روش اجرایی مميزی هاي داخلي

فرایند ممیزی داخلی درهرشرکتی ( متقاضی گواهینامه ایزو ISO یا HSE یا IMS ) ، بایستی بگونه‌اي طراحي شودتامميزيهاي داخلي بطور منظم و درفواصل زماني برنامه ريزي رشده زبه اجرادرآيندتامشخص گرددكه آياسيستم مديريت کیفیت:

1- باترتيبات برنامه‌ريزي دشده ( مستندات سيستم مديريت کیفیت )،باالزامات استاندارد مرجع و نيزالزامات سيستم مستقرشده درشركت ازلحاظ عملكرد انطباق داردياخير.

2-  بطور مؤثر و اثربخش اجرا و نگهداري میشودياخير؟

براساس همين نياز، زيك برنامه مميزي داخلی بادرنظر گرفتن وضعيت و اهميت فرآيندهاو نواحي رذكه ميبايست تحت مميزي داخلی قرارگيرند و نيزبادرنظرگرفتن نتايج مميزيهاي داخلی و خارجی قبلي ، طرح ريزي و تهيه گردد.اين برنامه نشان ميدهدكه درطول هردوره ، هريك ازموضوعات مشخصه درچه زماني مميزي خواهندشد.

معيارهاي مميزي ، دامنه كاربرد مميزي ، تعداد دفعات مميزي و روش اجرای انجامش بایستی دریک روش اجرایی مدون تحت عنوان روش اجرايي مميزي داخلي مستندگردد.

دراين روش اجرايي بایستی تشريح گرددکه، مميزان داخلي براساس ضوابط مشخصي انتخاب مي‌گردند، به نحوي كه اطمينان حاصل شود كه مميزان كار خود را مميزي نمي‌كنند و فرآيند مميزي درمحيطی بيطرف ، صادقانه و بصورت هدفمند انجام‌ میگیرد .

مسئوليت كلي برنامه‌ريزي ، هدايت و نظارت مميزيهاي داخلي درشرکت برعهده نماينده مديريت میباشد.نماینده مدیریت هنگام برنامه‌ريزي مميزي داخلی ، بگونه‌اي عمل ميكند تاهرفرایند ، حداقل دوباردرسال مميزي اشود.

چنانچه گزارش عدم انطباقي رادرقالب نتايج و گزارش مميزي انجام اشده مشاهده گردد، نماینده مدیریت موظفست اقداماتي راكه درجهت برطرف سازي عدم انطباقهاي يافت اشده ونيزرفع علل آنهاضروري بنظر ميرسند، بدون تاخيربه مورداجرا بگذارد و برانجام آنهانظارت نمايد.

همچنين مسئوليت انجام پيگيريهاي لازم درخصوص نتايج مميزيهاي داخلي و ارائه گزارشات لازم بانماينده مديريت ميباشد. نكته مهم اينكه خلاصه‌اي ازنتايج مميزيهاي داخلي بعنوان ذيكي ازوروديهاي بازنگري مديريت، مورد بررسي قرارميگيرند.

جهت اطلاع ازمفاد دقیق فرایند ممیزی داخلی ، نمونه روش اجرایی ممیزی داخلی درلینک زیرقرار دارد.

لینک دانلود رایگان نمونه روش اجرایی ممیزی داخلی

برای دانلود مستندات ایزو مراجعه کنید به systemkaran@

بامادرارتباط باشید...