نمونه روش اجرایی اطلاعات مستند ( بر اساس ویرایش 2015 استاندارد ISO9001 )

 

روش اجرایی اطلاعات مستند حاضر براساس ویرایش 2015 استاندارد ISO9001   ( ISO9001:2015 ) تنظیم شده است. در استاندارد ISO9001 ویرایش 2008 بحث کنترل مدارک یاکنترل مستندات دربند 4-2-3 و کنترل سوابق دربند 4-2-4 و دردو بخش مجزا مطرح شده بود امادر ISO9001:2015  دوبخش کنترل مستندات و کنترل سوابق یکی شده ودر قالب بند اطلاعات مستند ( 7-5 ) مطرح شده است.

یکی ازتفاوتهای مهم استاندارد ISO9001:2015 بااستاندارد ISO9001:2008 برداشته شدن الزام مکتوب شدن روشهای اجرایی درایزو 9001:2015 است. اطلاعات مستند سازمان طبق ویرایش 2015 استاندارد 9001 میتواند درقالب نرم افزار ، رسانه ، کاغذی یاالکترونیکی ارائه شود. مهم ، وجود رویه ای مشخص ، قابل فهم ، یکپارچه ، یکسان برای همه طوریکه درزمان و مکان مناسب دردسترس باشدچه مکتوب وچه نرم افزاری درسازمان است.

درایزو 9001 ویرایش 2015 عنوان شده حجم اطلاعات مستند هرسازمان میتواند باتوجه به ماهیت محصولات و فرایندها و شایستگیهای افراد هرسازمان متفاوت باشد.درایزو 9001:2008 لغاتی مانند مدرک ، مستند ، روش اجرایی ، نظامنامه و طرح کیفیت دیده میشد امادر ایزو 9001:2015 تمامی این لغات تحت عنوان " نگهداری اطلاعات مستند "مطرح میشود همینطوردر ایزو 9001:2008 وقتی لازم بودکه یک فرم پرشده نگهداری شود تحت عنوان " سابقه " ازآن یادمیشد امادر ISO9001:2015 عنوان " سوابق " به " حفظ اطلاعات مستند " تغییر نام داده است. طبق روش اجرایی اطلاعات مستند و بند اطلاعات مستنددر ISO9001:2015 سازمان باید روشی برای توزیع ، دسترسی ، جمع آوری نسخ منسوخ درسازمان ایجاد کند. همچنین طبق روش اجرایی اطلاعات مستند سازمان بایست لزوم حفظ و امحا ، مدت زمان حفظ و محل حفظ اطلاعات مستند ، سطح دسترسی افرادبه اطلاعات مستند ، نحوه ایجاد ، تایید و تصویب اطلاعات مستند و افراد مجاز برای اینکاررا مشخص نماید.

یک نمونه روش اجرایی اطلاعات مستند درزیر آورده شده است.

 

دانلود رایگان فایل نمونه روش اجرایی اطلاعات مستند ( بر اساس ISO9001:2015 )

 

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران آمادگی هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی درخصوص ISO9001:2015 و همچنین تغییرات ویرایش 2015 استاندارد ایزو9001 نسبت به ویرایش 2008 استاندارد ایزو 9001 و همچنین پیاده سازی سیستم ISO9001:2015 رادارد.

با ما در ارتباط باشید ...