گواهینامه ایزو مورد تایید اداره استاندارد

گواهینامه ایزو مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران

گواهینامه ایزو مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران سئوال و خواسته عموم جامعه میباشد. چراکه گواهینامه ایزو مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران نبودن بمعنای عدم وجود صلاحیت لازم موسسه ثبت و صدور گواهینامه ایزو جهت ثبت و صدور گواهینامه ایزو برای متقاضیان گواهینامه ISO .

چگونه می توان فهمید گواهینامه ایزو مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران هست؟

نحوه استعلام گواهینامه ایزو مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران چیست؟

چرا گواهینامه ایزو مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران بایددر الویت باشد؟

گواهینامه ایزو بایستی توسط مراکز معتبری ثبت و صادر گردد. مراکز ثبت و صدور گواهینامه ایزو اصطلاحاً CB نام دارند. تمامی CBها حتماً بایستی ازیک مرجع بالادستی مجوز فعالیت داشته و یادر اصطلاح تایید اعتبار شوند. مراجع اعتبار دهنده AB نام دارند. هر کشوربرای خودحداقل یک مرجع اعتباردهنده دولتی دارد. بنابراین شرکتهای صادر کننده گواهینامه ایزو بایستی تحت اعتبار حداقل یک مرجع اعتبار دهنده فعالیت نماید. مراکز ثبت و صدور گواهینامه ایزو پس ازاخذ اعتبار میتوانند درکشورهای مختلف نیزفعالیت کرده و نمایندگی احداث کنند. نظربه قوانین مختلف هرکشوری ممکنه مرجع اعتبار دهنده ، نمایندگان خارجی راالزام کندکه بایستی ازآنهاهم تایید صلاحیت اخذ نمایند. مرجع اعتبار دهنده ایران بنام مرکز ملی تایید صلاحیت ایران هست. مرکز ملی تایید صلاحیت ایران یکی ازمراکز زیرشاخه سازمان ملی استاندارد ایران میباشد. هرنوع مرکز ثبت و صدور گواهینامه ایزو که درایران فعالیت میکنند (اعم ازآنهاییکه کاملاً ایرانی هستند و اعم ازآنهاییکه مشارکتی ایرانی و خارجی هستند و اعم ازآنهاییکه نمایندگی مراکز خارجی رادارند) طبق قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران میبایست ازطریق مرکز ملی تایید صلاحیت ایران تایید صلاحیت شوندوسپس فعالیت خودرا شروع نمایند. بدین معناکه مرکز ملی تایید صلاحیت ایران هرگونه گواهینامه ایزو صادره ازسوی مراکز صادر کننده گواهینامه ایزو راقبول وتایید نمیکند مگر آنکه مرکز صادر کننده گواهینامه ایزو قبلا تایید صلاحیت شده باشد.

کارفرماها و مشتریان هم موضوع اعتبار و صلاحیت CBها براشون مهم هست و دوست دارند ازطریق موسسات صادر کننده گواهینامه ایزو مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران گواهینامه های ایزو مورد نیاز خودرا تامین کنند.

خوشبختانه درسایت مرکز ملی تایید صلاحیت ایران نام شرکتهای صادر کننده گواهینامه ایزو مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران بطور شفاف درج گردیده. متقاضیان بایستی دقت نمایندکه ازسوءاستفاده های احتمالی ( شامل استفاده ازحروف اختصاری بجای نام کامل درج شده درسایت ، بازی باکلمات و اصطلاحات و قانونی جلوه دادن خود و سایر مواردیکه افراد سودجو بدنبال آن هستند) مطلع باشند ودچار افراد سودجو و متقلب نشوند. لازمست قبل ازهرگونه اقدام جهت اخذ گواهینامه ایزو مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران ازمسائل حقوقی و فنی مطلع گردند سپس دست بکارشوند.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران درراستای رسالت اطلاع رسانی صحیح میتواند بعنوان یک مرجع رسمی و رایگان کلیه اطلاعات درخصوص لیست شرکتهای صادر کننده گواهینامه ایزو مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران و نحوه دیدن نام مراکز ثبت و صدور گواهینامه ایزو مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران و اطلاع ازسوءاستفاده های احتمالی رادریافت نمایند.

عبارات کلیدی

گواهینامه ایزو مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران

مدرک ایزو مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران

گواهینامه ISO مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران

مدرک ISO مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران

گواهینامه HSE مورد تایید سازمان ملی استاندارد

مدرک HSE مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران

بامادرارتباط باشید...