نمونه روش اجرایی تامین کالا / خدمات ( روش اجرایی خرید )

بدون شك اجراي اصولي و بموقع سفارشات، بعوامل متعددي بستگي داردكه يكي ازمهمترين آنهاتأمين بموقع و صحيح اقلام و خدمات مورد نياز محصولات(خدمات) میباشد.

نظربه اهميت اين موضوع مكانيزم مشخصي براي فرايند خريد تعيين شده تااطمينان حاصل گرددكه اقلام ياخدمات خريداري شده، باالزامات ازپيش تعيين شده مطابقت دارند.

بديهيست نوع و گسترده كنترلهايي كه برروي تأمين كنندگان و محصولات (اقلام ياخدمات) خريداري شده ازآنان اعمال مي‌گردد، بااثريكه محصول خريداري شده برروي مراحل و ياكيفيت محصول نهايي ميگذارد، متناسب خواهدبود.

همچنين درشركت ، تأمين كنندگان كالا ياخدمات موردنياز پروژه‌ها براساس ميزان توانايي آنان درارائه محصول منطبق باالزامات سازمان ارزيابي و انتخاب ميشوند.

اطلاعات خريد

بديهيست براي انجام خريد اصولي و دقيق، لازمست دقيقا بدانيم چه بايدبخريم ونيازمنديهاي خريد چيست؟ بعبارتي اطلاعات خريد بايدكاملا شفاف و دقيق باشند.اين اطلاعات بايدبطور دقيق، كالا ياخدمات موردنظر براي خريد راتوصيف نمايند. ازجمله مهمترين اين اطلاعات، میتوان موارد زيررا اشاره‌كرد:

الف) الزامات خاص براي تأييد محصول، روشهاي اجرايي، فرايندها و تجهيزات.

ب) الزامات مرتبط بااحراز شرايط كاركنان.

ج) الزامات خاص مرتبط باسيستم مديريت كيفيت.

همچنين لازمست ازطريق بررسي و تأييد اطلاعات خريد، ازصحت و كفايت اين اطلاعات اطمينان حاصل ميشود. اينكار قبل ازآنكه اطلاعات خريدبه تأمين كننده اعلام شود دردرون شرکت انجام ميشود.براي تأمين اين هدف، كليه فرمهاي درخواست خريد ميبايست برحسب نوع و ماهيت خريد،به تأييد مسئولين ذيربط برسد.

تصديق کالاها و خدمات خريداري شده

همانطوركه عنوان شد، هدف ازبرقراري يك مكانيزم مشخص براي خريد آنست تااطمينان حاصل گرددكالاها ياخدمات خريداري شده باالزامات ازپيش تعيين شده مطابقت دارند. بدين منظور پس ازورود كالاهاي خريداري شده ،اين اقلامتوسط مسئولين ذيربط مورد كنترل و بازرسي قرار ميگيرند.اين موضوع درخصوص خريد خدمات نيز صادق میباشد. چراكه درخصوص خدمات خريداري شده ازتأمين كنندگان نيز، روال مشخصي براي كنترل و تصديق آنهاوجوددارد.سوابق بررسيها و كنترلهاي انجام شده بطور دقيق نگهداري ميشود.درموارديكه كارفرمايان ياسازمان، خواستارانجام تصديق درمحل تأمين كننده باشند، دراطلاعات خريدبهچنين موضوعي اشاره گرديده و هماهنگيها و ترتيبات لازم نيز دراين خصوص تدارك ميگردد.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران درراستای اطلاع رسانی رایگان مخصوص مراکز متقاضی گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO ) اقدام به ارائه نمونه مستندات کرده. لذادرلینک زیر یک نمونه روش اجرایی خرید ( روش اجرایی تامین کالا / خدمات ) قابل دانلود میباشد.

لینک دانلود رایگان نمونه روش اجرایی خرید کالا ( روش اجرایی تامین کالا / خدمات )

بامادرارتباط باشید...