HSE , مقررات ایمنی و آتش نشانی , فصل اول

HSE, مقررات ایمنی و آتش نشانی , فصل اول

 

HSE, ایمنی وتعریف ایمنی: جهت ایمنی تعریفهای زیادی ارائه شده است. ایمنی (SAFETY ) یعنی درجه فرار ازخطر ویا میزان درجه دور بودن ازخطر (HAZARD) ایمنی یعنی درامان بودن ازنوع ریسک غیر قابل قبول یک خطر، ایمنی یعنی حفظ وحراست درمقابل حوادث، ایمنی کامل یعنی مصونیت دربرابر هرنوع آسیب، جراحت ونابودی باتوجه باتغییر پذیری ذاتی انسان وغیر قابل پیش بودن کامل اعمال ورفتار او وهمچنین علل دیگربه نظر میرسدکه هیچگاه ایمنی صددرصد حتی بجهت یک دوره کوتاه مدت نیز وجود نداشته باشد بهمین علت کارشناسان امر معمولا بجای کلمه ایمنی ازاصطلاحاتی نظیر پیشرفت ایمنی، ارتقاء ایمنی وایمن ترو غیره استفاده میکنند.

استاندارد HSE ومبحث ایمنی درون صنعت: مجموعه قوانین ودستورالعملهاکه بمنظور کاهش صدمات جانی وخسارات مالی وضع میگردد. البته قوانین وهمچنین دستورالعملها درون هرصنعت ، باتوجه بمسائل خاص همان صنعت وضع میگردندوممکنست یک قانون درصنعتی بسیار مهم وکلیدی باشد ودرصنعتی دیگر ازاهمیت قابل توجهی برخوردار نباشد ویا بااصلاحاتی قابل استفاده باشد.

گواهینامه HSE, ایمنی و اهداف ایمنی: حفظ و حراست از نیروی انسانی درمقابل حوادث. حفظ تاسیسات ازخسارات آتش سوزی، انفجار وتخریب ، بالا بردن سطح تولید، بالابردن کیفیت محصولات تولیدی، جلوگیری ازاتلاف وقت کارکنان، تهیه دستورالعملهای ایمنی هنگام کار، تأمين سلامت وبهداشت كاركنان ازعوامل زيان آور محيط كاركه موجب حادثه وبيماريهاي
ناشی ازکارمیشود، تامین وسایل حفاظت فردی مناسب بجهت کارکنان، نظارت برروی حسن انجام کار، نظارت برروی چگونگی کاربرد وسائل حفاظت فردی قرار گرفته دراختیار کارکنان، نظارت برحسن انجام کار، نظارت برچگونگي كاربرد وسائل حفاظت فردي كه در اختيار كاركنان قرار گرفته است، تهيه امكانات آموزشي سمعي وبصري جهت بالا بردن سطح دانش ايمني كاركنان، رسيدگي به حوادث ،تجزيه وتحليل آنها وصدور دستورالعمل براي جلوگيري از حوادث مشابه.

گواهی HSE, ایمنی , حادثه: حادثه درتعریف لغوی درمعنای رویداد، واقعه ویا پیشامد نوشته شده وبیشتر منظور عمل ويا اتفاق ناخوشايندوخارج از نظم مي باشد كه ممكن است خسارات مالي ويا جاني دربر داشته باشد. بنا بر عقيده برخي،حادثه اتفاقی میباشدکه پیش بینی نشده وناگهانی بدون مداخله خودشخص وبر اثر یک نیروی خارجی بوجود میاید ویا بعبارت دیگر آنچه انسان رااز مسیر زندگی طبیعی منحرف سازد وبرایش ایجاد ناراحتی جسمی وروانی وخسارات مالی نماید، حادثه نامیده شود. حادثه عبارتست ازآندسته رويدادكه بطور تصادفي وبنابر عللي ناشناخته و غيرقابل پيشگيري رخ ميدهد. حادثه واقعه اي غير منتظره يا يش بيني نشده وميتواند درتمام موقعيتهاي زندگي رخ دهد. حادثه عبارت میباشداز رویدادی کنترل نشده، غیرعمدی وپیش بینی نشده وبدون برنامه قبلی رخ میدهد وسبب وقوع صدمه یاآسیب میشود. واقعه برنامه ريزي نشده وبعضا صدمه آفرين يا خسارت رسان كه انجام، پیشرفت یاادامه طبیعی یک فعالیت یاکار رامختل میسازد وهمواره دراثر یک عمل یاکار ویا کار ناایمن، شرایط ناایمن ویا ترکیبی ازآن دو بوقوع میپیوندد.
گواهی نامه HSE, ایمنی , حادثه ناشی ازکار: حادثه ناشي ازكار عبارتست ازرويدادي غير منتظره رخ داده درهنگام كار روی میدهدو جریان عادی کاررا متوقف میسازد. حادثه ممکنست دارای پیامدهای جسمی وروانی بجهت کارکنان وخسارات
اقتصادي بابت سازمان باشد.دريك مفهوم وسيع حوادث ناشي ازكار كليه حوادثي راكه درضمن كار ونيز درحين رفت و آمد جهت محل کار بوقوع میپیوندد دربرمیگیرد وبرای اینکه حادثه ناشی ازکار تلقی شود بایدهم درحین انجام وظیفه رخ دهدو نیز بعلت انجام وظیفه رخ دهد. سازمان تامین اجتماعی حادثه حین انجام وظیفه رادر یکی ازحالات زیر میداند: دركارگاه يامؤسسات وابسته ومحوطه موسسات ویا کارگاه مشغول خدمت باشد. دستور كارفرما درخارج ازمحوطه كارگاه مأمور انجام وظيفه باشداين مأموريت بايددر ارتباط باکارگاه ووظايف قانوني وي ومقررات وهمچنین عرف كار منطبق باشد. حوادثي رخ داده هنگام رفت وآمد ازمنزل تاكارگاه وبالعكس مشروط برآنكه دراوقات متعارف كار رخ دهد. حوادث رخ داده دراوقات مراجعه بسمت درمانگاه مشروط برآنكه مبدأ حركت كارگاه بوده ودرزمان ومسير متعارف رخ دهد. حوادث مرتبط بانجات سايرين ومساعدت بدانان كه درارتباط باكارگاه رخ ميدهد. بجهت احراز اينكه حادثه بعلت انجام وظيفه رخ ميدهد بايدبين حادثه وهمچنین انجام وظيفه رابطه وجود داشته باشد.