نمونه فرمت اهداف کیفی یا اهداف کیفیت

اهداف کیفی یک سند اساسی درسیستم مدیریت کیفیت محسوب میگردد. دراین فرمت اکه دارای آیتمهای مختلفیست ، اهداف و برنامه اهای کلان یک مجموعه فهرست اشده ااست. طراحی فرمت اهداف کیفیت تاحدودی سلیقه ایی بوده و متناسب بانیازهای استاندارد و سازمان میباشد. درنمونه فرمت اهداف کیفی ارائه شده درزیر میتوان آیتمهای بیشتری اضافه نمود . همچنین ااین نمونه اهداف کیفی میتواندبرای سیستمهای مدیریتی دیگری همچون سیستم مدیریت زیست محیطی ، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی و یاسایر سیستمهای مدیریتی قابل استفاده باشد.نکته قابل توجه اینست رکه اهداف کیفیت در رابطه موارد افزایش دهنده و بهبود سطح کیفیت خدمات یا محصولات تعریف میگردد نه درمواردی همچون مسائل مالی. همانگونه رکه ازاسمش پیداست. لذا چنانچه اهداف درمورد موارد محیط زیست باشداسمش میشود اهداف زیست محیطی ویااگر درمورد مسائل ایمنی و بهداشت حرفه ایی باشداسمش میشود اهداف ایمنی و بهداشت حرفه ایی. درتدوین اهداف کیفی یاهرگونه اهداف دیگری رعایت اصول اسمارت SMART لازمست. جهت طلاع از اسمارت SMART اینجاراکلیک نمایید.

لینک دانلود نمونه اهداف کیفی یا اهداف کیفیت

بامادر ارتباط باشید . . .