گواهی نامه ایزو 14001

گواهینامه ISO14001 گواهی نامه ISO 14001

استاندارد ISO14001 باعنوان سیستم مدیریت زیست محیطی ازسری استاندارد عمومی میباشدکه مورد استفاده تمامی شرکتها باهر گونه فعالیت میباشد. هدف ازطراحی وهمچنین پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی ( ایزو 14001 ) برآورده ساختن الزاماتی میباشدکه سازمانها رادر جهت پاکیزه نگه داشتن محیط زیست یاری میکندو راهکارهایی رابیان میکندکه سازمان رادر جهت جلوگیری ازآلوده کردن آب وهوا راهنمایی میکند. استاندارد ایزو 14001 مکمل استاندارد ایزو 45001 بوده وبعنوان لازم وملزوم یکدیگرند وبهترست باهم طراحی وپیاده سازی گردند. ازتدوین دواستاندارد ISO14001 وهمچنین ISO45001 استاندارد HSE تهیه وهمچنین تدوین میگردد. استاندارد ISO14001 همچنین الزامات مشترک بسیاری داردبا استاندارد ISO9001 سیستم مدیریت کیفیت ، بهمین جهت مراجع ثبت وصدور توصیه میکنندکه قبل ویا همزمان باطراحی ونیز پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی ( ISO 14001 ) ، سیستم مدیریت کیفیت ( ISO 9001) رانیز طراحی وهمچنین پیاده سازی نمایند ودرکنار دو استاندارد 14001 ، 9001 استاندارد 45001 راهمجنین طراحی وپیاده سازی نمایندکه بااینکار یعنی طراحی و پیاده سازی سه سیستم مدیریت کیفیت ( ISO 9001 ) ، سیستم مدیریت زیست محیط ( ISO14001 ) وهمینطور سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت شغلی ( ISO45001 ) اصطلاحا گفته میشود سازمان سیستم مدیریت یکپارچه رادرون سازمانش طراحی وتدوین ونیز پیاده سازی نموده است.

گواهی ISO14001 دامنه کاربردش اینست؛ ایجاد سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای بمنظور حذف ویا بحداقل رساندن انواع ریسک ایمنی وبهداشت حرفه ای جهت کارکنان وسایر طرفهای ذینفع ممکنست درمعرض خطرات ایمنی وسلامت حرفه ای مرتبط بافعالیتهای سازمان قرار گیرد. اجرا، نگهداری سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای وبطور مداوم آنرا بهبود بخشد. اطمینان ازانطباق سیستم باخط مشی ایمنی وبهداشت حرفه ای داخلی سازمان معین شده ازسوی خودسازمان، اثبات انطباق بانوع استاندارد ISO 45001 جهت دیگران ازطریق: انجام خود ارزیابی وهمچنین خوداظهاری، تلاش درجهت اثبات مطابقت خودتوسط طرفهای ذینفع سازمان ازقبیل مشتریان، تلاش درحهت اثبات خوداظهاری توسط مرجعی خارج ازسازمان، درخواست کسب گواهی ویا ثبت سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای خودتوسط یک سازمان بیرونی.

گواهینامه ISO14001 وتعریف محیط زیست براساس استاندارد ایزو 14001 : محیطی میباشد شامل هوا، آب، خاک، منابع طبیعی، گیاهان، جانوران، انسانها وروابط متقابل بین آنهاکه ما درونش قرار داریم.

گواهی نامه ISO 14001 وچرخه دمینگ ( مراحل طراحی وپیاده سازی ) شامل چرخه زیر میگردد: طرحریزی جهت شناسایی جنبه ها، ارزیابی جنبه ها وک14010نترل جنبه های بارز، الزامات قانونی وسایر الزامات، اهداف وبرنامه ها، منابع ونقشهاو مسئولیتها وهمچنین اختیارات، صلاحیت وآموزش وآگاهی، ارتباطات ومشاوره، مستند سازی، کنترل مدارک وداده ها، کنترل عملیات، آمادگی وواکنش درشرایط اضطراری، ممیزی داخلی، کنترل سوابق، عدم انطباق، اقدام اصلاحی وپیشگیرانه، ارزشیابی انطباق، پایش واندازه گیری ودر نهایت بازنگری مدیریت .

