گواهینامه ایزو 45001

ایزو 45001

ایزو 45001 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای یکی ازمهمترین انواع گواهینامه ایزو میباشدکه عمومی بوده و مورد نیاز تمامی شرکتها فاقداز حوزه کاری میباشد و چنانچه هرشرکتی قصد دریافت گواهینامه ایزو داشته باشد جدای ازنوع فعالیتش میتواند گواهی ایزو 45001 راجهت بهره وری بیشتر انتخاب کند همچنین ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی یار و همراه و مکمل ایزو 45001 میباشدو توصیه میگردد شرکتها ایندو گواهی رابا هم بگیرند زیرا الزامات مشترک بسیاری باهم دارند. همچنین ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت نیزهمیشه و همه جا کناراین دوتا قرار دارد و ازاین پیاده سازی و طراحی سه سیستم مدیریتی بصورت همزمان میگویند یک سیستم مدیریت یکپارچه راپیاده کرده است و اصطلاحا IMS خوانده میشودکه درواقعیت یک گواهینامه نیست اماکه مراجع خصوصی غیر IAF زمانیکه شرکت متقاضی سه سیستم مدیریت کیفیت ، سیستم مدیریت زیست محیطی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی یعنی گواهیهای ISO9001 , ISO 14001 , ISO 45001 راگرفته و پیاده سازی کند گواهی IMS رابصورت رایگان دراختیار سازمان قرار میدهد.

گواهی نامه ISO 45001 جانشین OHSAS18001 شده و کامل شده اوهساس 18001 میباشد و ضعفهای موجود درون الزامات OHSAS 18001 رابرطرف کرده و امروز درجایگاه آیزو 45001 قرار گرفته و هیچ مرجع صادر کننده گواهی ایزو آگاه اهساس 18001 راصادر نمیکند و چنانچه شرکتی درخواست کند بهش آگاهی و اطلاع میدهندکه بایستی ISO 45001 رابگیرد.

گروه مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باوجود مشاورین باتجربه و آگاه تمامی خدمات مشاوره خودرا بصورت رایگان دراختیار متقاضیان عزیز قرار میدهد و برخی خدمات خودرا مانند ایزو رایگان ، ارائه رایگان مستندات ایزو ، ارائه گواهینامه آموزشی رایگان ایزو ، ارائه مدرک مدیران برتر رایگان و یکسری خدمات دیگررا دریک بازده زمانی و شرایط معین و مناسبتهای خاص جهت رفاه متقاضیان بعنوان خدمات ارائه میکند.