گواهینامه ایزو فوری

گواهینامه ایزو فوری

گواهینامه ایزو فوری عنوانیست جهت شرکتهای درخواست کننده ایزو فوری درخواست دارند درج میگردد. متقاضیان اخذ ایزو فوری باتوجه نیاز کاری خودتمایل جهت گرفتن اخذ ایزو فوری دارند. بدلیل اینکه جهت دریافت ایزو اصل زمان یک ماهه نیاز میباشد متقاضیانی که نیاز مبرم، کمترین زمان جهت گرفتن اخذ ایزو میخواهند پس اخذ ایزو فوری بهترین گزینه برایشان میباشد. روال کار اخذ ایزو فوری فرم ثبت نام برای مشتری ارسال شده مشتری فرم مورد نظر پر کرده سپس اخذ ایزو ارزان برایشان صادر میگردد. همچنین اخذ ایزو فوری نیاز جهت پرداخت پیاده سازی، هزینه مشاور پیاده سازی، هزینه خدمات ممیزی مراقبتی نمیباشد. هزینه اخذ ایزو فوری پایین ترین قیمت بوده همچنین این گواهینامه یک روزه صادر میگردد. اخذ ایزو فوری جهت برندسازی ، تبلیغات برای متقاضیان صادرمیگردد. اخذ ایزو فوری توسط مراجع خصوصی، مستقل کارمیکنند صادر میشود این مراجع خصوصی تحت اعتبار نهاد بین المللی نمی باشند تاییدیه مراجع بین المللی دریافت نکرده اند.

گواهی نامه ایزو فوری بصورت برگه ایی چاپ شده بافتوشاپ انجام میشود. اخذ ایزو فوری بصورت برگه ای فیک صادر شده وابسته هیچ نهادی نمیباشد. مزیت اخذ ایزو فوری جهت برند سازی همچنین جذب مشتری برای متقاضیان کاربرد دارد. همچنین میتوانند جهت شرکت کردن درمناقصه اخذ ایزو فوری دریافت کنند. اخذ ایزو فوری مستندات هم تحویل متقاضیان داده خواهد شد مزیت این مستندات اجرای بندهای ذکر شده جهت سازمان خود میباشد.نمونه بندهای مستندات الزامات مشتری، بافت سازمان، رهبری، درک سازمان، خط مشی، تمرکز برمشتری، اطلاع رسانی خط مشی کیفیت، طرح ریزی، اقدامات کیفیت، طرح ریزی جهت دستیابی آنها، طرح ریزی تغییرات،اخذ ایزو فوری نمیتواند پیاده سازی واقعی داشته باشد فقط اخذ ایزو ازطریق مراجع بین المللی میتوانند پیاده سازی واقعی بهمراه داشته باشد. دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت سازمان باید دردسترس باشد بعنوان اطلاعات مستند نگهداری شود دامنه کاربرد باید انواع محصولات، خدمات تحت پوشش بیان کرده برای هریک الزامات این استاندارد بین المللی سازمان دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت مشخص نماید. انطباق بااین استاندارد بین المللی تنها زمانی میتواند مورد ادعا باشد، الزاماتی غیر قابل کاربرد مشخص شده اند برتوانایی بامسئولیت سازمان جهت اطمینان انطباق محصولات، خدمات افزایش رضایت مشتری تاثیری نداشته باشد. مدیریت ارشد باید اطمینان حاصل نماید مسئولیتها، اختیارات جهت نقشهای مربوطه درون سازمان تخصیص داده شده ابلاغ و درک شده اند. زمان سیستم مدیریت کیفیت سازمان باید فرصتها جهت بمنظور رسیدن موارد زیر تعیین نماید.

تضمین اینکه سیستم مدیریت کیفیت میتواند نتیجه مورد نظر خود دست یابد.

افزایش اثرات مطلوب

پیشگیری یاکاهش اثرات مطلوب

دستیابی بهبود

همچنین سازمان باید موارد زیر طرح ریزی نماید.

اقداماتی جهت پرداختن ریسکها، فرصتها

چگونگی یکپارچه سازی، پیاده سازی اقدامات فرایندهای سیستم مدیریت کیفیت خود

ارزیابی اثربخشی این اقدامات

گواهی ایزو فوری و اقدامات انجام شده برای پرداختن ریسکها، فرصتها باید متناسب اثرات بالقوه برانطباق محصولات، خدمات باشد. سازمان باید زیر ساخت لازم جهت اجرای فرایندها، دستیابی انطباق محصولات، خدمات خود تعیین شده فراهم ونگهداری نماید.

اطلاعات مربوط عملکرد اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت جمله روندهای مربوط:

رضایت مشتری، بازخورد طرفهای ذینفع مربوطه

میزانی اهداف کیفیت برآورده شده اند

عملکرد فرایندها، انطباق محصولات، خدمات

عدم انطباق ها اقدامات اصلاحی

نتایج پایش، اندازه گیری

نتایج عملکرد تامین کنندگان برون سازمانی

کفایت منابع

اثربخشی اقدامات انجام شده جهت پرداختن ریسکها، فرصت ها

فرصت هابهبود

خروجی های بازنگری مدیریت باید شامل تصمیمات اقدامات مرتبط موارد زیر باشد،

هرگونه نیاز تغییر سیستم مدیریت کیفیت

نیاز به منابع

فرصت های بهبود

سازمان بایدعنوان نتایج بازنگری مدیریت اطلاعات مستند حفظ نماید.

سازمان بایدفرصتهای بهبود تعیین همچنین انتخاب نماید. اقدامات لازم جهت برآوردن الزامات مشتری افزایش رضایت انجام دهد.
بهبود محصولات خدمات جهت پرداختن نیازها، انتظارات آینده
اصلاح پیشگیری کاهش اثرات نامطلوب
بهبود عملکرد اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت