گرید انفورماتیک

گرید انفورماتیک

گریدانفورماتیک یاهمان رتبه انفورماتیک مختص شرکتهایی میباشدکه فعالیت و موضوع اساسنامه آنها درزمینه کامپیوتر و IT و ITC میباشد میتوانند رتبه انفورماتیک رابگیرند.

گرید انفورماتیک متعلق شرکتهایی میباشدکه درحوزه کامپیوتر فعالیت دارندکه در اساسنامه آنها موضوعات الکترونیک و برق و تاسیسات و خریدوفروش و صادرات و واردات ماشینهای اداری و وارداتی و صادرات کلیه کالاها وتجهیزات مجاز بازرگانی و انجام امور خدمات نباشد درغیر اینصورت بایستی موضوع اساسنامه خودرا تغییر دهند واین موضوعات راذکر کنند.

گرید انفورماتیک موارد امتیازآور دخیلی داردکه جهت گرفتن رتبه انفورماتیک تاثیرگذار هستند وباعث دریافت امتیاز بیشترو بهتری میشوند. عوامل امتیازآور جهت اخذ رتبه بهتر یکی داشتن اظهارنامه مالیاتی ازقبیل حقوق و دستمزد و درآمد میباشد. هرچه میزان و حقوق و دستمزد بیشتر باشد امتیاز بالاتر و بیشتر میشود ونسبت حقوق و دستمزدبه درآمد 8به12 میباشدو سقف تعداد مجاز قراردادها صرفا جهت معاملات بزرگ استفاده میشودنه معاملات کوچک و متوسط. رضایت مشتری نیزدر اخذ رتبه دارای امتیاز میباشد واگر کسی ازشرکت متقاضی دریافت رتبه انفورماتیک شکایتی نداشته باشد شرکت متقاضی میتواند دراین باره ازامتیاز بالاتری برخوردار شود. کارکنان امتیازآور براساس مدرک تحصیلیشان طبقه بندی میشوندکه شامل رشته های زمینه و رشته های مرتبط راشامل میشود رشته های زمینه شامل علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر، IT ورشته های مرتبط شامل مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی عمران، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، ریاضی وفیزیک وآمار راشامل میشود. امتیاز کسب شده تا49 رتبه 7 ، امتیاز کسب شده 50تا 149 رتبه 6 ، امتیاز کسب شده 150تا 499 رتبه 5 و امتیاز کسب شده 500تا 1999 رتبه 4 و الی آخر.

گرید انفورماتیک بایستی میزان سهام وتعداد سهام هریک ازاعضای هیات مدیره محاسبه و نوشته شود و تصویر آخرین صورتجلسه مجمع عمومی بیانگر 100 درصد سهام میباشد. درلیست بیمه سه ماهه اخیر شرکت بهمراه فیش پرداختی اساسنامه مذکور وتمام آگهی تغییرات وتعهدنامه رعایت قوانین و صفحات حاوی درآمد مشمول مالیات وحقوق و دستمزد اظهارنامه مالیاتی درسایت بارگذاری شود. وبعداز مرحله ثبت نام درسایت ساجات پرونده جهت کارشناسی میرود و بعداز کارشناسی دوم بایستی مدارک بصورت فیزیکی جهت دبیرخانه سازمان برنامه و بودجه فرستاده شودکه مدارک فوق شامل اظهارنامه مالیاتی بهمراه تاییدیه اش توسط اداره مالیاتی و نامه درخواست رتبه بندی و برچسب آدرس میباشد. وبعداز کارشناسی سوم و تاییدش وارد مرحله صدور گواهینامه میشودکه از10 تا 15 روز کاری طول میکشدتا گواهینامه رتبه انفورماتیک ارسال شودبه آدرس شرکت.
گرید انفورماتیک شامل 5 رسته و 15 رشته باگرایشهای مختلف درزمینه کامپیوتر میباشدکه شرکتها براساس موضوع فعالیت شرکت و اساسنامه ، رشته و گرایشهای خودرا براساس اولویت انتخاب میکنند. شرکتهای تازه تاسیس نیز میتوانند رتبه دریافت کنندوشرکتهاکه اولین بار ثبت نام میکنندو امتیازآنها بیشتراز 49باشد فقط مجازبه انتخاب 3رشته فعالیت میباشندبا رتبه 4،5،6 وتمام شرکتها میتوانند رتبه 7 رادریافت کنند.وهمچنین رتبه شرکتهای انفورماتیک از رتبه 7 تا رتبه 1 میباشدکه میتوانند دریافت کنند. شرکتهایی که برای بار اول قصد دریافت رتبه دارند باتوجه امتیازهای کسب کرده بیشتراز گرید 4 نمیتواند دریافت کنند. جهت دریافت رتبه 3 تا1 ازطرف شرکت متقاضی میبایستی حداقل یکسال ازدریافت گرید قبلی شرکت بگذرد وتمام مدارک بازگزاری شده بایستی کپی برابر اصل باشدودر فرمت PDF . افراد بازنشسته و اعضای هیات علمی دانشگاهها وموسسات عالی نیازی ندارندبه ارائه لیست بیمه ومیزان تحصیلات مدیرعامل وسابقه ی کاری مرتبط باآن میزان امتیاز رامشخص میکند. مدیرعامل دارای لیسانس احتیاجی نداردبه سابقه کاری ولی چنانچه مدیرعامل فوق دیپلم باشداز 4تا8 سال سابقه مرتبط وغیر مرتبط میخواهد و مدیرعامل دیپلم بایستی 10 سال سابقه کاری مرتبط داشته باشد.

