گواهینامه اسث

گواهینامه اسث

گواهینامه اسث درحقیقت همان گواهینامه HSE میباشدکه درفضای فارسی تایپ شده و متقاضی بدلیل عجله و شتاب درهمان فضای فارسی عبارت فوق رانوشته و تایپ میکند ویا فکر میکند فضا انگلیسی شده و نمیداند درفضای فارسی تایپ شده و اینتر رامیزند واین مقاله جهت رفاه متقاضیان تهیه شده تابراحتی حتی درصورت تایپ اشتباه سهوی بدلیل عجله بمطلب مورد نظر خودشان دست پیدا کنند.

گواهینامه اسث درواقع همان گواهینامه HSE ازانواع گواهی مورد نیاز جهت شرکت درون مناقصات میباشد و ازاغلب شرکتها ممکنست درخواست گردد. گواهینامه اسث یاهمان اسث-ئس دو صورت دریافت میشود و شرکتهابه دو صورت میتوانند آنرا دریافت کنند یاهمزمان و بعداز اخذ گواهینامه ایزو 14001 ( سیستم مدیریت زیست محیطی ) و گواهینامه ایزو 45001 ( سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ) وبهترین نوع دریافت HSE همینست یعنی ابتدا و همزمان اخذ اسث دو سیستم مدیریتی زیست محیطی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ویاهمان دو استاندارد 14001 و استاندارد 45001 دریافت گردد واین مثمر ثمرترین راه حل اخذ گواهینامه HSE میباشد. راه دیگر اخذ HSE بصورت مستقل میباشد یعنی شرکت متقاضی بدون اخذ دو استاندارد ISO 14001 و ISO 45001 اقدام کندبه اخذ استاندارد HSE . بهترین راه اخذ گواهی HSE ویا HSE – MS اخذ همزمان سه استاندارد بایکدیگر هست تابهره وری بهتری داشته باشد و توصیه مراجع معتبر و مراکز مشاوره آگاه اخذ سه استاندارد ایزو 14001 و ایزو 45001 و HSE کنار یکدیگر هست. شرکتها میتوانند استاندارد HSE خودرا ازطریق مراجع IAF دریافت کنند و ایزو 14001 و ایزو 45001 رااز مراکز و مراجع غیر IAF دریافت نمایند. درذیل بتوضیح و تشریح دو مرجع IAF و غیر IAF میپردازیم.

گواهینامه HSE مراجع اخذ و دریافتش بااین تفاسیر همان مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو هستندکه همانطورکه دربالا گفته شد دو دسته میشوند یااینکه IAF هستند ویااینکه غیر IAF هستند. توضیح بیشتر اینکه مراجع صادر کننده ایزو رادر اصطلاح CB مینامندکه خوداین CB تحت نظر یک مرجع بالا دست باعنوان AB مدیریت و اعتبار دهی میشود و در نهایت AB هاتحت نظارت یک مرجع بالا دست و جهانی باعنوان نهاد بین المللی اعتبار دهندگان جهانی باعنوان IAF هستند و یک دسته غیر IAF هستند یعنی CB و AB داخلی هستند و تحت نظر مراجع داخلی فعالیت میکنند و اصطلاحا بدانها IAFCB گفته میشود و تعدادشان بیشتراز 500 الی 600 مرجع میباشدکه ازلحاظ اعتبار همگی دارای اعتبار یکسان هستند و ازنظر قیمت متفاوتند واین تفاوت قیمت بدلیل وجود برندهای مختلف میباشد و عوامل متعددی همچون دندانگردی گاهی باعث میشود قیمتها بصورت نجومی بالا باشد. باتوجه بدینکه گواهی HSE ویا گواهینامه اسث-ئس باچه هدفی اخذ گردد قیمتها متفاوتست. درذیل بیشتر بتوضیح مفهوم هدف میپردازیم.

گواهی نامه اسث جهت شرکت در مناقصات وتوضیح بیشتر اینکه چنانچه جهت ارائه باشدبه کارفرمای مناقصه گزار بنابر صلاحدید کارفرمای مناقصه گزار بابت مناقصه اغلب ازنوع غیر IAF کفایت میکند و درمواقع نادر ممکنه ازشرکتها درخواست IAF شودکه البته بندرت همچین اتفاقی میوفتد.
گواهینامه HSE جهت صادرات بایستی حتما و قطعا ازطریق مراجع IAF دریافت گردد و نوع غیر IAF مورد تایید صادرات نمیباشد البته شرکتها میتوانند نوع غیر IAF رادریافت کند و سپس برروی IAF باپرداخت مابه التفاوت نوع IAF گواهی ایزو رابگیرند.
گواهینامه HSE جهت رقابت و بهره وری و برند سازی و جلب مشتری و هر قصد دیگر دریافت نوع غیر IAF کفایت میکند و جهت صادرات تنها تاکید برروی اخذ نوع IAF میباشد.

گواهی نامه اسث ویا اسث-ئس درحقیقت همانطورکه گفته شد همان گواهینامه HSE هست و بنابر هردلیلی متقاضی ممکنست سهوا درفضای فارسی HSE راتایپ کند و مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران جهت رفاه حال متقاضیان اقدام بدرج مطلب باتمامی عناوین مورد نیاز متقاضی نموده است و مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باحضور و وجود مشاورین باتجربه بصورت 24 ساعته و رایگان آماده هرگونه مشاوره درخصوص اخذ انواع گواهی ایزو ISO,HSE , CE   , گرید و رتبه پیمانکاری و گرید و رتبه انفورماتیک بمتقاضیان محترم میباشدتا درسریعترین زمان و باارزانترین قیمت برسندبه گواهی خود.