اقدامات اصلاحي و پیشگیرانه

مجموعه متقاضی گواهی نامه ایزو ( ISO ) پویایی خودراازطریق اقدامات اصلاحی و پیشگیرنه میتواند تضمین کند.اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه درهرشرکتی بایستی مطابق روالی منسجم تعریف ، انجام و پیگیری ‌شوند. عمق و گستردگي اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه اكه اابراي حذف علل بالفعل يابالقوه عدم انطباق انجام ميگيرند، متناسب بااهميت مسائل خواهدبود.

نظام مديريت كيفيت بایدبگونه‌اي طراحي شودكه بتواندهرگونه عدم انطباق مشاهده شده درفعاليتهاي داخل سازمان و نيز فعاليتهاي درارتباط باطرفهاي برون سازماني رابعدازشناسايي ، پيگيري و رفع نمايد.

بدين منظور، سيستم مدیریت كيفيت پیاده شده ازمفاد گزارشهاي تهيه شده ازنتايج مميزيهاي داخلي ، شكايات ، انتقادات و پیشنهادات مشتريان و نيزپيشنهادات ارائه شده توسط كاركنان بنحو مطلوب استفاده نموده و اقدام اصلاحي ياپيشگيرانه موردنظرراتعيين و سريعاً اجراميگردد. بعلاوه طي جلسات بازنگري مديريت ، اشكالات عمده موجوددرسيستم مدیریت كيفيت ركه برروي كيفيت و سرعت پيشرفت کار اثر منفي ميگذارند موردبررسي قرارگرفته و تصميمات لازم درجهت حذف پتانسيل عدم انطباقها اتخاذ ميگردد.

درخصوص اقدامات اصلاحي و پیشگیرانه بايدگفت اقداماتي درجهت رفع علل بالفعل عدم انطباقها انجام ميشود تاازبروز مجدداين موارد عدم انطباق ، جلوگيري بعمل‌آيد.

یک روش اجرايي اقدام اصلاحي و پيشگيرانه بایستی شامل مراحل زيردرخصوص يك اقدام اصلاحي انجام گيرد:

الف) تعيين علل بروز عدم انطباقها.

ب ) ارزيابي نيازبه اقداماتي وكه اطمينان دهند عدم انطباقها مجدداً بروز نخواهندكرد.

ج ) تعيين و انجام اقدام مناسب.

د ) ثبت نتايج حاصل ازانجام اقدامات بعمل‌آمده.

ه ) بازنگري اقدامات اصلاحي و پیشگیرانه انجام شده بمنظور حصول اطمينان ازاثربخشي آنها.

همچنين همانگونه ذكه درروش اجرايي اقدام اصلاحي و پيشگيرانه آمده‌، درخصوص يك اقدام پيشگيرانه ميبايست مراحل زيرانجام شوند:

الف) تعيين عدم انطباقهاي بالقوه و علل آنها .

ب) ارزيابي نيازبه اقداماتي ركه ازبروز عدم انطباقها جلوگيري ميكنند .

ج) تعيين و انجام اقدام مناسب.

د) ثبت نتايج حاصل ازانجام اقدامات بعمل‌آمده.

ه) بازنگري اقدامات پيشگيرانه انجام شده بمنظور حصول اطمينان ازاثر بخشي آنها.

بمنظور درک بهترازروش اجرایی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه ، درلینک زیریک نمونه ازروش اجرایی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه وجوددارد.

لینک دانلود رایگان نمونه روش اجرایی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

بامادرارتباط باشید...