گواهینامه ایزو

کواهینامه ایزو کواهی نامه ایزو کواهینامه ISO کواهی ISO

شرکتهای معتبر جهت اثبات اعتبار خودبا ارائه کواهینامه ایزو ادعاهای خودرا عملی میکند. کواهی نامه ISO یاهر اصطلاح دیگری مانند کواهی ISO ، کواهی ایزو ، کواهینامه ایزو ، کواهی نامه ایزو ISO امروزه ازواجبات هرسازمان وهر شرکت وهرمجموعه بااعتبار ملی و بین المللی هست. بخاطر همین خیلی ازانواع سازمانها و شرکتها بدنبال کرفتن کواهینامه ایزو ویا دریافت آموزش نحوه اخذ کواهی ایزو بوده و همواره ازطریق نهادها و شرکتهای صادر کننده ( ثبت و صدور ) کواهی نامه ایزو اقدام میکنند. هرچند خیلی ازاین شرکتها و مراجع صادر کننده مدرک ایزو خودرا دردرجه بالای اعتبار درسطح ملی و بین المللی میداننداما لازمست افراد ویا شرکت متقاضی کواهینامه IZO قبل هراقدامی ابتدا تحقیقات قابل و جامعی ازانواع مراجع معتبر و نامعتبر ثبت و صدور گواهینامه IZO نموده و بااتمام تحقیقات خوددر خصوص روش اخذ کواهی ISO گامهای اصولی رادر جهت اخذ کواهی ایزو بردارد.

کواهینامه ایزو انقدر موضوع مهم و استراتژیکی میباشدکه ارزشش راداردکه متقاضی کواهی ایسو باصرف اندک هزینه و اندک زمانی اطلاعات و دانش خودرا درمورد نحوه دریافت ویا نحوه دریافت گواهینامه افزایش دهد. البته بدلیل عدم آگاهی و پایین بودن اطلاعات اکثر مشتریان، کارفرمایان دولتی و نیمه دولتی و خصوصی باعث میشودتا متقاضیان کواهینامه ایزو نیزاطلاعات و دانش خودشان رادر رابطه باانواع ایزو و ISO افزایش ندهند و باکمترین آگاهی گواهینامه ایزو ، کواهینامه ایزو ، کواهی ایزو ، کواهینامه ایزو عیزو دریافت نمایند.

کواهی آموزشی ایزو نیزبه همین منوال میباشد و متقاضیان کواهینامه آموزشی ISO نیزهمواره سردر گم بدنبال یک مدرکی هستندتا باارائه انواع مدارک آموزشی ایزو و غیره بمحل کار خود، ارتقای شغلی دریافت بکنند.

گواهینامه ایزو راباید ازکاردان حوزه استانداردهای مدیریتی دریافت کردالبته تمامی صادر کنندگان گواهی ایزو خودرا باسابقه و باصلاحیت درامر صادر کردن ایزو میدانند و بقول قدیمیها هیچ بقالی نمیگه ماست من ترشه اوناهم نمیگویندکه مدرک گواهینامه ایزو ما دارای اعتبار اصل و بین المللی و حتی ملی هم نیست.
مجموعه سیستم کاران یکی ازمعتبرترین و باسابقه ترین و بزرگترین مراجع میتواند بعنوان مشاوری ایزو درخدمت متقاضیان انواع گواهینامه مانند کواهینامه کواهی نامه ایزو ، کواهینامه کواهی نامه CE ، کواهینامه HSE ، کواهی HSE – MS ، کواهینامه IMS کواهی سی ایی سی ای ، کواهی معتبر رتبه و گرید پیمانکاری و انفورماتیک ، کواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری اداره کار و تعاون ، کواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی ، مدارک ISO ، مدارک HSE و مدارک مورد نیاز در مناقصات کارفرمایان مختلف داخلی و خارجی باشد.

با کارشناسان مرکز سیستم کاران بطور شبانه روز و کاملا رایگان مشاوره نمایید.