ایزو , نحوه رجیستری, تأیید اعتبار گواهینامه معتبر

ISO نحوه رجیستری , تأیید اعتبار گواهینامه معتبر

ایزو واعتبار گواهی نامه ISO باعناوینی چون گواهینامه های IAF گواهینامه انجمن اعتبار دهندی بین المللی ISO, گواهینامه های معتبر ISO, تأیید اعتبار گواهینامه معتبروغیره، سوال اغلب کاربران میباشدکه درون گوگل تحقیق کرده وجستجو میکنند.

دریافت گواهینامه ISO توسط مشتریان اعم ازسازمانها وشرکتها وتولیدکنندگان خرد وکلان وغیره. بجهت تایید گواهینامه های خود بایدبه سایت IAF مراجعه کننداین زمانی میباشدکه شما گواهینامه های معتبر دریافت کرده باشید.

گواهینامه ISO رامیتوان چند بخش کرد : انواع گواهینامه معتبراز انجمن بین المللی IAF وهمچنین آندسته گواهینامه های مجوز گرفته ازطریقcb های مستقل ودرون کشورکه تحت اعتبار یکی ازهمین cb های معتبر مجوز گرفته اندو انواع گواهینامه که ازطریقcb های مستقل ودرون کشورکه تحت اعتبار هیچکدام ازانواع cb های معتبرنیستندو مجوز نگرفته اند ولی اقدام جهت دادن گواهینامه میکنند .

گواهی ISO ومشخصات گواهینامه معتبرIAF دارای شرایط زیر میباشد : لوگوی IAF درپایین گواهینامه وهمچنین لوگوی کشوریکه گواهینامه ازآنجا گرفته شده است ودارای قابلیت رجیستری درون سایتIAF  آدرس https://www.iaf.nu/ میباشد . همچنین موسسات وسازمانهای مورد تایید IAF رامیتوان ازطریق آدرس ذیل جستجو کنیدو بارجوع بدین آدرس مراکز مورد تایید IAF رابشناسید: https://www.iaf.nu//articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4

گواهی نامه ایزو دریافتی اگرچنانچه ازسازمان IAF نباشد نمیتوان تایید خاصی ازاعتبار بدان ارائه کرد وتوصیه مااین میباشدکه باسازمانهای صدورگواهینامه ای تماس بگیریدکه دارای تاییدیه فوق باشندو درصورت دریافت انواع گواهینامه iso تایید گواهینامه ایزو را ازطریق سایت رجیستری دریافت کنیدتا مطمئن بشوید گواهی ایزو اصطلاحا غیر IAF شما دارای اعتبارست.
گواهینامه ایزو دریافتی ازسازمان IAF هزینه های زیادی رابرای سازمانها وشرکتها وهمچنین تولیدکنندگان بهمراه دارد بهمین جهت طرفداران گواهینامه غیر IAF روزبروز درحال افزایش میباشد. همچنین گواهی نامه ISO درخواستی ازسازمان IAF زمانبر میباشد بهمین دلیل اغلب سازمانها بجهت صرفه جویی دروقت وهزینه گواهی ایزو غیر IAF رادرخواست میکنند.

استاندارد ISO واعتباربخشی چیست؟ اعتباربخشی، ارزیابی مستقل موسسات صدور گواهینامه ایزو دربرابر استانداردهای شناخته شده میباشدتا اطمینان حاصل شودکه بیطرفی و شایستگی آنهابرای انجام فعالیتهای خاص مانند آزمایش، کالیبراسیون، بازرسی و گواهینامه. IAF درزمینه سیستمهای مدیریتی محصولات، خدمات، پرسنل ودیگر برنامه های مشابه ازارزیابی انطباق، درحالیکه اعتباربخشی آزمایشگاه و بازرسی درسطح جهانی توسط همکاری بین المللی اعتباربخشی آزمایشگاه ( ILAC ) مدیریت میشودو ازطریق ILAC باعنوان اتحادیه بین المللی تایید صلاحیت آزمایشگاهی . با استفاده ازانواع استاندارد ملی و بین المللی، دولت، تهیه کنندگان وبنابراین مصرف کنندگان میتوانند اعتمادبه نتایج کالیبراسیون وهمچنین آزمایش، گزارشهای بازرسی ونیز گواهینامه های ارائه شده راداشته باشند. واحدهای اعتباربخشی دربسیاری ازکشورها باهدف اولیه تضمین میشوندکه سازمانهای صدور گواهینامه تحت نظارت یک سازمان معتبر قرار میگیرند.

کاربران ممکنست درون گوگل باعناوین زیر بدنبال مطلب مورد نظر خودشان چستجو کنند:

ISO, گواهینامه ISO, گواهی نامه ISO, گواهی ISO, استاندارد ISO, نحوه رجیستری گواهینامه ISO, نحوه اعتبار سنجی گواهینامه ایزو, گواهینامه معتبر, گواهینامه انجمن اعتبار دهندی بین المللی ISO, صدور گواهینامه ایزو, نحوه استعلام گواهینامه ISO, نحوه استعلام گواهی ایزو ازطریق سایت IAF, وغیره.