نمونه روش اجرایی آمادگی و واکنش درشرایط اضطراری

 

شرایط اضطراری EMERGENCY یااصطلاحا بحران ، واقعه ای فراتراز حادثه یا ACCIDENT است. درشرایط اضطراری یابحران ، آسیب وارد شده عده زیادی ازکارکنان یاحتی ساکنان یک شهر یاحتی درسطح وسیعتر بحران ، مردم یک کشور رادچار آسیب میکند. شدت آسیب وارد شده ازشرایط اضطراری پیش آمده ممکن است ،آسیب محیط زیست ، توقف کار برای مدت زمان طولانی و خسارات جبران ناپذیر مالی راسبب شود.

مدیریت شرایط اضطراری یاآمادگی واکنش درشرایط اضطراری فرایند پیشگیری ازوقوع ، آمادگی درصورت وقوع و کاهش شدت آسیبهای رخ داده بااستفاده ازمنابع دراختیار سازمان و طرفهای بیرونی سازمان و تحلیل و بازنگری برنامه هاو طرحهای ایمنی ارائه شده است.

روش اجرایی آمادگی و واکنش درشرایط اضطراری بیان میداردجهت آمادگی واکنش درشرایط اضطراری ابتدا بایدتمامی فرایندهای سازمانی بحران ساز بالقوه راشناسایی ، ارزیابی ریسک و جهت آمادگی واکنش درهریک ازبحرانها اقدامات لازم رابرنامه ریزی و اجرا کرد. گنجاندن بحث آمادگی واکنش درشرایط اضطراری یامدیریت بحران دراستانداردهای مدیریت ایمنی و بهداشت OHSAS18001 و استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001 نشان ازاهمیت روش اجرایی مدیریت بحران یاروش اجرای آمادگی واکنش درشرایط اضطرای و فعالیتهایی میباشدکه جهت پیشگیری ازوقوع بحران بایدانجام شود و اقدامات مقابله ای و کاهنده شدت آسیب ودرصورت وقوع است. اولین فاز دربحث مدیریت شرایط اضطراری بحث پیشگیری ازوقوع است. اولین گام پیشگیری ازوقوع بحران نیزارزیابی ریسک و شناسایی فرایندهای بحران ساز میباشد. پیش نیاز ارزیابی ریسک نیزشناسایی فرایندها و خطرات همراه باآن است. شناسایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی و بهداشت براساس روش اجرایی شناسایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی و بهداشت و شناسایی و ارزیابی ریسکهای زیست محیطی براساس شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی تدوین شده درسازمان بایدصورت گیرد. براساس ریسکهای شناسایی و ارزیابی شده و براساس سطح بحران بایدسناریوهای مختلفی برای هریک ازفرایندهای بحران ساز تدوین ومانورآمادگی واکنش درشرایط اضطراری مربوطه نیزبرگزار، سپس تحلیل و ارزیابی و بهبود یابد.

روش اجرایی آمادگی و واکنش درشرایط اضطراری جز روشهای اجرایی مهم و ضروری است وتدوین و برنامه ریزی فرایند آمادگی و واکنش درشرایط اضطراری درتمامی استانداردهای OHSAS18001:2007 ، ISO14001:2015 ، ISO14001:2004 ، HSE-MS تاکید شده است.

یک نمونه ازروش اجرایی آمادگی و واکنش درشرایط اضطراری جهت آشنایی بیشتردرزیر آورده شده است.

 

دانلود رایگان نمونه روش اجرایی آمادگی و واکنش درشرایط اضطراری

 

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان مشاور درزمینه ثبت و صدور گواهینامه ایزو ISO ، OHSAS و HSE-MS و مشاوره پیاده سازی سیستمهای مدیریت زیست محیطی ، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت ، و سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ، آمادگی هرگونه همکاری باسازمانها رادرزمینه آموزش فرایند آمادگی و واکنش درشرایط اضطرای دارا میباشد.

بامادرارتباط باشید...