز HSE PLAN  یا QUALITY PLAN ازپیمانکار خواسته میشود. طرح پیاده سازی یا QUALIY PLAN یا HSE PLAN همانطورکه ازنام PLAN برمیآید یک برنامه یاسبک راهبری برای آینده است بدان معناکه مادر پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت یا سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست باید اینگونه باشیم و این طرح راپی خواهیم گرفت. اما نظامنامه همانطورکه گفتیم سند اجرای طرح پیاده سازی یا متن استاندارد ایزو ISO است. نظامنامه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 بیان میکند سازمان برای طرح ریزی ، پیاده سازی ، بهبود و نگهداری سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 این اقدامات راانجام داده است. نظامنامه هرسیستم مدیریتی بایدبادرنظرداشتن گواهینامه اخذ شده و سال ویرایش استاندارد پیاده سازی شده تدوین شود یعنی اگر گواهینامه اخذ شده ISO9001:2015 است باید نظامنامه کیفیت نیزبر اساس استاندارد 9001 ویرایش 2015 تدوین شود.

نمونه ای ازنظامنامه استاندارد ایزو 9001:2015 درزیر جهت آشنایی علاقمندان آورده شده است.

 

دانلود رایگان نمونه نظامنامه سیبستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015

 

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران درتلاش است تاتمامی استانداردهای جدید و روشها و مستندات وابسته ی این استانداردهای مدیریتی رابروز رسانی کرده وآخرین و جدیدترین ویرایشها رادراختیار علاقمندان قرار دهد. نظامنامه ایزو 9001:2015 نیز یکی ازمستندات مورد نیاز درپیاده سازی استاندارد ایزو 9001:2015 است و جهت آشنایی دوستان و همکاران درسایت قرار گرفته است.

بامادرارتباط باشید...