نمونه روش اجرایی شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی

 

روش اجرایی شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی سازوکاری جهت شناسایی جنبه های زیست محیطی فرایندها و فعالیتهای کاری و روشی جهت ارزیابی ریسک زیست محیطی ارائه میدهد. جنبه های زیست محیطی بخشی ازفعالیتها و فرایندهایی هستندکه برروی محیط زیست تأثیر میگذارند. جنبه های زیست محیطی درواقع همان خطرات بالقوه دربحث شناسایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی و بهداشت هستند. دربحث زیست محیطی خطرات بالقوه ، "جنبه های زیست محیطی" نام دارند. انتشار آلاینده ها به هوا ، تخلیه آلاینده ها به آب ، اتلاف انرژی و ... مثالهایی ازجنبه های زیست محیطی هستند.

تدوین روش اجرایی شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی دراستاندارد ISO14001 ایزو 14001 الزام شده است. مدل HSE-MS نیز شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی را دربند شناسایی و ارزیابی ریسک مورد توجه قرار میدهد.

سازمان توسط روش اجرایی شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی ابتدا کلیه فعالیتهای سازمان رالیست کرده سپس جنبه ها وپیامدهای زیست محیطی فعالیتها راشناسایی کرده و به ارزیابی ریسک جنبه های زیست محیطی و ارائه راهکارهای کنترلی جنبه های زیست محیطی میپردازد.

جنبه های زیست محیطی انواع مختلفی دارند. یک دسته بندی جنبه های زیست محیطی تقسیم آنهابه جنبه های زیست محیطی مستقیم و جنبه زیست محیطی غیر مستقیم میباشد. جنبه زیست محیطی مستقیم جنبه ای استکه سازمان میتواند آنهاراکنترل نماید و جنبه زیست محیطی غیر مستقیم جنبه زیست محیطی است که سازمان میتواند برآن اثر بگذارد. دسته بندی دیگر تقسیم جنبه های زیست محیطی به جنبه های بارزو غیر بارز است . جنبه زیست محیطی بارز جنبه ایست که ریسک بدست آمده اش غیر قابل قبول بوده یابرخلاف الزام قانونی باشد. جنبه هایی که دارای هرگونه الزام قانونی باشند بدون درنظر گرفتن امتیاز اکتسابی از ارزیابی ریسک جز جنبه های بارز خواهند بود. توضیحات کامل درمورد روش شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی در روش اجرایی شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی درزیرآمده است.

 

دانلود رایگان نمونه روش اجرایی شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی

 

مرکز سیستم کاران باداشتن کادری مجرب و کارآزموده آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی به سازمانها درخصوص استاندارد ISO14001 ایزو 14001و مدل HSE-MS میباشد.

بامادر ارتباط باشید...