نمونه روش اجرایی شناسایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی و بهداشت

 

. روش اجرایی شناسایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی و بهداشت شاخصا دراستاندارد OHSAS18001 و مدل HSE-MS آمده یعنی فقط دراستاندار OHSAS 18001 و مدل HSE-MS به فرایند و روش اجرایی شناسایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی و بهداشت اشاره شده و مختص استاندارد اوهسس 18001 و مدل اچ اس ایی ام اس میباشد. دراستاندارد OHSAS18001 تدوین روش اجرایی شناسایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی و بهداشت الزام شده است. سازمان توسط روش اجرایی شناسایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی و بهداشت باید راهکارها و روشهای شناسایی خطرات ، ارزیابی ریسکها و اقدامات کنترلی ریسکها رامعین کند. روشها و متدهای علمی بسیاری جهت شناسایی مخاطرات ایمنی و بهداشت و همچنین ارزیابی ریسکهای ایمنی و بهداشت وجود دارد کافیست بایک سرچ کوتاه دراینترنت و کتابهای حوزه ایمنی و بهداشت مناسبترین روش شناسایی و ارزیابی ریسکهای ایمنی و بهداشت رابا مدنظرداشتن حجم و توسعه یافتگی سازمان تعیین کرد. درروش اجرایی شناسایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی و بهداشت قسمت شناسایی مخاطرات ایمنی و بهداشت ، باید خطرات بالقوه کلیه فعالیتهای عادی و غیرعادی ، فعالیتهای پیمانکاران ، کارکنان و بازدیدکنندگان ، زیر ساختها ، تجهیزات ، مواد موجود در محیط کار ، تاسیسات و ماشین آلات ، تغییرات انجام شده درسازمان ، فرایندها رادر نظر گرفت.

سازمان باید نتایج شناسایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی و بهداشت را مدون ، نگهداری و بروز آوری نماید. یک نمونه روش اجرایی شناسایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی و بهداشت ذر زیر آورده شده است.

 

دانلود رایگان نمونه روش اجرایی شناسایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی و بهداشت

 

مرکز سیستم کاران باداشتن کادری مجرب و کارآزموده آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی به سازمانها درخصوص استاندارد ohsas18001 اوهسس18001و مدل HSE-MS میباشد.

بامادرارتباط باشید...