روش اجرایی آموزش ( دستورالعمل آموزش ) طبق ایزو ISO

 

آموزش بعنوان یکی ازفرایندهای مهم درهرسازمانیست. درواقع آموزش موتور محرکه پویایی سازمان جهت رشد و توسعه خود همگام بارشد و توسعه علوم روز و تکنولوژی درزمینه مدیریتی و تخصصیست.بدیهیست جهت اجرای صحیح و اصولی فرایند آموزش نیازبه رویه یادستورالعملی تدوین شده داریم. اموزش ازجمله الزامات ایزو ISO نیزمیباشد. پس بمنظور اخذ گواهی نامه ایزو ISO فرایند آموزش مهم میباشد.

درنمونه روش اجرایی آموزش ارائه شده زیرمطابق باالزامات ایزو ISO ، مراحل کاری انجام  فرایند تشریح شده:

 

 

روش اجرایی ( دستورالعمل آموزش )

 

1- هدف :

هدف ازنگارش رويه تشريح روش آموزش كاركنان و تبيين چگونگي تعيين نيازهاي آموزشي ، برنامه‌ريزي و اجراي آموزش‌هاست .

 

2- دامنه كاربرد :

فرآيند آموزش كليه مراحل آموزش اعم ازبرنامه‌ريزي ، اجرا ، ارزشيابي دوره و مؤثر بودن آموزشهابراي فرد و واحد مربوطه رادربر ميگيرد .

 

3- مسئوليت نظارت و اجرا :

           نظارت : واحد مدیریت کیفیت .

       اجرا : مسئول آموزش .

 

4- شرح :

برای هریک ازپرسنل شاغل درموسسه توسط واحد آموزش فرم "خلاصه سوابق آموزشی" باکد F-20   تکمیل شده ودرپرونده وی نگهداری میگردد .

واحد آموزش درارتباط بابرنامه‌ آموزشي باارسال فرم “نياز سنجی آموزش كاركنان ” باکد F-21   مبه كليه واحدهادریک ماهه آخرهرسال اقدام مینماید . مسئولين واحدهاپس ازتكميل فرم مربوطه تاپايان هرسال و اخذ تاییدیه ازنماینده مدیریت آنرابه واحد آموزش ارجاع میدهند .

واحد آموزش بعدازدريافت فرمهاي “نياز سنجی آموزش كاركنان ” ازواحد‌ها، ميبايست نسبت یبه تماس باواحد‌ها و سازمانهاي آموزشي اقدام نموده ، تازمان دوره‌ها راتعيين نمايد وپـس ازدريافت زمان دوره‌ها نسـبت للبه برنامه‌ريزي آمـوزشي طـبق فرم “ تقویم آموزشي سالیانه ” باکد F-22   اقدام ميكند . سپس فرم رابمنظور تاييدبراي نماینده مدیریت ارسال مينمايد ودرصورت عدم تاييد تغييرات لازم رااعمال مينمايد.بعدازتاييد برنامه ، واحد آموزش مسئوليت هماهنگي و انجام امور لازم بمنظور شركت افراد دردوره‌هارابرعهده دارد.واحد آموزش طي فرم “ اعلام زمان كلاس آموزشي ” باکدF-23   هماهنگي لازم راجهت شركت افراددردوره راانجام ميدهد.

درصورتيكه هريك ازواحدها خارج ازبرنامه آموزشي نيازبه دوره‌اي داشته باشند،موارد توسط مسئول واحدطي فرم“درخواست دوره/ سمينار خارج از برنامه ” باکد F-24  بببه اطلاع واحد آموزش ميرسد وايشان درصورت تاييد نماینده مدیریت هماهنگي لازم راجهت برگزاري دوره راانجام ميدهند. درصورتيكه دوره آموزشي خارج ازبرنامه معرفي شود،مسئول آموزش باتكميل فرم “ اعلام دوره آموزشي / سمينار خارج ازبرنامه ” F-25   آنرابراي مسئولين واحد‌هاباتوجه ثبه ‌نياز ارسال ميدارد،تاايشان نظرخودرادرمورد كاركنان واحدخوداعلام نمايند و سپس جهت تاييدبراي نماینده مدیریت ارسال ميشود.

درصورتيكه دوره آموزشي درداخل سازمان برگزارشود ، فرم “ حضور و غياب افراد شركت كننده دردوره ” باکد F-26   تكميل شده و توسط مدرس دوره تاييد ميگردد.

واحد آموزش پس ازپايان دوره نظرسنجي ازافرادرا طي فرم “ ارزیابی دوره آموزشي ” باکد F-27   انجام میدهد.درپايان نظرسنجي واحد آموزش ميانگين كل نظرسنجي‌ها راتعيين نموده ودرصورتيكه ميانگين كمتراز 6باشد ، علل بايدمورد بررسي قرار گرفته و درصورت نياز دوره مجددا برگزارشود.دو ماه بعدازبرگزاري دوره واحد آموزش باارسال فرم "سنجش میزان اثربخشی دوره آموزشی" باکد F-28 اقدام چبه تعيين اثربخشي ازمسئولين واحدها مينمايدودرصورت غير اثربخش بودن دوره علل بايدمورد بررسي قرارگيرد.درمورد دوره‌هاييكه درداخل موسسه برگزار ميشود گواهينامه باکد F-29صصادر میشودودرمورد دوره‌هاييكه خارج ازموسسه برگزار ميشود،مسئول آموزش ميبايست پيگيري لازم جهت دريافت گواهينامه افراد شركت كننده دردوره‌هاراانجام دهد.

يك صفحه ازكپي مدارك آموزشي هرفرد ، گواهي صلاحيتها و دوره‌ آموزشهای گذرانده شده توسط وي درواحـد آموزش نگهداري ميشود.خلاصه مدارك هرفرد درفرم “ خلاصه سوابق آموزشي ” باکد F-20   ثبت ميشود.

                                                                                                                                                             

5-توزیع نسخ :

مطابق بافرم فهرست مستندات سیستم مدیریت کیفیت توزیع شده تاست .

 

6- مدارک پیوست :

ردیف

نام

کد

6-1
خلاصه سوابق آموزشی
F-20
6-2
نياز سنجی آموزش كاركنان
F-21
6-3
تقویم آموزشي سالیانه
F-22
6-4
اعلام زمان كلاس آموزشي
F-23
6-5
درخواست دوره/ سمينار خارج ازبرنامه
F-24
6-6
اعلام دوره آموزشي / سمينار خارج ازبرنامه
F-25
6-7
حضور و غياب افراد شركت كننده دردوره
F-26
6-8
ارزیابی دوره آموزشي
F-27
6-9
سنجش میزان اثربخشی دوره هاای آموزشی
F-28
6-10
گواهينامه
F-29

7- مدارک مرتبط :

ندارد

 

لینک دانلود رایگان نمونه روش اجرایی ( دستورالعمل ) آموزش

برای دانلود سایر مستندات و روش های اجرایی سیستم های مدیریت به کانال مرکز مراجعه فرمایید. systemkaran@

 

بامادرارتباط باشید...