نمونه خط مشی HSE

خط مشی HSE بیان کننده اصول کلان ، تفکر ، فرهنگ و ساختار مجموعه متقاضی گواهی نامه HSE ( مدرکHSE )میباشد. خط مشی HSE توسط شخص اول سازمان تهیه و تدوین میگردد. درک و بینش مدیر عامل ازز خط مشی HSE عامل مهم و تعیین کننده سیاستهای سازمان دارنده گواهی نامه HSE-MS ( مدرک HSE-MS ) میباشد. همچنین خط مشی HSE بعنوان اولین سند معتبر جهت اثبات وجود سیستم HSE در سازمان دارنده گواهینامه HSE میباشد. نحوه تدوین خط مشی HSE برای مدیران جای سئوال بوده وهست. لذادراین بخش نمونه خط مشی HSE قابل مشاهده میباشدکه بعنوان الگو میتوان ازآن استفاده کرد.

خط مشی سیستم مدیریت زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ای HSE

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران ، فعال درزمینه طراحی، مستندسازی، استقرار، اجرا، نگهداری و بهبود سیستمهای مدیریتی ، باایجاد تفکر فرایند گرا ، گامی بلند درجهت بهبود عملكرد زیست محیطی ، ايمني ، بهداشت حرفه ایی و سلامت كاركنان برداشته است ، بدین منظور اقدام به استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ای HSE درسطح مرکز نموده و خودرا ملزم و متعهدبه اصول زیر میداند:

                  رعایت استانداردهای ملی و بین المللی .

            کاهش و پیشگیری ازآلودگیهای زیست محیطی و اجرای عملیاتهای دوستدار محیط زیست.

                    کاهش مداوم حوادث ، حفظ و ارتقاء ایمنی و سلامت کارکنان و بهبود مستمر سیستم .

                اجرا و حفظ الزامات قانونی مرتبط باجنبه های زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت درسطح سازمان .

بمنظور دستیابی اصول بالا ، این مرکز سیستم مدیریت زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایHSE رامنطبق بااستانداردهای سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2004 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی OHSAS18001:2007 درکلیه سطوح به اجرادر آورده و بطور مداوم خودرا نسبت به بهبودمستمر و اثر بخشی این سیستم متعهد میداند . همچنین مرکز درابتدای هرسال نسبت به تعیین اهداف ایمنی و بهداشت و محیط زیست درراستای این خط مشی اقدام نموده وبا بازنگری ازطریق پایش فرایندها ، اندازه گیری و تحلیل میزان تحقق اهداف ایمنی ، بهداشتی و محیط زیستی تعریف شده رابررسی میکند .

اینجانب بااعتقاد کامل و عزمی راسخ ازاین سیستم پشتیبانی نموده و ازیکایک همکاران انتظار دارم ضمن درک صحیح آن ، درجهت برآورده ساختن و حفظ خواستهای سیستم مدیریت زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ای HSE تلاش نموده و درجایگاه سازمانی خویش جهت بهبود مستمرآن کوشش نمایند.

                                                                                                                    مدیر عامل

                                                                                                                مجید کریمی

 

لینک دانلود نمونه خط مشیHSE