متقاضیان گواهی نامه رتبه یا گرید انفورماتیک معمولا درفضاهای مجازی مانند گوگل بادرج عناوین فوق بدنبال اطلاعات درخصوص اخذ رتبه انفورماتیک هستند:

اخذ رتبه ی انفورماتیک ، رتبه بندی شرکتهای انفورماتیک ، اسامی شرکتهای رتبه یک انفورماتیک ، مجوز شورای عالی انفورماتیک کشور ، رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک ساجات ، دریافت رتبه شورای عالی انفورماتیک ، لیست شرکتهای دارای رتبه شورای عالی انفورماتیک ، شرکتهای مشاور معتبر جهت دریافت رتبه انفورماتیک ، استعلام رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک ، مدارک لازم جهت رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک ، دریافت رتبه انفورماتیک ، ثبت نام رتبه انفورماتیک ، گرفتن رتبه انفورماتیک ، مدارک فیزیکی شورای عالی انفورماتیک ، کسب رتبه ، سایت شورای عالی انفورماتیک ، نحوه ی دریافت رتبه انفورماتیک ، سایت ساجات جهت ثبت نام رتبه انفورماتیک ، روش گرفتن رتبه انفورماتیک ، مراحل اخذ رتبه انفورماتیک ، آموزش دریافت رتبه انفورماتیک ، مراحل دریافت اخذ رتبه انفورماتیک ، دریافت رتبه انفورماتیک ، گرید بندی انفورماتیک ، اخذ گرید انفورماتیک ، گرید بندی شرکتهای انفورماتیک ، اسامی شرکتهای گرید یک انفورماتیک ، مجوز شورای عالی گرید انفورماتیک کشور ، گرید بندی شورای عالی انفورماتیک ساجات ، اخذ گرید شورای عالی انفورماتیک ، لیست شرکتهای دارای گرید شورای عالی انفورماتیک ، شرکتهای مشاور معتبر جهت دریافت گرید انفورماتیک ، استعلام گرید بندی شورای عالی انفورماتیک ، مدارک لازم جهت گرید بندی شورای عالی انفورماتیک ، دریافت گرید انفورماتیک ، ثبت نام گرید انفورماتیک ، گرفتن گرید انفورماتیک ، مدارک فیزیکی شورای عالی گرید انفورماتیک ، کسب رتبه ، سایت شورای عالی گرید انفورماتیک ، نحوه ی دریافت گرید انفورماتیک ، سایت ساجات جهت ثبت نام گرید انفورماتیک ، روش گرفتن گرید انفورماتیک ، شرایط دریافت گرید انفورماتیک ، آموزش اخذ گرید انفورماتیک ، مراحل اخذ گرید انفورماتیک ، دریافت گرید انفورماتیک ، گرید بندی انفورماتیک