استاندارد ایزو 14001 ازسری استاندارد ISO14000 میباشد. سری استاندارد 14000 شامل ایزو 14010 رهنمودهایی جهت ممیزی زیست محیطی-اصول عمومی، ایزو 1-14011 رهنمودهایی جهت ممیزی زیست محیطی-روشهای ممیزی ، ایزو 14012 رهنمودهایی جهت ممیزی زیست محیطی ضوابط احراز شرایط جهت ممیزان ، ایزو 14014 ارزیابی اولیه ، ایزو 14015 ارزیابی زیست محیطی محلی ، ایزو 14020 نشانه گذاری زیست محیطی-اصول عمومی جهت همه، ایزو 14021 نشانه گذاری زیست محیطی ، ادعاهای زیست محیطی توسط خودشرکت، ایزو 14022 علائم نشانه گذاری زیست محیطی ، ایزو 14023 نشانه گذاری زیست محیطی-آزمایشها وروشهای تایید، ایزو 14024 نشانه گذاریهای زیست محیطی-اصول راهنما، ایزو 14040 ارزیابی چرخه حیات-اصول ورهنمودها، ایزو 14041 ارزیابی چرخه حیات-اهداف وتعاریف، ایزو 14042 ارزیابی چرخه حیات-ارزیابی اثرات، ایزو 14043 ارزیابی چرخه حیات-ارزیابی بهبود، ایزو 14050 اصطلاحات وتعاریف، ایزو 14060 راهنما درمورد جنبه های زیست محیطی درون استانداردهای محصول.

گواهینامه ایزو 14001 , سیستم مدیریت زیست محیطی واهداف سیستم مدیریت زیست محیطی: شناخت عناصر وتعیین حدود زیست محیطی سازمان وتنظیم یک ساختار سازمانی، شناسایی روشهای تولید مناسب، کاهش ریسک واشتباه درتشخیص مشکلات زیست محیطی، ارزیابی واثبات عملکرد وشناسایی تهدیدات زیست محیطی ، یاری رساندن جهت سازمان دردستیابی جهت اهداف زیست محیطی ، حصول اطمینان جهت طرفهای ذینفع باتوجه بااستقرار سیستم ونیازهای مشتریان.

گواهی نامه ایزو 14001 ومعضلات استقرار سیستم مدیریت محیط زیست: عدم باور مدیریت ارشد، عدم همکاری پرسنل درون استقرار سیستم ، نبود آمار واطلاعات دقیق وبروز، هزینه پر بودن استقرار سیستم ، عدم گردش صحیح اطلاعات وداده ها درون سازمانها، نبود ضمانت اجرایی قوانین وضوابط ملی، تکنولوژی قدیمی وفن آوری پایین درصنعت. الزامات استاندارد مدیریت زیست محیطی شامل شش بند میگردد: دامنه کاربرد، استاندارد مرجع، واژگان وتعاریف، الزامات کلی، خط مشی محیط زیستی، طرح ریزی، اجرا وعملیات، بررسی، بازنگری مدیریت .

گواهی ایزو 14001 ازجنبه زیست محیطی شامل هرگونه عاملی میباشدکه روی محیط زیست اثر بگذارد. مانند: نشت روغن، آب صابون وگازوئیل، مصرف انرژی، مصرف کاغذ، تولید فاضلاب، دود خروجی موتورخانه ها وخودروها وغیره. جنبه بارز: هرگونه عامل تاثیرگذار بارز برروی محیط زیست. پیامد محیط زیستی: شامل آلودگی خاک، آب، هوا، کاهش منابع طبیعی وغیره.