نمونه نظامنامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS

 

نظامنامه IMS یا نظامنامه سیستم مدیریت یکپارچه سندی گویا ازآنچکه برای پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 ، سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت OHSAS18001 دریک سازمان صورت گرفته است میباشد. نظامنامه IMS ترکیب نظام نامه سه استاندارد ISO 9001 ، ISO14001 و OHSAS18001 است.

نظام نامه IMS یا نظام نامه سیستم مدیریت یکپارچه سندی بالادستی مانند خط مشی IMS و چارت سازمانی IMS میباشدکه اهمیت فراوانی داشته و گواه اجرا و پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS دریک سازمان است. دراصل درنظامنامه IMS بیان میشود سازمان برای پیاده سازی و اجرای هریک ازبندهای استانداردهای ایزو 9001 ، ایزو14001 و اوهسس 18001 چه اقداماتی راانجام داده است. بنا برهدف نگارش نظام نامه IMS این سند بایددر پایان کار پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS نگاشته شود.

نظامنامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS ، خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه IMS و چارت سازمانی سیستم مدیریت یکپارچه IMS درسیستم مدیریت یکپارچه و همینطور سیستمهای مدیریتی دیگر بعنوان " مستندات خاص" نام برده میشوند ودرسیستم کدگذاری مستندات ایزو نیز کدی خاص و متفاوت ازکدهای دیگر مستندات مثل روشهای اجرایی و دستورالعملها برای این سه درنظر میگیرند. نمونه ای از نظامنامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS درزیر قرارداده شده است.

نظام نامه حاضر براساس آخرین ویرایشهای استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015 ، استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2015  و سیستم مدریت ایمنی و بهداشت OHSAS18001:2007 نگاشته شده است.

البته شایان ذکر است درویرایشهای قبلی استانداردهای ایزو   9001 یعنی ویرایش سال 2008 و ویرایش قبلی ایزو 14001 یعنی ویرایش سال 2004ازواژه " نظامنامه "، " مدرک "، " سابقه " و ... استفاده میشد اما درویرایشهای 2015 ایزو9001 و ایزو 14001 تنها به واژه " نگهداری اطلاعات مستند " بسنده شده یعنی تاکید قطعی برنگارش نظامنامه نشده اماچون تاکید شده اطلاعات مستند بایدنگهداری شوند ، لذا همچنان نگارش نظامنامه بعنوان یک سند بالادستی سازمان ازاهمیت فراوانی برخوردار است.

 

دانلود رایگان نمونه نظامنامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS

 

بامادرارتباط باشید...